15
Deo ele posanga iasal nasinga togid Iuda tibutibud
(Markus 7.1-13)
Idio ta gid Parisi edengada toman ngan gid madidnga apu ad titnan Ierusalem ga tila pan Iesus ta tibeta ei bedane, “Ikamado ga lem aluagau tipul murid ngan nasinga togid tibutibuda? Gid tisigiri baged mao be tian.”
Ta ei ikoli led posanga bedane, “Be ikamado ga lemi nasinga ikado ga apul murimi ngan Deo ele posanga? * IM 20.12, 21.17, Wkp 20.9, Lo 5.16Ngansa Deo ikeo, ‘Eao manta lolon ngan tamam ga tnam ta nasi linged.’ Ga ‘Oangga sai kado posanga paeamao ngan itama mao itna, ei ga imate.’ Be gimi akeo ga oangga sai ikim, kemi ngan ikeo pan itama ga itna bedane, ‘Leg pat toa mugaeai ienono ngan luanga gimirua, gau nasio ngan iman Deo ele tenainga.’ Tota ei ga ilolon ngan itna ga itama mao, be gimi akeo ga eine kemi. Tota ngan lemi nasinga, gimi akado ga Deo ele posanga iman danga buligaliga. Gimi panua pakakanga ami! Mugaeai Aisaia ibada Deo iaoa tutui ngan gimi ta ikeo,
 
* Ais 29.13“ ‘Gid panua toa ne tilolon ngan gau ngan aoad kekelen,
be lolod inam pagau tautaunga mao.
Gid tisoa edag sapaean.
Tikado paoatainga ngan gid eababa led posanga
ta tikeo ga eine Deo ele apu.’ ”
Iesus iposa ngan gid danga ikado gita ga taot paeamao Deo imatai
(Markus 7.14-23)
10 Iesus ibaba gid ipom ga tinam pan ta ikeo pagid bedane, “Gimi alongo kemi leg posanga ga abada oatainga. 11 * Mt 12.34Saoa danga idudunga eaba iaoai irangrang ngan ikado ei ga iuot paeamao Deo imatai mao. Be saoa danga ienono eaba iloleai ga iuot iaoai, eine ikado ei ga iuot paeamao Deo imatai.”
12 Idio ta ele aluagau tila pan ta tibeta ei bedane, “Gid Parisi tilongo posanga toa ne ta lolod paeamao ngan, be eao oatai pade?”
13 Ta ikoli led posanga bedane, “Saoa danga toa Tamag buburiai iarum aea dadangai mao, eine ga ikule ta itado ga iduaea. 14 * Lu 6.39, Ro 2.19Gimi atnan gid ga tidio. Gid mambe panua matad sususu tipasolan edap pagid panua padengada matad sususu. Toa bedaoa ga gisingada titap babaeai ga tisulug.”
15 Be Petrus ibeta ei bedane, “Irangrang ngan eao paola posanga ipu pagai ngan oanenga itna toa ne pade?”
16 Ta Iesus ikeo, “Ikamado? Gimi pade laborami ibada maitne? 17 Manta aoatai bedane: Saoa danga idudunga eaba iaoai, eine ga ila iapai ta inasi edap sakir aea. 18 Be gid danga iuot eaba iaoai, eine inam iloleai ga iuot. Ta gid danga toa bedaoa ikado ei ga iuot paeamao Deo imatai. 19 Ngansa gid danga inam eaba iloleai ga iuot, eine gid danga papaeamao ga bedane: matad nanan danga papaeamao, ga raunga eaba ga imate, ga kadonga arala, ga kadonga iriau aea, ga lublubnga, ga posanga pakakanga, ga dabanga sasat. 20 Gid kadonga toa ne ikado eaba ga iuot paeamao Deo imatai. Be oangga eaba ian annga be isigiri ibage mao, kadonga toa ne irangrang ngan ikado ei ga iuot paeamao Deo imatai mao.”
Taine ede Kenan aea ilolo matua ngan Iesus
(Markus 7.24-30)
21 Idio ta Iesus ila aluai ngan tibur toa oa ga ila ngan tibur togid panua Tair ga Saidon. 22 Be mole mao taine Kenan* Kenan eine alu ede pade. Gid Israel ad mao. Tuanga Tair ga Saidon ienono ngan led tibur kapei toa oa. aea ede ngan tibur toa oa ila pan ta ibaba bedane, “Maron, eao Devit itub, Gera palongonga ngan posanga idil Devit itub ngan Mt 1.16. uduan gau! Iriau paeamao ipaeabu ngan natug taine paeamao tau.”
23 Be Iesus ikoli ele posanga eta mao. Ta ele aluagau tila pan ta tikeo, “Palua taine toa ne ga ila, ngansa ei inasnasi gita be ibababa parpar tau.”
24 * Mt 10.6Be ei ikoli led posanga bedane, “Deo isula gau ga nanam pagid alu padengada mao. Isula gau ngan luanga gid Israel kekelegid toa titnan ele edap ga tisususu mambe sipsip.”
25 Be ei inam boloma pan ta ikor iae ga isulug ta ikeo, “Maron, lua gau!”
26 Be Iesus ikoli ele posanga bedane, “Oangga natado gid gergeu ad bret ga ila pagid kaua, eine kemi mao.”
27 Ta ei ikeo, “Tautaunga, Maron. Be gid kaua pade tianean annga isakirkir togid tamatamad itaptap ga isulug popou ibuloloeai.”
28 Iesus ilongo posanga toa ne ta ikeo, “O taine, lem kadonga lolo matua aea kapei tau. Danga toa ne ga iuot lalaede mambe eao kim.” Io, tutui ngan ado imata toaiua, taine toa oa ele gergeu iuot kemi.
Iesus ikado kemi panua busa
29 Idio ta Iesus itnan tibur toa oa ta ilalala ga ila liu kapei Galili isaleai. Ei idae ga ila bereoeai ta idio imado. 30 Be ipom kapei tila pan ta tital gid panua busa ad dibala. Edengada aed imatemate, padengada matad ikilakila, padengada tuatuad konggekongge, padengada aoad gum, ga dibala padengada busa. Tidol gid boloma ngan Iesus iae, ta ikado kemi gid. 31 * Mk 7.37Be panua tigera gid aoad gum tiposaposa, ga panua tuatuad konggekongge iuot tutui, ga panua aed imatemate tilalala, ga panua matad ikilakila tigeragera pade. Tota gid ipom timatala kapei ta tisoa Deo togid Israel ieda.
Iesus ipan panua bunoringring pange ad annga
(Markus 8.1-10)
32 * Mt 14.14Idio ta Iesus ibaba ele aluagau ga tinam pan ta ikeo, “Gau lolog isat ngan gid ipom toa ne, ngansa timamado toman ngan gau irangrang ngan ado tol na, be ad annga eta mao. Be tinig ngan nasula gid ga tila toman ad pitoro mao. Ngan kado ta tinid iura mao ta titaptap edapeai.”
33 Be ele aluagau tikeo, “Tibur ne modamodanga. Be gita tabada annga sida irangrang ngan ipom kapei toa bedane?”
34 Ta Iesus ibeta gid, “Gimi ami bret pida ienono?”
Ta tikeo, “Lima ga rua toman ngan ia gereirei pidaede.”
35 Io, Iesus ikeo pagid ipom ta tidio timado tanoeai. 36 Ta ibada bret lima ga rua toman ngan ia, ta iposa kemi pan Deo. Ga kus ta itei ta ibada ga ila pagid aluagau, ta gid tiuade ga ila pagid ipom. 37 Gid toa ngada oa tian ga apad isum. Ga kus ta tibada gid annga ilialia mulian ta tinonoi ngan samare lima ga rua. 38 Arangaranga bunoringring pange tian toa eoa toman ngan adadaoad ga led gergeu. 39 Io, Iesus isula gid ipom ga tila, ga kus ta idae oagaeai ta ila ngan tibur togid Magadan.

*15:4: IM 20.12, 21.17, Wkp 20.9, Lo 5.16

*15:8: Ais 29.13

*15:11: Mt 12.34

*15:14: Lu 6.39, Ro 2.19

*15:22: Kenan eine alu ede pade. Gid Israel ad mao. Tuanga Tair ga Saidon ienono ngan led tibur kapei toa oa.

15:22: Gera palongonga ngan posanga idil Devit itub ngan Mt 1.16.

*15:24: Mt 10.6

*15:31: Mk 7.37

*15:32: Mt 14.14