Paulus ele laulau ila pagid
Kolosi
1
Gau Paulus, eaba ato aea ton Iesus Kristus. Ngan Deo ele kimnga, idol gau ngan kadonga naurata toa ne. Be gau ga oaeg ede pade Timoti, gairua abode laulau toa ne ga ila pagimi oaeoaemai ngan tuanga Kolosi. Deo ele ul ienono ngan gimi ga matami tutui ngan Kristus.
Kemi ngan Deo Tamada ele kadonga lolo marum aea ga lolo tarui aea idio pagimi.
Paulus iposa kemi pan Deo ngan gid Kolosi lolod matua
* Ep 1.15-16Somisomi oangga gai araring ngan luanga gimi, gai aposa kemi pan Deo toa ada Maron Iesus Kristus Itama. Gai aposa kemi pan ngansa gai alongo ngan gimi lolomi matua ngan Iesus Kristus ga akim Deo ele panua tututui toa ngada oa pade. * Ep 1.13, 1Pe 1.4Lemi kadonga toa rua ne ienono ngansa gimi aoatai kemi ngan saoa danga toa Deo ikoromot buburiai ngan gimi ta asangasanga. Gimi alongo ngan gid danga kemikemi toa ne ngan ado toaiua tipaola ato kemi aea posanga tautaunga ga ila pagimi. Ngan tibur toa ngada ne tanoeai, ato kemi toa ne iuasasa ga aea annga iuot, ngansa panua busa tipul lolod. Ngan ado toaiua gimi alongo ato kemi matamata ga irangrang ngan labone, ato kemi aea annga iuotot toa bedaoa pade ngan gimi. Ta gimi alongo ga aoatai kemi ngan posanga tautaunga ngan Deo ele kadonga lolo marum aea. * Kol 4.12, Plm 23Be Epapras, eaba toa gaingada lemai naurata kelede, ipaoatai gimi ngan ato kemi toa ne mugaeai. Be gai akim ei kapei tau. Ei imata tutui ngan Kristus ele naurata, ta ilualua gimi.* Ngan laulau mugamuga edengada ngan posanga Grik, posanga idil toa ne ilualua gimi ienono mao be ikeo ga, ilualua gai. Ei ipalongo gai ngan Itautau Tutui ikado ga gimi akimkim panua padengada.
Paulus iraring ngan Deo ilua gid Kolosi
* Ep 1.16-17Tota ngan ado toaiua gai alongo oalumi kemi toa bedaoa ga irangrang ngan labone, gai akaput ngan raring ngan luanga gimi mao. Ta gai abeta Deo ngan ipakaranga gimi ngan ele oatainga kapei ngan saoa danga ei ikim, ta gimi ga aoatai kemi ngan saoa danga Itautau Tutui ipasolan pagimi. 10 Toa bedaoa ta lemi kadonga kemikemi ga imata karanga lalaede mambe Maron ikim, ta ei ga itin igelgel ngan gimi. Ta gimi ga apapot naurata kemikemi imata ede ga ede, ga lemi oatainga ngan Deo ga idae ga ila kapei. 11  * Ep 1.19, 3.16Ta gimi ga abada pamatuanga ngan Deo iura matua soke tau toa inama ngan ele taranga kapei. Toa bedaoa ta gimi ga amadid matua ngan ami kadonga kulupulupu, be lolomi bake manmanae mao. Ta gimi ga tinimi igelgel 12  * Ep 1.11,18ta aposa kemi pan Tamada, ngansa ei ikado ga gimi arangrang ngan abada gid danga kemikemi toa isio ngan gimi. Gid danga kemikemi toa ne, gimi ga abada toman ngan ele panua tututui padengada toa timamado merengai. 13  * Lu 22.53, Ep 2.2Ngansa mugaeai tamado Satan ibageai ngan dodom iura, be Deo ibada gita mulian, ta idol gita ga tadae pan Inat toa ikim ei tau ibageai. 14  * Ep 1.7Inat toa oa ipatutui ada gigi kapei Deo imatai, ta ipola gita ngan leda kadonga sasat ga isamum gid.
Iesus Kristus ei gadae ngan danga toa ngada ne
15  * Ins 1.18, 2Ko 4.4Irangrang ngan eaba eta igera Deo ngan imata mao, be Inat toa oa, ei imata lalaede mambe ei. Ei Deo ele gergeu lautabe toa imadid ga imugamuga ngan danga toa ngada ne Deo ikado ga iuot. 16 Ngansa danga toa ngada ne buburiai ga tanoeai, ga gid danga toa tageragera, ga danga tarangrang ngan geranga mao pade, danga toa ngada ne iuot ngan Inat ibage. Be ikado gid anggelo mamaron ga gid anggelo madidnga toa urad ga edad kapeipei ga tiuot. Ei ikado danga toa ngada ne ga tiuot, ta danga toa ngada ne ei ton. 17  * Ins 1.1, 8.58Ei imado mugaeai ngan danga toa ngada ne, ga ipaluplup danga toa ngada ne ta tibokoboko kemi. 18  * PA 26.23, Ep 1.22-23, PM 1.5Be ei ilabora imuga ngan gita iaoa kelede ei ton, mambe eaba ilabora imuga ngan itin toa ngada oa. Ei mata bibita ipu ngan ele panua. Be panua toa ngada ne tidae mulian ngan led matenga, ei imuga ngan gid, mambe gergeu lautabe ilabora imuga ngan aea kakakau. Toa bedaoa ta ilabora imuga ngan danga toa ngada ne. 19  * Kol 2.9Ngansa Deo itin igelgel ngan idol iura ga itautau ga ele kadonga toa ngada oa ga iuon ngan ei. 20  * Ep 1.10Be itin igelgel pade ngan Inat ele naurata ngan kadonga danga toa ngada ne ga lolod kelede toman ngan ei. Ngan ising toa itoki ngan abei tabala, ei ikado danga toa ngada ne buburiai ga tanoeai ta lolod kelede toman ngan ei, ta Deo ilolo itarui ngan gid.


Iesus ising itoki ngan abei tabala.
21  * Ro 5.10, Ep 2.12Be mugaeai, gimi amado aluai ngan Deo ga aoatai ngan ei mao. Ta ngan lolomi, gimi aman aea isat, ngansa akakado kadonga sasat. 22  * Ro 5.10, Ep 5.27Be Kristus imate, ta ngan ipat toa idio ngan abei tabala ngan ado toaiua, ei ikado ga lolomi itarui toman ngan Deo. Ikado toa bedaoa ngansa iuangga idol ele ul ngan gimi ta ibada gimi ga anam boloma pan, be lemi idil eta paeamao imatai mao, ga irangrang ngan eaba eta iselele gimi mao pade. 23 Oangga lolomi matua ngan ei ga ilalala ga ila, ele ul ga ienono tautaunga ngan gimi toa bedaoa, ta gimi ga amadid matua mambe luma aea kadanga inogonogoi mao. Ta eaba eta irangrang ngan idada gimi ngan posanga alele mao, be gimi ga aoatai kemi ngan gid posanga tautaunga ienono ngan ele ato kemi, ta asangasanga ei ngan iparangrang gid posanga toa oa. Ato kemi toa gimi alongo ne iuasasa ga ila pagid panua toa ngada ne tanoeai. Be gau Paulus naot eaba naurata aea ngan ato kemi toa ne.
Paulus ibada ieieinga ngan luanga gid iaoa kelede ton Kristus
24 Labone tinig igelgel ngan badanga ieieinga ngan luanga gimi. Be Kristus aea ieieinga ngan luanga gita iaoa kelede ei ton, eine kus maitne. Tota ngan gau ag ieieinga tinigeai, naoangga naparangrang Kristus aea ieieinga toa ne. Toa bedaoa ta nalua gid iaoa kelede ton Kristus. Gid mambe Kristus itin. 25  * Ep 3.2,7-8Ta gau naot gid led eaba naurata aea, ngansa Deo idol gau ngan kadonga naurata toa ne ngan paolanga ele posanga toa ngada ne ga ila pagimi. 26  * Ro 16.25-26, Ep 3.5,9Mugaeai tau ga inam, posanga toa ne ienono mumulnga, ta gid panua mugaeai ad tiuatai ngan mao. Be labone Deo ipasolan posanga toa ne ga iuot masaeai pagid ele panua tututui. 27 Deo iuangga ipasolan ele panua ngan posanga mumulnga toa ne ngan luanga gimi alu padengada, toa Iuda ami mao. Be posanga toa ne kemi tau, mambe apou ede aea pat kapei. Aea posanga ga bedane: Kristus imamado lolomiai, ta ikado ga gimi aoatai kemi mambe ei ga ibada madonga kemi tau pagimi ngan ele taranga ta asangasanga.
28 Gai apaola posanga ngan ei, ta anasi oatainga kemikemi ta apananale panua toa ngada ne ga apabib led ngan Deo ele posanga. Gai akado bedane ngansa akim gid panua toa ngada ne lolod matua ngan Kristus ta adol gid ga tidio Deo imatai mambe panua tututui tau. 29  * Ep 3.7,20, Plp 4.13Ngan ipu toaine naparau ala ngan ele naurata ga urag pakpakia ngan aea kadonga, ngansa ei iura kapei ibokoboko lologeai.

*1:3: Ep 1.15-16

*1:5: Ep 1.13, 1Pe 1.4

*1:7: Kol 4.12, Plm 23

*1:7: Ngan laulau mugamuga edengada ngan posanga Grik, posanga idil toa ne ilualua gimi ienono mao be ikeo ga, ilualua gai.

*1:9: Ep 1.16-17

*1:11: Ep 1.19, 3.16

*1:12: Ep 1.11,18

*1:13: Lu 22.53, Ep 2.2

*1:14: Ep 1.7

*1:15: Ins 1.18, 2Ko 4.4

*1:17: Ins 1.1, 8.58

*1:18: PA 26.23, Ep 1.22-23, PM 1.5

*1:19: Kol 2.9

*1:20: Ep 1.10

*1:21: Ro 5.10, Ep 2.12

*1:22: Ro 5.10, Ep 5.27

*1:25: Ep 3.2,7-8

*1:26: Ro 16.25-26, Ep 3.5,9

*1:29: Ep 3.7,20, Plp 4.13