13
Paulus ipabib gid Korin led
* Lo 19.15, Mt 18.16, 1Ti 5.19Eine leg lalalanga patol aea pagimi. Be matami nanan Deo ele laulau aea posanga ga oaine, “Oangga eaba eta imadid ngan posanga, manta panua rua mao tol tiposa ngan saoa danga tigera, ta irangrang ngan apatutui kemi posanga toa oa.” Ngan leg langa parua aea pagimi, nakeo motean pagid panua toa tikado kadonga sat ngan ado toaiua, mambe gau ga napanas gid, be irangrang ngan lolog isat ngan gid mao. Be labone namamado aluai maitne ta nakado posanga lalaede bedane pagid panua kadonga sasat ad ga gimi toa ngada na. Gau ga lolog isat mao, ngansa gimi aoangga akim agera kilala ipasolan mambe nabada Kristus iaoa tautaunga. Goibe oangga nanam, eine ga agera. Kristus imalai ngan panasnga lemi kadonga papaeamao toa na mao. Be ei ga ipasolan iura pagimi. * Plp 2.7-8Tautaunga ngan ado toaiua tipatoto ei ngan abei tabala, imata mambe ei iura mao. Be ngan Deo iura kapei tau, ei idae mulian ngan ele matenga. Toa bedaoa pade ngan gai panua toa alup toman ngan ei. Gai pade uramai mao, be ngan Deo iura kapei tau, gai pade ga adae mulian ta matamai bibita toman ngan ei. Ta gai ga apasolan Deo iura toa ne pagimi.
* 1Ko 11.28Manta matami inasi gimi mulian kemi ngan tobanga ga oaine: Tautaunga lolomi matua ngan Kristus, mao madongan? Manta agera mambe Iesus Kristus ta imamado lolomiai. Oangga mao, eine lemi kadonga lolo matua aea itap na. Be gau naeadi mambe gimi ga aoatai kemi mambe gai aparangrang tobanga toa ne, be atap ngan mao. Ta gai araring ga ila pan Deo ta irangrang ngan ilua gimi ta akado kadonga sat eta mao. Tautaunga gai aparangrang tobanga toa ne ta aot kemi ngan, be lemai ipu eine ngan pasolannga gai mulian toa bedane mao. Goibe gimi aeadi mambe gai atap ngan tobanga toa ne, be danga kelede gai akim, eine ngan gimi anasnasi kadonga kemikemi. Ngansa gai arangrang ngan apakala posanga tautaunga mao. Be danga toa ngada ne akakado, eine ngan luanga posanga tautaunga. Tota oangga gimi amadid matua ta akado ga lemai ipu eta ngan patutuinga gimi ngan posanga matua mao, eine ga tinimai igelgel. Be gai araring ta lemi kadonga kemikemi toa ne ila iuot lai. 10  * 2Ko 10.8Ngan ipu toaine nabode laulau toa ne ga ila pagimi ngan ado toaine namamado aluai ngan gimi. Ta oangga nala pagimi, eine leg ipu eta ngan aoag ura pagimi mao. Ngansa Maron idol naurata toa ne ga idae bagegeai, ta narangrang ngan aoag ura pagimi. Be ei ikim napamatua lolomi, be itin ngan napaeabu ngan lolomi mao.
Paulus ele ado kemi ila pagid Korin
11 Oaeoaeg, naoangga napasala leg posanga pagimi ga bedane: Leg ado kemi ila pagimi. Kemi ngan apatutui gimi mulian. Apamatua lolomi ngan leg posanga pabibnga aea toa ne. Gimi toa ngada na manta lolomi kelede ga lolomi itarui pol ngan gimi. Toa bedaoa ta Deo ga imamado pagimi, ngansa ei eaba kadonga kimnga aea ga lolo tarui aea pade.
12 Oangga agera ngan gimi, manta abusum ngan papami ngan kadonga tutui togita panua ton Deo. Gid panua tututui toa ngada ne ton Deo, led ado kemi ila pagimi.
13-14 Kemi ngan Maron Iesus Kristus ele kadonga lolo marum aea, ga Deo ele kadonga kimnga aea, ga Itautau Tutui ele kadonga lolo kelede aea idio pagimi.

*13:1: Lo 19.15, Mt 18.16, 1Ti 5.19

*13:4: Plp 2.7-8

*13:5: 1Ko 11.28

*13:10: 2Ko 10.8