Paulus ele laulau ila pan
Pilemon
1
Gau Paulus, nakakado Iesus Kristus ele naurata, be ngan ipu toaine tidol gau ngan luma panasnga aea. Gairua oaeda Timoti abode laulau toa ne ga ila pago Pilemon. Gitaingada takakado naurata kelede, ga gairua akim go tau. * Kol 4.17Be gai abode laulau toa ne pade ga ila pan oaeda taine toa Apia ga pan Arkipus toa imadid matua ngan Deo ele naurata toman ngan gai mambe eaba paraunga aea. Be abode pade ga ila pagid iaoa kelede ton Kristus toa tiluplup lem lumaeai.
Kemi ngan Deo Tamada ga Iesus Kristus ada Maron, gisirua led kadonga lolo marum aea ga lolo tarui aea idio pagimi.
Paulus ikado posanga kemi ngan Pilemon ele kadonga
Somisomi matag nanan eao ngan leg raring ta naposa kemi pan ag Deo, ngansa gau nalongolongo ngan eao lolom matua ngan Maron Iesus, ga eao kim ei ga Deo ele panua tututui. Eao lolom matua ngan Iesus, ta ngan kadonga toa ne, eao lolom kelede toman ngan ele panua padengada. Ta gau nararing ngan kadonga lolo kelede aea toa ne ilua go ta irangrang ngan eao oatai ngan danga kemikemi toa ngada ne gita tabada ngan leda lupnga toman ngan Kristus. * 2Ko 7.4Tautaunga oaeg, naposa kemi bedaoa pan Deo ngansa eao kim tau ele panua tututui, be ngan lem kadonga toa bedaoa, eao pamatua lolod. Be kadonga toa na ikado ga tinig igelgel kapei ga lolog kemi ngan eao.
Paulus ibeta Pilemon ngan ilolo marum ngan Onesimus
Tautaunga, gau narangrang ngan nakado posanga matua pago ngan Kristus ieda ngan saoa danga eao manta kado, be nakado toa bedaoa mao. Ngansa kadonga kimnga aea ienono rabu ngan gitarua, tota nakado posanga meles pago. Gau Paulus, gau eaba kapei na, be patautene tidol gau ngan luma panasnga aea ngansa nakado Iesus Kristus ele naurata. 10  * 1Ko 4.15, Kol 4.9Be gau nabeta eao ngan lolom marum ngan leg eaba Onesimus* Imata mambe mugaeai Onesimus iman Pilemon ele paeaeanga sapaean. Be muriai Onesimus iaoa ngan Pilemon. Ngan ado toaiua, oangga paeaeanga sapaean iaoa ngan aea maron, ga kus ta tiluku ei, aea maron irangrang ngan ipanas ei paeamao ga ipamate ei. Tota Paulus ibeta Pilemon ngan ilolo marum ngan Onesimus.. Ngansa ei inam ikia gau ngan luma panasnga aea, ta nalua ei ga ilolo matua ngan Iesus. Be ngan kadonga toaine, ei iuot mambe gau leg gergeu. 11 Mugaeai ikado naurata kemi pago mao, Ngan posanga Grik, edaeda Onesimus ipu bedane: Ikado naurata kemi. be labone ei irangrang ngan ikado naurata kemi ngan luanga gitarua.
12 Gau nasula ei ga iluai mulian pago, be lolog ila pan kapei tau.


Paulus ilua Onesimus ta ilolo matua ngan Iesus. Ga kus ta isula ei ga iluai mulian pan aea maron Pilemon.
13 Gau naoangga napaidi ei ga idio pagau ta ibada eao mulim ngan luanga gau, ngansa gau namamado ngan luma panasnga aea ngan paolanga ato kemi ton Iesus Kristus. 14 Be napaidi ei mao, ngansa oangga eao longo mao, tinig ngan nakado danga eta mao. Toa bedaoa ta saoa kadonga kemi eao kado, eine eao nasi lolom ta kado, be nasusuran go ngan mao. 15 Onesimus iaoa ngan go be idio mole tau mao. Be imata mambe kadonga toa ne inasi Deo ele kimnga. Ngansa labone eao ga bada ei ga iluai mulian, ta ei ga idio pago somisomi ga ilalala ga ila. 16  * 1Ti 6.2Labone ei mambe lem paeaeanga kekelen mao, be gimirua aot iaoa kelede tautaunga ton Kristus. Tautaunga, gau lolog ila pan, be eao lolom ga ila pan kapei ga kapei tau. Ngansa ei eao lem eaba naurata aea, ga pade, gimirua iaoa kelede ngan lemi lupnga toman ngan Maron.
17 Tota oangga eao gera gau mambe gitarua leda naurata kelede, manta bada ei ga iluai mulian ngan kadonga lalaede mambe eao bada gau. 18 Be oangga ele idil eta paeamao pago, mao oangga aea gigi etangada pago, goibe, dol ga idae ngan gau edag. 19 Gau Paulus, ngan bageg nabode posanga ga oaine: Gau ga nakoli ga ila pago. Be oangga nakim, gau narangrang ngan naposa ngan am gigi kapei toa pagau ne, eine ngan nalua go ta lolom matua ngan Iesus, be gau ga naposa ngan idil toaine mao. 20 Oaeg, longo. Ngan Maron ieda, gau nakim eao kado kadonga kemi toa ne ngan gau. Gitarua Kristus ele panua, tota ngan kadonga toa ne, nakim eao kado kemi lolog. 21 Gau naoatai mambe eao ga nasi leg posanga, ta nabode laulau toa ne ga ila pago. Be naeadi mambe lem kadonga toa ne ga iasal saoa posanga nabode ngan laulau.
22  * Plp 1.25, 2.24Be danga ede pade, gau naeadi Deo ga ilongo lemi raring, ta gau ga nanam pagimi. Tota nakim eao kemi bobo eta lem lumaeai iman leg enonga aea.
Paulus gisingada iuaeoae tikado led ado kemi ila pan Pilemon
23  * Kol 1.7Epapras ele ado kemi ila pago. Gairua amamado ngan luma panasnga aea ngan Iesus Kristus ele naurata. 24  * Kol 4.10-14Be oaeoaeg naurata ad ga gid ne, Markus ga Aristarkus ga Demas ga Lukas, gid pade led ado kemi ila pago.
25 Kemi ngan Maron Iesus Kristus ele kadonga lolo marum aea idio pagimi.

*1:2: Kol 4.17

*1:7: 2Ko 7.4

*1:10: 1Ko 4.15, Kol 4.9

*1:10: Imata mambe mugaeai Onesimus iman Pilemon ele paeaeanga sapaean. Be muriai Onesimus iaoa ngan Pilemon. Ngan ado toaiua, oangga paeaeanga sapaean iaoa ngan aea maron, ga kus ta tiluku ei, aea maron irangrang ngan ipanas ei paeamao ga ipamate ei. Tota Paulus ibeta Pilemon ngan ilolo marum ngan Onesimus.

1:11: Ngan posanga Grik, edaeda Onesimus ipu bedane: Ikado naurata kemi.

*1:16: 1Ti 6.2

*1:22: Plp 1.25, 2.24

*1:23: Kol 1.7

*1:24: Kol 4.10-14