4
* Ep 6.9Be gimi paeaeanga ad maron, manta amariala kemi ngan lemi paeaeanga, ta anasi kadonga tutui ga lalaede pagid kelede kelede. Akado bedane ngansa gimi aoatai, ami Maron pade ta imamado buburiai.
Manta takisi matua raring ga talalala tutui
* Ep 6.18, Plp 4.6Gimi manta akisi matua raring somisomi. Be ngan lemi raring, manta matami arar, be aposaposa kemi ga ila pan Deo. * Ro 15.30, Ep 6.19Be araring ga ila pan Deo ngan luanga gai pade ta arangrang ngan apaola posanga mumulnga ngan Kristus. Abeta ei ngan isaoa edap ngan ele ato kemi ta iuasasa ga ila. Ngan posanga toa ne aea paolanga, gid panua tidol gau ngan luma panasnga aea. Be araring ta napaola posanga toa ne ga iuot masaeai mambe Deo ikim. * Ep 5.15-16Be gimi manta anasi oatainga kemikemi ngan lemi kadonga rabu ngan gid panua toa lolod matua ngan Deo maitne. Be somisomi ailoilo edap eta ngan pasolannga Kristus pagid. * Ep 4.29, 1Pe 3.15Be manta akado posanga meles somisomi pagid, ta idada lolod ngan longonga lemi posanga mambe sol toa atil ga idae ngan annga ta imana kemi. Toa bedaoa ta gimi ga aoatai kemi ngan saoa posanga gimi manta akoli ga ila pagid panua toa ngada oa.
Paulus isula Tikikus ga Onesimus ga tila Kolosi
* Ep 6.21Be oaeg Tikikus ga ipalongo lemi ngan gau. Ei gaingada akakado naurata kelede. Somisomi imata tutui ngan Maron ele naurata, be gai akim ei tau. * Ep 6.22Nakim gimi aoatai kemi ngan lemai madonga labone ienono madongan ta nasula ei ga ila pagimi ngan ipu tota nene. Be gai akim ipamatua lolomi pade. * Plm 10-12Ei ga ila pagimi toman ngan oaemai ede pade Onesimus. Onesimus imata tutui ngan Kristus somisomi, be gai akim ei tau. Ei ede ngan gimi Kolosi. Gisirua ga tipalongo lemi ngan saoa danga iuotot nene.
Paulus ele ado kemi ila pagid Kolosi
10  * PA 12.12, 13.13, 15.37-39, 2Ti 4.11Aristarkus ele ado kemi ila pagimi. Ei imamado toman ngan gau ngan luma panasnga aea. Be Markus ele ado kemi ila pagimi pade. Ei Barnabas itar kakau.* Markus ga Barnabas gisirua tamad ga tnad kelede mao, be gisirua tibud kelede. Mugaeai, gimi abada renrennga ngan ei, ta oangga inam iuot pagimi, manta abada ei ga akado kemi ngan ei. 11 Be Iesus toa ieda ede pade Iastus, ei pade ele ado kemi ila pagimi. Panua toa ne, gid kekelegid Iuda ad rabu ngan leg panua toa lemai naurata kelede ngan paolanga ato ngan madonga Deo ibageai, be tipamatua lolog somisomi. 12  * Kol 1.7, Plm 23-24Be lemi eaba ede toa Epapras, ei pade ele ado kemi ila pagimi. Ei Iesus Kristus ele paeaeanga be somisomi iparau ala ngan gimi ngan ele raring, ngansa iuangga gimi amadid matua ta lolomi iuatai ngan Deo ele kimnga toa ngada ne ga lolomi matua ngan. 13 Gau nagera ele naurata ngan matag pade ta nakeo pagimi, ei iboko matua ngan luanga gimi, ga gid panua Laodisia ad, ga Ierapolis ad pade. 14 Be Lukas, eaba keminga aea toa akim ei tau, ga Demas, gisirua led ado kemi ila pagimi pade. 15 Be nakim gimi abada leg ado kemi ila pagid oaeoaeda ngan iaoa kelede ton Kristus ngan tuanga Laodisia. Be nakim leg ado kemi ila pade pan oaeda taine toa Nimpa ga gid iaoa kelede ton Kristus toa tiluplup ele lumaeai.
16 Oangga eaba eta iuato laulau toa ne pagimi ga kus, manta abada ga ila pagid iaoa kelede ton Kristus ngan tuanga Laodisia ta gid pade tiuato. Be gimi manta abada laulau toa ede pade nabode ga ila pagid ta aoato pade.
17  * Plm 2Be akeo pan Arkipus bedane, “Matam nanan naurata toa Maron ibada pago ta pasala ga iuot kemi.”
18  * 1Ko 16.21Gau Paulus, nabode leg ado kemi ila pagimi ngan bageg. Be matami nanan gau ngansa tidol gau ngan luma panasnga aea. Kemi ngan Deo ele kadonga lolo marum aea idio pagimi.

*4:1: Ep 6.9

*4:2: Ep 6.18, Plp 4.6

*4:3: Ro 15.30, Ep 6.19

*4:5: Ep 5.15-16

*4:6: Ep 4.29, 1Pe 3.15

*4:7: Ep 6.21

*4:8: Ep 6.22

*4:9: Plm 10-12

*4:10: PA 12.12, 13.13, 15.37-39, 2Ti 4.11

*4:10: Markus ga Barnabas gisirua tamad ga tnad kelede mao, be gisirua tibud kelede.

*4:12: Kol 1.7, Plm 23-24

*4:17: Plm 2

*4:18: 1Ko 16.21