12
Paulus igera gid danga buburiai aea toa Deo ipasolan pan
Gau leg edap eta pade mao. Manta napapakuru maitne. Be tautaunga kadonga toa ne irangrang ngan ilua gita mao. Be gau ga nasalangan posanga ta nakeo ngan gid danga buburiai aea toa Maron ipasolan pagau, ga ngan gid posanga mumulnga toa Maron ibada pagau. Gau naoatai ngan eaba ede ilolo matua ngan Kristus* Paulus ikeo ngan eaba ede ilolo matua ngan Kristus, be tautaunga iposa ngan ei mulian.. Be rai sangaul igegea pange ila na, Deo isoa ei ga idae ga ila ngan bubur toa tol aea oa. Bubur toa tol aea oa eine saoa danga? Irangrang ngan taoatai kemi mao, be gid Iuda mugaeai tiposaposa ngan bubur ta tikeo ga tol aea eine Deo ele tuanga kemi toa gadae ga gadae tau. Be naoatai mao, eaba toa oa itautau kekelen ila, mao ila toman ngan ipat pade? Deo kekelen iuatai. 3-4 Be naoatai mambe Deo isoa eaba toa ne ta idae ga ila ngan ele tuanga kemi. Be toa eoa ilongo gid posanga kemikemi tau toa gita eababa tarangrang ngan aoada inasi ipu mao, ga Deo ilongean gita taposa ngan mao pade. (Be naoatai mao, eaba toa oa itautau kekelen ila, mao ila toman ngan ipat? Deo kekelen iuatai.) Gau ga napakuru ngan eaba toa oa, be napakuru ngan gau mulian mao. Danga kelede gau ga napakuru ngan, eine saoa danga toa ipasolan mambe urag mao. Be oangga nakim napakuru ngan gau mulian, eine posanga mangamanga mao, ngansa leg posanga toa ne tautaunga. Be napakuru toa bedane mao, ngan kado ta gid panua tilongo ag posanga toa ne ta tilasu soanga gau edag. Be gid manta matad inasi leg posanga ga leg kadonga ta matad nanan gau ngan edap tutui.
Danga ede mambe gigi aea miri ienono Paulus itiniai
* Jop 2.6Tautaunga Deo ipasolan gau ngan gid danga mumulnga toa oa kemikemi tau. Be itin ngan naparim ngan gau mulian mao. Tota ilongean danga ede mambe gigi aea miri igalterterean tinig. Danga toa ne eine Satan ele eaba ato aea inam pagau ta ipaieiei gau, ngan kado ta naparim ngan gau mulian. Nararing patol ta nabeta Maron ngan isere danga toa ne ga ila aluai ngan gau. * Plp 4.11-13Be ei ikeo pagau bedane, “Leg kadonga lolo marum aea iparangrang go na, ngansa eaba sai toa iura mao, gau urag ipamatua ei ga ila iuot lai.” Tota oangga urag mao, eine tinig igelgel ta napakuru ngan kadonga toa bedane. Toa bedaoa ta Kristus iura ga iuon lologeai ga ienono. 10 Ngan ipu toaine, gau tinig igelgel. Oangga urag mao, ga nabisi kadonga kulupulupu imata ede ga ede ngan Kristus ieda, ga panua tidaba sat gau, ga kadonga oanaoana iuotot ngan gau, ga tipaieiei gau, eine tinig igelgel kapei. Ngansa oangga urag mao, tota nabada pamatuanga kapei tau.
Paulus ilolo ede ga ede ngan gid Korin
11 * 2Ko 11.5Ngan leg pakurunga ngan gau mulian, naot mambe eaba mangamanga. Be gimi adada gau ta nakado toa bedane. Ngansa eine tutui ngan gimi apakuru ngan gau, be gimi akado mao, ta gau nakado. Goibe, gimi aeadi mambe gau eaba sapaean, be gau nagera mambe lemi panua ato ad toa kemikemi na tiasal gau teta mao. 12 * Ro 15.19Gid kilala toa ipasolan mambe gau eaba ato aea tautaunga, eine nakado rabu ngan gimi na. Eine nakado gid uisinga iman kilala, ga naurata kapeipei ipamatala gimi, ga namadid matua ngan ag kadonga kulupulupu imata ede ga ede. 13 * 2Ko 11.9Gimi aoangga nakado kadonga bagbage kelede pagid iaoa kelede ton Kristus ngan tuanga padengada, be leg kadonga pagimi eine lalaede mao? Tautaunga, ngan idil kelede ga oaine nakado kadonga ede pade pagimi. Eine nalongean eaba eta ngan gimi ilua gau ngan leg madonga mao. Be nabeta gimi, asamum leg kadonga sat toa ne!
14 Ega, patautene naoangga nalat pagimi. Eine leg lalalanga patol aea pagimi. Be oangga nanam, gau ga nakado kulupu eta ngan gimi ngan leg madonga mao. Ngansa tinig ngan gimi apan lemi danga sisid ga inam pagau mao. Be nakim lolomi inam pagau. Ngansa eine gid gergeu led naurata ngan tigorgor pat ngan luanga tnatnad ga tamatamad mao. Be eine naurata togid tnatnad ga tamatamad ngan luanga gid gergeu. 15 Ta gau ga tinig igelgel ngan tadonga leg pat ga kus ga nalongean gau pade ngan luanga gimi. Be oangga lolog ikim gimi kapei toa bedane, ikamado ga lolomi ikim gau kautede? 16 Goibe lolomi madongan, be manta aoatai kemi mambe nalongean eaba eta ngan gimi ilua gau ngan leg madonga mao. Be edengada ngan gimi tikeo ga nakakado buro ta nabada lemi danga sisid. 17 Madongan? Kado gimi aoangga gid panua toa nasula gid ga tila pagimi, tipakaka gimi ta tibada lemi danga sisid ga inam pagau? Eine mao. 18 * 2Ko 8.6,16-18Nabeta matua Taitus ta ila pagimi, be nasula oaemai ede pade ga ila toman ngan ei. Kado gimi aoangga Taitus ipakaka gimi ta ibada lemi danga sisid? Gairua Taitus lolomai kelede ngan luanga gimi ga alalala ngan edap kelede, be gimi agera mao?
19 Kado gimi aoangga leg ipu ngan bodenga laulau toa ne pagimi eine ngan aoamai ikarara gai mulian pagimi? Eine mao. Gai alup tautaunga toman ngan Kristus ta akado lemai posanga Deo imatai. Leg panua kemikemi, gai akado lemai posanga toa ngada ne ngan pamatuanga lolomi kekelen. 20 Be namataud. Ngan kado ta nala pagimi, be tinig igelgel ngan lemi kadonga mao. Be kado gimi agera gau, ta tinimi igelgel ngan gau mao pade. Namataud pade, ngan kado ta nagera kadonga papaeamao imata ede ga ede pagimi ga bedane: ariapolpol, ga lolomi paeamao, ga malmalnga, ga adadada gimi tau, ga aposa paeamao ngan oaeoaemi, ga posanga galgalnga, ga parimnga, ga longonga gid madidnga linged mao pade. 21 * 2Ko 13.2Namataud, ngan kado ta nala pagimi ta ag Deo ipamaeamaea gau matamiai pade. Tinig ngan nala ta nagera mambe panua busa tipul lolod maitne, be tinasnasi led kadonga mugamuga ga bedane: kadonga ngan lolod aea muk, ga kadonga arala, ga lolod idug ngan kadonga mambe kaua. Oangga nala ta nagera toa bedaoa, eine ga maeamaea gau ga lolog isat kapei ga kapei tau.

*12:2: Paulus ikeo ngan eaba ede ilolo matua ngan Kristus, be tautaunga iposa ngan ei mulian.

12:2: Bubur toa tol aea oa eine saoa danga? Irangrang ngan taoatai kemi mao, be gid Iuda mugaeai tiposaposa ngan bubur ta tikeo ga tol aea eine Deo ele tuanga kemi toa gadae ga gadae tau.

*12:7: Jop 2.6

*12:9: Plp 4.11-13

*12:11: 2Ko 11.5

*12:12: Ro 15.19

*12:13: 2Ko 11.9

*12:18: 2Ko 8.6,16-18

*12:21: 2Ko 13.2