2
Paulus iuangga ipamatua gid Kolosi lolod, ta lolod matua ngan Kristus
Gau urag pakpakia toa bedaoa ngansa nakim gimi aoatai kemi mambe gau naparau ala ngan luanga gimi ga gid Laodisia ga gid panua padengada toa tigera matag eta maitne. Nakakado bedane ngansa naoangga napamatua lolod, ta led kadonga kimnga aea pol ngan gid ga ikado ta lolod kelede. Toa bedaoa ta tibada oatainga kapei ngan Deo ele posanga mumulnga ipu, ta oatainga toa ne ipamatua lolod. Oatainga toa ne kemi tau mambe apou ede aea pat kapei. Be Kristus kekelen ei posanga mumulnga toa ne ipu. * 1Ko 1.24,30Oatainga kemikemi toa ngada ne eine mambe apou ede imumul ga ienono pan Kristus. * Ro 16.18Naposa toa bedane pagimi ngansa tinig ngan eaba eta ipakaka gimi ngan posanga parumrumnga aea mao. * 1Ko 5.3Ngansa patautene namado pagimi mao, be ngan gau lolog, eine mambe namamado toman ngan gimi. Ta oangga nagera lemi madonga itutui, ga lolomi matua tau ngan Kristus, eine ga tinig igelgel.
Ngan Kristus, tabada danga toa ngada ne ga imata karanga
Tota gimi manta alalala kemi toman ngan Iesus Kristus, ngansa gimi abada ei ga iman ami Maron na. * Ep 3.17Tota amadid matua ngan Kristus mambe abei iuaroar ikisi tano ga matua. Ta ngan Kristus iura, gimi ga adae kapei, mambe luma ede toa imadid matua ngan aea kisinga. Ta gimi abada pamatuanga ta lolomi matua tau ngan ei, lalaede mambe tipaoatai gimi mugaeai. Be somisomi manta lolomi iuon tau ngan posanga kemikemi ila pan Deo.
Be manta agabit kemi, ngan kado ta eaba eta ilub gimi ngan ele posanga pakakanga ga oatainga sapaean imata ede ga ede. Oatainga toa bedaoa iuot ngan gid nasinga mugamuga togid tibutibud, ga gid apu imata ede ga ede tanoeai aea, be inasi Kristus ele paoatainga mao.
* Ins 1.14,16Be Deo idol iura ga itautau ga ele kadonga toa ngada oa ga iuon ngan Kristus, ta ei iuot eababa. 10  * Ep 1.21-22Ta ngan lemi lupnga toman ngan Kristus, gimi abada danga toa ngada ne ga imata karanga. Be Kristus ei gadae ngan gid anggelo ga antu imata ede ga ede toa urad ga edad kapeipei. 11  * Ro 2.29Be ngan lemi lupnga toman ngan Kristus, gimi abada palunga tautaunga. Palunga toa ne eine danga tinida aea mao, be Kristus kekelen iket lemi kimnga papaeamao tinida aea ga iduaea. 12  * Ro 6.4Ngan ado toaiua tipaliliu gimi, eine mambe Deo itaian gimi dengaeai toman ngan Kristus. Be lolomi matua ngan Deo iura ngan peinga Iesus mulian ngan ele matenga, ta gimi pade adae mulian toman ngan ei.
13  * Ep 2.1,4-5Be mugaeai, gimi abada Kristus ele palunga maitne, ta anasi gid kimnga papaeamao tinida aea ga kadonga sasat. Ta ngan Deo imata, eine mambe gimi amate. Be labone Deo ikado ga gimi adae mulian toman ngan Kristus ta isamum leda kadonga sasat toa ngada oa. 14  * Ep 2.14-16, 1Pe 2.24Tautaunga, apu ipasolan leda kadonga sasat, ngansa tarangrang ngan tanasi aea posanga idil toa ngada oa mao. Ta apu iman ada isat ngansa iposa ngan ada panasnga. Be Deo isamum apu toa oa ga ila o. Ta ipatoto ga idae ngan abei tabala. 15 Be gid antu ga iriau papaeamao toa urad ga edad kapeipei oa, Deo ipaeabu ngan urad. Ta ngan ado toaiua, ipasolan panua busa mambe gid antu toa oa eine danga sapaean, ngansa ei iasal gid ga kus ngan Kristus aea abei tabala.
Irangrang ngan tanasi gid apu imata ede ga ede mao
16  * Ro 14.1-13Tota irangrang ngan gimi alongo eaba eta ele selelenga ngan saoa danga gimi aeanean ga aunun mao. Ga pade, oangga anasi gid apu ngan ado kapeipei raring aea mao, ga anasi gid apu ngan eaneannga ngan taiko papau mao, ga anasi gid apu ngan Ado Earainga aea mao, irangrang ngan alongo eaba eta ele selelenga ngan gimi mao. 17  * Ibr 8.5Ngansa gid danga toa ne eine mambe kilala ngan gid danga toa Deo iposa tautaunga pagimi ngan, be Kristus iparangrang gid danga toa ngada ne ga kus. 18 Be agabit kemi, ngan kado ta eaba eta ikeo ga gimi manta aplese danga imata ede ga ede, mao idada gimi ta akakado raring ngan soanga gid anggelo edad. Toa bedaoa ta ikado ga gimi arangrang ngan badanga ami lasunga buburiai aea mao. Eaba toa bedaoa iaoa inasi ngan ninipunga idil busa ngan saoa danga igera ngan ianun. Ta iuangga ele oatainga kapei ta iparim ngan ei mulian sapaean. Be oatainga toa oa eine tanoeai aea. 19  * Ep 2.21, 4.16Eaba toa bedaoa itnan Kristus na. Kristus toa, ei ilabora imuga ngan iaoa kelede ei ton, ta gid iaoa kelede ei ton oa, gid mambe itin toa ei ipatub. Toa bedaoa ta itin aea lislisia ga imedameda tikikisi ngan gid, ta itin idanga toa ngada oa tiboko kemi ga titub mambe Deo ikim.
20  * Gal 4.3,9, 1Ti 4.3Be gimi amate toman ngan Kristus ta atnan gid apu imata ede ga ede tanoeai aea. Tota labone ikamado ga amado mambe gimi panua tanoeai ami maitne? Ikamado ga anasnasi gid apu tanoeai aea toa ikeo pagimi ga bedane, 21 “Akisi danga toa oa mao! Ga atoba danga toa oa imana mao! Ga asibo danga toa oa mao!” 22  * Mt 15.9Gid apu toa bedaoa iposa ngan gid danga ienono mole mao. Taboko ngan ga taeanean ngan ga kus ta iduaea. Irangrang ngan anasnasi gid apu toa bedaoa mao, ngansa gid eababa tikado ga iuot, ta tipapaoatai ngan ga tikado posanga matua ngan pade. 23 Tautaunga, gid apu toa oa imata mambe inasi oatainga kemi ga gid nasinga kemikemi raring aea, be mao. Panua tipapot ga iuot sapaean laboradeai. Gid apu tikeo ga taplese danga busa ga tapaieiei tinida mulian, be irangrang ngan ilua gita ngan tnannga kimnga papaeamao tinida aea mao.

*2:3: 1Ko 1.24,30

*2:4: Ro 16.18

*2:5: 1Ko 5.3

*2:7: Ep 3.17

*2:9: Ins 1.14,16

*2:10: Ep 1.21-22

*2:11: Ro 2.29

*2:12: Ro 6.4

*2:13: Ep 2.1,4-5

*2:14: Ep 2.14-16, 1Pe 2.24

*2:16: Ro 14.1-13

*2:17: Ibr 8.5

*2:19: Ep 2.21, 4.16

*2:20: Gal 4.3,9, 1Ti 4.3

*2:22: Mt 15.9