8
Gid iaoa kelede ton Kristus tipaluplup pat ngan luanga oaeoaed Iudea ad
* Ro 15.26, 2Ko 9.1-2Be oaeoaeg, gau nakim gimi aoatai kemi ngan Deo ele kadonga lolo marum aea ngan gid iaoa kelede ton Kristus ngan tibur kapei Masedonia. Kadonga kulupulupu tau iuot ngan gid ta itoba gid. Ga led danga sisid ngan ado toaiua imata karanga eta mao. Be Deo ikado ga tinid igelgel kapei tau ta matad nanan oaeoaed padengada ngan iaoa kelede ton Kristus ta tikado led mamaron kapei tau ila pagid. Gau pade nagera mambe matad inasi led pat ga danga sisid ta tirau posanga ngan saoa danga tirangrang ngan titenai, be tinasi led kimnga mulian ta tigalbatan luanga toa oa ga ila kapei pade. Tibeta matua gai ngan longeannga gid pade ta tidol baged ngan luanga gid panua tututui ton Deo ngan tibur Iudea. Gai aeadi mambe gid ga tidol luanga kautede, be mao. Led luanga iasal lemai eadinga toa ne. Ta matamata tidol lolod ga ila pan Deo, ga kus ta tidol lolod ga inam pagai pade, lalaede mambe Deo ikim. Be naurata ngan paluplupnga luanga toa bedaoa, tota Taitus ipei rabu ngan gimi toa matamata oa. Ta gai abeta matua ei ngan iluai mulian pagimi ta ipasala naurata toa ne. * 1Ko 16.1-2Lemi kadonga lolo matua aea kemi, ga lemi posanga kemikemi, ga lemi oatainga kemikemi, ga gimi amamarum kemi tau ngan lualuanga, ga lolomi ikim gai kemi pade. Ngan danga toa ngada ne, lemi kadonga kemikemi mon. Be gai akim gimi manta aot kemi pade ngan lemi kadonga mamaron.
Gau nasusuran gimi ngan nasinga posanga toa ne mao. Be nakim matag inasi lemi kadonga kimnga aea ga marumnga aea toman ngan gid Masedonia pade ta naoatai, lemi kadonga kimnga aea toa ne tautaunga, mao madongan? * Mt 8.20, Plp 2.6-7Ngansa gimi aoatai ngan kadonga lolo marum aea ton ada Maron Iesus Kristus. Ei ele danga sisid busa ga ele madonga kemi tau buburiai. Be imata nanan gimi ta iuot mambe eaba ele danga sisid imata karanga mao. Ta ngan edap toa ne, iuangga ikado ga gimi lemi madonga kemi.
10 Ta nakim napalongo gimi ngan edap toa gau nagera mambe kemi ngan anasnasi. Ngansa rai ede ila na, gimi aeasal tuanga padengada ta amuga ngan paluplupnga lemi luanga. Aeasal gid ngan edap toaine kekelen mao, be aeasal gid pade ngansa kimnga toa ne ienono motean toa lolomiai na. 11 Tota labone eine kemi ngan gimi aboko matua ngan pasalanga kadonga toa ne, lalaede mambe ienono matamata lolomiai. Ta aparangrang saoa posanga gimi arau mugaeai ngan luanga toa ienono bagemiai. 12 * Mk 12.43-44Ngansa oangga gita tamamarum ngan kadonga leda mamaron ngan saoa danga ienono bagedai, eine Deo ga itin igelgel. Be saoa danga ienono bagedai mao, Deo imata ila ngan danga toa oa ga iman tenainga mao.
13 Be gau tinig ngan gimi abada ieieinga ngan keminga panua padengada led madonga mao. Nakim gimi toa ngada ne lemi madonga lalaede. 14 Labone lemi danga sisid busa, ta gimi arangrang ngan alua gid panua toa led danga sisid imata karanga mao. Ta muriai, oangga gimi lemi danga sisid imata karanga mao, eine gid ga tilua gimi pade. Toa bedaoa ta gimingada lemi madonga lalaede. 15 * IM 16.18Eine mambe Deo ele laulau ikeo ngan ga bedane, “Gid panua toa tigou busa, eine gid ad ikaranga ngan gid, be gid panua toa tigou busa tau mao, gid ad pade ikaranga ngan gid.”
Paulus isula Taitus masin ga tila Korin
16 Naposa kemi ga ila pan Deo ngansa ei idol kadonga marumnga aea toa Taitus iloleai, lalaede mambe idol gai lolomaiai pade. Ta ei pade ikim tau ngan luanga gimi. 17 Naposa kemi pan Deo ngansa ngan ado toaiua gai abeta Taitus ngan iluai mulian pagimi, ei itin igelgel ngan langa. Ngansa ei pade ele kimnga tota bedaoa. 18 Be gai asula oaeda ede pade ga ila toman ngan ei. Eaba toa ne iualu kapei rabu ngan gid iaoa kelede ton Kristus ngan tuanga ga tuanga, ngansa ei iboko matua ngan paolanga ato kemi. 19 Ga pade, gid iaoa kelede ton Kristus tisio ei ngan langa toman ngan gai ngan luanga gai ngan tenainga toa ne aea talnga. Gai akado naurata toa ne ngan soanga Maron ieda ga ngan pasolannga oaeoaeda mambe gai amamarum tau ngan tenainga toa ne aea talnga. 20 Gai anasi edap tutui bedane, ngan kado ta eaba eta iselele lemai kadonga ngan talnga tenainga toa kapei ne ga ila. 21 Ngansa gai akim akado kadonga itutui Deo imatai ga gid panua matadeai pade.
22 Be gai asula oaeda ede pade ga ila toman ngan gisirua. Eaba toa ne gai atoba ei pabusa ngan naurata imata ede ga ede, ta aoatai kemi mambe ei imarum tau ngan naurata aea kadonga. Be ei iadi mambe gimi ga akado kadonga kemi, ta ilolo ikim kapei tau ngan langa pagimi ngan paluplupnga lemi luanga toa na. 23 Gimi aoatai ngan Taitus mambe ei gairua lemai naurata kelede ga iboko matua ngan luanga gimi. Be oaeoaeda toa rua pade ne, gimi aoatai mambe gid eine panua ato ad togid iaoa kelede ton Kristus ta tisoasoa Kristus ieda somisomi. 24 * 2Ko 7.13-14Tota oangga tinam tiuot toa nena, manta apasolan lemi kadonga kimnga aea pagid ta aparangrang lemai pakurunga ngan gimi. Toa bedaoa ta irangrang ngan iaoa kelede ton Kristus tigera lemi kadonga kemi pade.

*8:1: Ro 15.26, 2Ko 9.1-2

*8:7: 1Ko 16.1-2

*8:9: Mt 8.20, Plp 2.6-7

*8:12: Mk 12.43-44

*8:15: IM 16.18

*8:24: 2Ko 7.13-14