12
Iesus iposa ngan kadonga ngan Ado Earainga aea
(Markus 2.23-28, Lukas 6.1-5)
* Lo 23.25Ngan taun toaiua, ngan Ado Earainga aea, Iesus asingada ele aluagau tilalala rabu ngan dadanga wit. Ele aluagau pitoreagid ta tipasu gid wit itautau idanga ede ta tian. * IM 20.10Be gid Parisi tigera ta tikeo pan bedane, “Ega, kadonga toa lem aluagau tikakado eine tutui ngan Ado Earainga aea mao.”
* 1Sml 21.1-6Ta ikoli led posanga bedane, “Kado gimi aoato laulau ngan Devit ele kadonga toa mugaeai oa mao. Ngan ado toaiua, Devit asingada iuaeoae pitoreagid, * Wkp 24.5-9ta idudunga Deo ele palatai ta ibada bret tenainga aea toa ienono Deo imatai ta ian. Be bret toa oa itutui ngan gid panua tenainga ad kekelegid tianean.
* Nam 28.9-10“Be kado gimi aoato posanga ede pade ga oaine ngan laulau apu aea mao. Ikeo ngan Deo ele luma, oangga gid panua tenainga ad tikakado naurata tenainga aea toa eoa ngan Ado Earainga aea, gid led idil eta paeamao mao. Tautaunga tinasi apu ngan Ado Earainga aea toa eoa mao, be gid led idil eta paeamao mao. * Mt 12.41-42Be gau nakeo pagimi, eaba ede rabu ngan gimi, ei ieda kapei iasal luma ton Deo. * Hos 6.6, Mt 9.13Be posanga ede pade ngan Deo ele laulau ikeo bedane, ‘Gau tinig ngan lemi tenainga sapaean mao, be nakim lolomi isat ngan eaba ede pade.’ Oangga gimi aoatai kemi ngan posanga toa oa, irangrang ngan aselele gid panua tututui mao. Ngansa Eaba Inat ei Maron ngan Ado Earainga aea.”
Ngan Ado Earainga aea, Iesus ikado kemi eaba ibage imate
(Markus 3.1-6, Lukas 6.6-11)
Iesus itnan tibur toa oa ta ila idudunga ngan led luma ede raring aea. 10 * Lu 14.3Be toa eoa eaba ede imamado, ibage ede imate. Ta gid panua tiuangga tigera idil eta paeamao pan Iesus ta tibeta ei bedane, “Eine tutui ngan takado kemi gid dibala ngan Ado Earainga aea pade, mao madongan?”
11 * Lu 14.5Be ei ikeo pagid bedane, “Oangga eaba eta ngan gimi ele sipsip itap ga isulug babaeai ngan Ado Earainga aea, ei ga ikado mado? Ei ga idada ga idae mulian na? 12 Be gita eababa taeasal sipsip tau. Tota eine tutui ngan tanasi kadonga kemi ngan Ado Earainga aea.”
13 Io, Iesus ikeo pan eaba toa ibage imate oa bedane, “Patutui bagem.” Tota ipatutui ibage, ta ibage iuot kemi mulian mambe ibage ede pade. 14 * Ins 5.16Be gid Parisi tiuot ga tila ta tiraurau aea posanga ngan pamatenga ei.
Deo isio Iesus ngan kadonga ele naurata
15 Be Iesus iuatai ngan danga toa gid Parisi tiuangga tikado ngan ei, tota itnan tibur toa oa ga ila. Be ipom kapei tau tinasi ei ta ikado kemi ad dibala toa ngada oa. 16 * Mt 8.4, Mk 3.12Be irenren matua pagid ngan tiuaoa ngan ei pagid panua padengada mao. 17 Ngan kadonga toa oa, ei iparangrang Deo ele posanga ede. Aisaia ibada Deo iaoa mugaeai ta ibode ga bedane,
 
18 * Ais 42.1-4* Mt 3.17“Ega, eaba toa ne ei gau leg paeaeanga.
Gau nasio ei.
Gau nakim ei tau
ga lolog kemi ngan ei.
Gau ga nadol Tautaudig Tutui ga ienono pan,
ta ei ga ipaola posanga pagid alu toa ngada ne tanoeai ngan leg edap ngan patutuinga gid.
19 Ei ga iaoa parau pagid panua mao ga ngar ga ngar mao.
Be gid panua ga tirangrang ngan tilongo ele posanga iuot kapei melemeleai mao pade.
20 Piso ikolakolanga ta iuangga imakor,
ei ga ikor mao.
Be lam aea dinga imata igigimonga,
ei ga ipamate mao.* Posanga oaine ton Aisaia ikeo ngan gid panua lolod matua tau mao ngan Deo. Iesus ikado kadonga marum ngan gid ta ilua gid ngan tinam pan Deo.
Ei ga ibokoboko toa bedaoa ga irangrang ngan ikado ga leg kadonga tutui iparangrang tibur toa ngada ne.
21 Ta gid alu toa ngada ne tanoeai ga tigaga matad ngan ei ngan badanga gid mulian.”
Gid Parisi tikeo ga Iesus iboko toman ngan Belsebul
(Markus 3.20-30, Lukas 11.14-23, 12.10)
22 Idio ta tital eaba ede iriau paeamao ienono ngan ei, ta ila pan Iesus. Eaba toa oa imata ikila ga iaoa gum. Ta Iesus ikado kemi ei, ta iposaposa ga igeragera pade. 23 Gid ipom tigera toa bedaoa ta timatala kapei ta tikeo, “Kado eaba toa ne Devit itub Gera palongonga ngan posanga idil Devit itub ngan Mt 1.16.?”
24 * Mt 9.34, 10.25Be gid Parisi tilongo bedaoa ta tikeo, “Eaba toa ne iseresere gid iriau papaeamao sapaean mao. Be Belsebul, madidnga togid iriau papaeamao, ipamatua ei ta ikakado toa bedaoa.”
25 Be Iesus iuatai ngan gid lolod ta ikeo pagid, “Oangga maron kapei ede ele panua timapoga ta tiparau pol ngan gid, eine ga timukuru. Ga toa bedaoa pade ngan tuanga ede, mao luma ede, oangga timapoga ta tiparau pol ngan gid, eine irangrang ngan timadid matua mao. 26 Tota oangga Satan isere Satan, eine ele panua timapoga ta tiparau pol ngan gid. Toa bedaoa ga Satan imadid ga imugamuga ngan ele tibur kapei madongan? 27 Be oangga asol gau ngan serenga iriau papaeamao ngan Belsebul iura, gimi akeo mado ngan lemi panua toa tiseresere gid iriau papaeamao pade? Gimi aoangga Satan ilualua gid? Tota naurata togid lemi panua ga ipasolan mambe lemi selelenga itutui mao. 28 * PA 10.38, 1Io 3.8Be oangga Deo Itautau Tutui ipamatua gau ngan serenga iriau papaeamao, kadonga toa ne ipasolan gimi mambe madonga Deo ibageai iuot rabu ngan gimi na.
29 “Eaba eta irangrang ngan idudunga sapaean ngan luma ton eaba iura kapei, ngan lubnga ele danga sisid mao. Be oangga ikaukau eaba toa iura kapei oa ngan kenga ga kus, tota ei ga irangrang ngan ilub ele danga toa ngada oa lumaeai.
30 * Mk 9.40, Lu 9.50“Oangga sai iboko toman ngan gau mao, ei gau ag isat. Ga oangga sai ilua gau ngan badanga gid panua ga tinam boloma pan Deo mao, eine eaba toa oa iseresere gid ga tila aluai ngan Deo. 31 * Ibr 6.4-6Ngan ipu toaine nakeo pagimi, Deo ga isamum gid panua led kadonga sasat ga posanga papaeamao imata ede ga ede, be eaba sai ipaeabu ngan Itautau Tutui ieda, Deo ga isamum ele kadonga sat mao. 32 Ga oangga sai iposa paeamao ngan Eaba Inat, eine irangrang ngan Deo isamum ele kadonga sat. Be eaba sai iposa paeamao ngan Itautau Tutui, eine Deo ga isamum ele kadonga sat mao. Labone ga muriai pade, ele kadonga sat aea samumnga mao.”
Abei paeamao, itautau pade paeamao
(Lukas 6.43-45)
33 * Mt 7.16-20Iesus ikeo pade bedane, “Oangga akeo ga abei ede eine kemi, manta akado posanga lalaede toa bedaoa ngan itautau kemikemi. Oangga akeo ga abei ede eine paeamao, akado posanga lalaede toa bedaoa ngan itautau papaeamao. Ngansa gita taoatai ngan abei kemi ga abei paeamao ngan geranga itautau. 34 * Mt 3.7, 15.18, Lu 3.7, 6.45Gimi mota ele gergeu! Gimi panua papaeamao, tota akakado posanga kemikemi madongan? Ngansa saoa posanga iuon eaba iloleai, eine iaoa ga iposa ngan ga iuot. 35 Oangga eaba kemi, eine posanga kemikemi ienono iloleai, ta inasi posanga kemikemi toa oa. Be oangga eaba paeamao, eine posanga papaeamao ienono iloleai, ta inasi posanga papaeamao toa oa. 36 Be gau nakeo pagimi, muriai oangga Deo ipamadid gid panua ngan posanga, eine ga imata nanan lemi posanga idil toa ngada oa akakado alele toa mugaeai ga inam, ta gimi ga akoli posanga ga ila pan ngan. 37 Deo ga imata inasi eao lem posanga ta iuato eao eaba tutui. Oangga mao, ei ga imata inasi eao lem posanga ta ipanas go.”
Gid kapeipei Iuda ad tiuangga tigera Iesus ikado uisinga eta
(Markus 8.11-12, Lukas 11.29-32)
38 * Mt 16.1, Lu 11.16, Ins 6.30Idio ta gid madidnga apu ad ga gid Parisi edengada tikeo pan Iesus bedane, “Eaba paoatainga am, gai akim agera eao kado uisinga eta iman kilala.”
39 * Mt 16.4, Mk 8.12Be ei ikoli led posanga bedane, “Gid panua papaeamao labone ad lolod itnan Deo somisomi tau. Gid tikim tigera uisinga iman kilala. Be irangrang ngan tigera mao. Kilala kelede mon ga tigera, eine ngan Iona toa ibada Deo iaoa mugaeai. 40 * Jna 1.17Ngan ado toaiua, ei ieno ado tol ga bong tol ia kapei iloleai. Ta lalaede toa bedaoa, Eaba Inat ga ieno tano iloleai aea ado tol ga bong tol. 41 * Jna 3.5Be muriai oangga Deo ipamadid gid panua ngan posanga, eine gid panua Ninive ga timadid ta tisol gid panua labone ad ngan posanga. Ngansa gid Ninive tilongo Iona ele posanga pabibnga aea ta tipul lolod. Be ega, labone eaba ede rabu ngan gimi iasal Iona, be gimi apul lolomi mao. 42 * 1Kin 10.1-10Be oangga Deo ipamadid gid panua ngan posanga ngan ado toaiua, taine nagerara ngan tibur saut ga idae mulian toman ngan gid panua labone ad ta isol gid ngan posanga. Ngansa ele tuanga ienono tano idigedigeai, be ei ilalala aluai ga inam ngan longonga Solomon ele paoatainga. Be ega, labone eaba ede rabu ngan gimi iasal Solomon.”
Iesus ipaoatai gid panua ngan iriau papaeamao led kadonga
(Lukas 11.24-26)
43 Iesus ikeo pade bedane, “Oangga iriau paeamao itnan eaba ede, eine ga ilalala alele ngan tibur mamasa, ta iloilo tibur eta kemi earainga aea. Be iuot ngan mao 44 ta ikeo, ‘Gau ga naluagau mulian ngan luma toa natnan oa.’ Ta oangga ila iuot toa eoa, ei ga igera luma toa oa ienono sapaean, be tisile ga tipatutui mulian. 45 * 2Pe 2.20Ga kus ta ila ibada gid iriau papaeamao lima ga rua toa tiasal ei ngan kadonga sasat. Ta gisingada tidudunga ta timulmuli toa eoa. Tota labone eaba toa oa ele madonga paeamao tau ga iasal ele madonga toa mugaeai aea. Gid panua papaeamao labone ad, eine ga tiuot toa bedaoa pade.
Iesus itna ga aea kakakau sapadua?
(Markus 3.31-35, Lukas 8.19-21)
46 Iesus iposaposa pagid ipom maitne, be mole mao itna ga itar kakakau timadmadid gaot ngan luma toa oa ta tiuangga tiposa toman ngan ei. 47 Ta eaba ede ikeo pan, “Ega, tnam ga am kakakau timadmadid gaot, be tiuangga tiposa toman ngan eao.” Lain 47 ienono ngan laulau mugamuga edengada ngan posanga Grik mao.
48 Be Iesus ikoli eaba toa oa ele posanga bedane, “Sai gau tnag, ga sapadua ag kakakau?” 49 Ta igaga ibage ga idae ta idodo gid ele aluagau ta ikeo, “Ega, gau tnag ga ag kakakau tota eko. 50 * Ro 8.29Ngansa oangga sapadua tinasi Tamag toa buburiai oa ele kimnga, gid gau ag kakakau ga liuliug ga tnatnag.”

*12:1: Lo 23.25

*12:2: IM 20.10

*12:3: 1Sml 21.1-6

*12:4: Wkp 24.5-9

*12:5: Nam 28.9-10

*12:6: Mt 12.41-42

*12:7: Hos 6.6, Mt 9.13

*12:10: Lu 14.3

*12:11: Lu 14.5

*12:14: Ins 5.16

*12:16: Mt 8.4, Mk 3.12

*12:18: Ais 42.1-4

*12:18: Mt 3.17

*12:20: Posanga oaine ton Aisaia ikeo ngan gid panua lolod matua tau mao ngan Deo. Iesus ikado kadonga marum ngan gid ta ilua gid ngan tinam pan Deo.

12:23: Gera palongonga ngan posanga idil Devit itub ngan Mt 1.16.

*12:24: Mt 9.34, 10.25

*12:28: PA 10.38, 1Io 3.8

*12:30: Mk 9.40, Lu 9.50

*12:31: Ibr 6.4-6

*12:33: Mt 7.16-20

*12:34: Mt 3.7, 15.18, Lu 3.7, 6.45

*12:38: Mt 16.1, Lu 11.16, Ins 6.30

*12:39: Mt 16.4, Mk 8.12

*12:40: Jna 1.17

*12:41: Jna 3.5

*12:42: 1Kin 10.1-10

*12:45: 2Pe 2.20

12:47: Lain 47 ienono ngan laulau mugamuga edengada ngan posanga Grik mao.

*12:50: Ro 8.29