15
Talualua gita mulian mao, be talualua oaeoaeda
Gita panua toa loloda matua tau ngan Iesus, manta talualua gid panua toa lolod matua ngan Iesus tau mao. Talua gid ngan saoa danga ikado ga lolod ruangada. Be irangrang ngan takado gita kekelegita ga tinida igelgel mao. * 1Ko 10.24,33Manta takado leda eaba ede pade ga itin igelgel ngan saoa kadonga ga ilua ei. Takado bedane ngan pamatuanga ei. * Sng 69.9Ngansa Kristus pade ikado ei mulian ga itin igelgel mao, be ele kadonga iuot lalaede mambe posanga ienono ngan Deo ele laulau ga bedane, “Gid dabadabanga papaeamao toa gid panua tikado ngan eao, eine idae ngan gau pade.” * 2Ti 3.16Ngansa posanga toa ngada oa tibode mugaeai ngan Deo ele laulau, eine tibode ngan paoatainga gita. Toa bedaoa ta posanga toa oa ipamatua loloda ta tarangrang ngan tamadid matua, ta taoatai kemi mambe Deo ga iparangrang ele posanga tautaunga, ta tasangasanga.
Deo ei eaba toa ipamatua loloda ta tamadid matua. Kemi ngan ilua gimi ta lolomi kelede pol ngan gimi, lalaede mambe Iesus Kristus ikim. Toa bedaoa ta lolomi kelede ga aoami kelede ta asoa Deo ieda. Ei ada Maron Iesus Kristus Itama.
Kristus ilua gid Iuda toman ngan alu padengada
* Ro 14.1Tota manta tinimi igelgel ngan badanga oaeoaemi ngan iaoa kelede ton Kristus ga tinam pagimi. Abada gid lalaede mambe Kristus ibada gimi. Ngan kadonga toa ne, gimi ga asoa Deo ieda. * Mt 15.24Ngansa Kristus iuot mambe paeaeanga ngan luanga gid Iuda, ta ipasolan gid ngan Deo ele posanga tautaunga. Ngan kadonga toa bedane, ei ipamatua posanga tautaunga toa Deo ikado pagid tibutibud mugaeai. * 2Sml 22.50, Sng 18.49, PA 3.25Ta gid alu padengada ga tisoa Deo ieda, ngansa ei ilolo isat ngan gid. Eine lalaede mambe Deo ele laulau ikeo ngan ga bedane,
 
“Tota gau ga nasoa edam rabu ngan gid alu padengada.
Gau ga nakado baunga ngan soanga eao edam.”
 
10 * Lo 32.43Ga pade, ele laulau ikeo ga bedane,
 
“Gimi alu padengada, tinimi igelgel toman ngan Deo ele panua.”
 
11 * Sng 117.1Be ele laulau ikeo pade ga bedane,
 
“Gimi alu padengada, asoa Maron ieda.
Kemi ngan gid panua toa ngada ne tipakuru ngan ei.”
 
12 * Ais 11.10, PM 5.5Be Aisaia pade ikeo ga bedane,
 
“Maron pau ede ga iuot ngan iaoa kelede pan Iesi.* Iesi eine Iesus itub ede. Be ei maron kapei Devit itama. Gera aea ninipunga ngan 1Sml 16.
Maron toa ne ga imadid ga imugamuga ngan gid alu toa ngada ne.
Gid alu toa ne ga lolod iminmin ngan ei ta tisangasanga ei ngan ikado kemi ngan gid.”
 
13 Deo ei eaba toa ikado gimi ga aoatai kemi mambe ei ga iparangrang ele posanga tautaunga, ta asangasanga ei. Gimi lolomi matua ngan ei, ta ngan kadonga toa ne, kemi ngan ei ikado gimi ga tinimi igelgel ga lolomi itarui. Toa bedaoa ta Itautau Tutui iura ga ilua gimi ta aoatai kemi ga kemi tau mambe danga toa gimi asangasanga ne, eine ga iuot tautaunga.
Paulus itin igelgel ngan naurata toa Deo ibada pan
14 Oaeoaeg, lologeai naoatai kemi mambe kadonga kemikemi ga oatainga imata ede ga ede iuon lolomiai. Ta gimi arangrang tau ngan apapaoatai pol mulian ngan gimi. 15 * Ro 1.5, 11.13Be posanga edengada nabode ne arar tede ngan papeinga matami ngan gid danga toa ne. Ngansa Deo ibada ele kadonga lolo marum aea ga inam pagau 16 ta ikado gau ga naot Iesus Kristus ele eaba naurata aea ngan luanga gid alu padengada. Ngan naurata toa ne, naot mambe eaba tenainga aea ngan badanga Deo ele ato kemi ga ila pagid alu toa oa. Toa bedaoa ta Itautau Tutui ikado gid ga tiuot mambe tenainga ede toa Deo ele ul ienono ngan, ta tikado ei ga itin igelgel.
17 Nalup toman ngan Iesus Kristus ngan Deo ele naurata aea kadonga, ta tinig igelgel kapei ngan. 18 Be irangrang ngan naposaposa ngan danga padengada mao. Danga kelede ga naposa ngan eine naurata toa Kristus ikado ngan gau ngan luanga gid alu padengada. Kristus iboko toman ngan gau ta nakado posanga kemikemi ga naurata kemikemi, ta gid alu padengada tilongo Deo ilinge. 19 Ei ipamatua gau ta nakado gid uisinga iuot ngan Itautau Tutui iura ta iman kilala ngan pamatuanga ele posanga. Toa bedaoa ta napaola ato kemi ton Kristus ngan tuanga toa ngada ne rabu ngan tuanga Ierusalem ga ila irangrang ngan tibur kapei Ilirikum. 20 * 2Ko 10.15-16Ngan naurata toa ne, lolog ikim tau ngan paolanga ato kemi ngan tibur isaoa gid panua tilongo ngan Kristus ieda eta maitne. Nakado bedane ngansa tinig ngan kadonga luma gadae ngan kadanga ton eaba eta pade mao. 21 * Ais 52.15Be nakado lalaede mambe Deo ele laulau ikeo ngan ga bedane,
 
“Gid panua toa tibada aea posanga eta mugaeai ga inama mao, gid ga tigera ei kemi.
Be gid panua toa tilongo aea posanga eta maitne, eine ga tilongo ga tiuatai kemi ngan ei.”
Paulus ilolo ikim geranga gid Rom ga Spen pade
22 * Ro 1.13Ngan ipu toaine mugaeai ga inam, naurata toa ne ipakala gau somisomi ta nala pagimi mao. 23 Be labone tibur eta pade ngan kadonga leg naurata nene mao. Be rai busa ga inam labone, lolog ikim kapei tau ngan geranga gimi. 24 Tota oangga nala ngan tibur kapei Spen, eine ga nanasi edap ila pagimi ta nala toa eoa. Be gau ga nadio namamado pagimi kauteta, ta gitaingada tinida igelgel ge. Ga kus ta natnan gimi ga adio, be nakim gimi alua gau ngan leg lalalanga toa eoa. 25 * 1Ko 16.1-4Be patautene nala Ierusalem ngan luanga Deo ele panua tututui toa eoa. 26 * PA 24.17, 1Ko 16.1, 2Ko 8.1, 9.2,12Ngansa gid panua nene ngan tibur kapei Akaia ga tibur kapei Masedonia tinid igelgel ngan luanga gid panua tututui ton Deo ngan tuanga Ierusalem, ngansa tal mon edengada ngan gid, led danga sisid imata karanga mao. Tota tipaluplup pat idanga ede ngan luanga gid. 27 * 1Ko 9.11Tinid igelgel ngan palupnga pat toa ne, be ad gigi ienono pagid Iuda pade. Ngansa mugaeai gid alu toa ne tibada Deo ele posanga inam pagid Iuda mambe luanga buburiai aea. Ta labone itutui ngan tikoli gigi toa ne ngan luanga tanoeai aea ila pagid. 28 Tota oangga nabada pat toa ne ga ila iuot kemi pagid ga kus, eine ga nanasi edap ila pagimi ngan leg lalalanga Spen. 29 * Ro 1.11Ta naoatai, oangga nala pagimi, eine Kristus ele pamatuanga ga iuon tau ngan gita.
30 * 2Ko 1.11, Kol 4.3, 2Te 3.1Oaeoaeg, loloda matua ngan ada Maron Iesus Kristus, ga Itautau Tutui ele kimnga iuon lolodai. Ta ngan ipu toaine nabeta matua gimi ga bedane: Araring matua ga ila pan Deo ngan luanga gau. 31 Abeta ei ta ibada gau mulian pagid Iuda bagedeai toa lolod matua ngan Iesus mao. Ga pade, abeta ei ta ikado ga ele panua tututui ngan tuanga Ierusalem tinid igelgel ngan luanga toa ne. 32 Toa bedaoa ta oangga Deo ikim, ngan leg langa pagimi, eine ga tinig igelgel toman ngan gimi ga naearagau teta. 33 Deo ei eaba toa ikado ga loloda itarui. Nararing ngan ei ga imamado toman ngan gimi toa ngada na. Eine tautaunga.

*15:2: 1Ko 10.24,33

*15:3: Sng 69.9

*15:4: 2Ti 3.16

*15:7: Ro 14.1

*15:8: Mt 15.24

*15:9: 2Sml 22.50, Sng 18.49, PA 3.25

*15:10: Lo 32.43

*15:11: Sng 117.1

*15:12: Ais 11.10, PM 5.5

*15:12: Iesi eine Iesus itub ede. Be ei maron kapei Devit itama. Gera aea ninipunga ngan 1Sml 16.

*15:15: Ro 1.5, 11.13

*15:20: 2Ko 10.15-16

*15:21: Ais 52.15

*15:22: Ro 1.13

*15:25: 1Ko 16.1-4

*15:26: PA 24.17, 1Ko 16.1, 2Ko 8.1, 9.2,12

*15:27: 1Ko 9.11

*15:29: Ro 1.11

*15:30: 2Ko 1.11, Kol 4.3, 2Te 3.1