2
Panua aleburo ad tiuangga tipabuobuo gid iaoa kelede ton Kristus
* Mt 24.11, Jut 4Be rabu ngan gid Israel mugaeai, panua edengada tipakaka ngan badanga Deo iaoa. Eine ga iuot lalaede pagimi toa bedaoa. Panua aleburo ad ga tiuot rabu ngan gimi ta timan panua paoatainga ad. Gid ga tikasek ga tidudunga ta tibada paoatainga papaeamao ta tipaeabu ngan gid panua toa lolod matua ngan Kristus. Be eine ga tikado bedane kekelen mao. Eine ga tipul murid ngan Maron toa mugaeai iuol gid mulian ngan ising. Ngan led kadonga toa ne, manmanae ga tipaeabu ngan gid mulian. Gid panua toa oa led kadonga mambe kaua, ta panua busa ga tinasi gid ngan. Ngan led kadonga toa ne, panua busa ga tiposa paeamao ngan edap tutui aea nasinga. Gid panua toa ne panua ngalenga ad tau ta tipapot gid ninipunga sapaean laboradeai ngan dadanga lemi pat ga danga sisid ga iman led. Be mugaeai tau, Deo isio ado ede ngan pamadidnga gid ngan posanga. Posanga toa irau ngan ad panasnga ne iuot tautaunga maitne be iura ga ienono.
* Jut 6Ngansa gimi aoatai, mugaeai gid anggelo tikado kadonga papaeamao, be Deo ilolo isat ngan gid mao. Ei iaud gid ngan sen ta isere gid ga tila ngan baba kilikilinga ngan tibur dodom tau. Gid ga timamado toa eoa ga irangrang ngan ado toa Deo isio ngan pamadidnga gid ngan posanga. * OM 6–8, 2Pe 3.6Ga pade, ei ilolo isat ngan gid panua mugaeai ad mao. Be ikado ga oanga kapei iuot tanoeai ta ipaeabu ngan gid panua papaeamao, be ibada mulian eaba ede toa ipapaola posanga tutui, ieda Noa. Ngan ado toaiua, ibada ei mulian toman ngan panua lima ga rua. * OM 19.24, Jut 7Ga pade, ei itado dinga ga isulug ngan tuanga Sodom ga Gomora ta inono gid ga kus be asaso kekelen ienono. Ipaeabu ngan gid toa bedane ta iman kilala ngan gid panua papaeamao ad panasnga. * OM 19.1-16Be ibada mulian eaba tutui ede ieda Lot. Gid panua toa tipul murid ngan Deo ele apu, led kadonga arala imata ede ga ede ikado ga Lot ilolo kulupu tau. Ei eaba tutui be imamado rabu ngan gid, ta ado ga ado ilongolongo ga igeragera led kadonga ngan pulnga murid ngan Deo ele apu ta ilolo itola. Be Deo ele kadonga bedane ipasolan gita mambe ei iuatai kemi ngan badanga mulian panua tututui ngan tobanga imata ede ga ede, ga pade iuatai kemi ngan panasnga gid panua papaeamao, tutui ngan ado panasnga aea. 10  * Jut 7-8,16Kadonga toa ne ga iuot kapei tau ngan gid panua toa lolod ikim kadonga arala ta lolod aea muk. Gid tiadi mambe Deo ele posanga ga posanga togid madidnga eine danga sapaean.
Matad ila ngan danga eta mao, be tinasi gid led kimnga. Tipaeabu ngan gid anggelo kapeipei edad be timataud mao. 11  * Jut 9Be gid anggelo tiasal gid panua toa ne ngan urad ga edad kapeipei. Gid pade tisolsol pol ngan gid mulian ngan posanga papaeamao toa Maron imatai oa mao. 12  * Jut 10Be gid panua toa ne tiposa paeamao ngan saoa danga tiuatai ngan mao. Gid mambe masilau toa led oatainga eta mao, be tinasnasi kimnga tinid aea kekelen. Gid mambe masilau saksak toa panua tiluku ga tipamate. Ngan kadonga lalaede toa bedane, gid pade ga timukuru. 13 Deo ga ikoli led kadonga ta ipaieiei gid kapei tau, lalaede mambe gid tipaieiei panua padengada. Gid tiuangga tinasi kadonga tingelgel aea bong kekelen mao be ado pade. Tianean toman ngan gimi, be tinid igelgel ngan led aleburo. Tilasu eaneannga ga ununnga tau ta tikado ga lemi eaneannga iuot paeamao mambe muk ibul ada malo. 14 Irangrang ngan tikaput ngan led kadonga papaeamao mao. Gid matad arala aea somisomi tau. Tidada sapadua toa lolod matua tau ngan Iesus mao. Gid tinanale tau ngan dadanga panua padengada led danga sisid ga iman led. Deo ga ipanas gid. 15-16  * Nam 22.7, 22.28-35, Jut 11, PM 2.14Tipul murid ngan edap tutui ta tibuobuo alele ta tinasi edap lalaede mambe Balam toa Beor inat. Eaba toa oa ibada Deo iaoa, be ilolo ikim tau ngan badanga pat ngan ele kadonga paeamao.* Kadonga paeamao toa Balam ikado eine ngan kimnga tau pat toa maron kapei Balak iuangga ibada pan ngan paeabunga gid Israel ngan posanga paeamao. Be Deo ikado ga donki ede iposa mambe eababa ta idaba ei ta ipakala ei ngan kadonga mangamanga toa iuangga ikado.
17  * Jut 12-13Gid panua toa ne mambe eaumata imisi ga mambe laulau kusuksuk rai ipabak ga ila ta aoara irangrang ngan itap mao. Ta tipapot naurata eta mao. Deo idol motean tibur dodom kapei tau ngan gid. 18 Tikado posanga kulupu sapaean be aea annga eta mao. Tiparumrum gid panua ngan nasinga kimnga tinida aea ga kadonga mambe gid kaua. Ngan kadonga toa ne, tidada gid panua toa patautene tiuangga tinasi edap tutui, be mao. Tibuobuo ta tinasi gid panua papaeamao toa oa. 19 Tikado posanga tautaunga pagid ta tikeo ga danga eta ga ipakala gid mao, be tirangrang ngan tikado saoa danga tikim. Tiposa bedaoa, be mao. Gid timan paeaeanga sapaean ngan kadonga papaeamao. Be kadonga toa oa ga ipaeabu ngan gid. Ngansa oangga sai ilongean kadonga eta ga iman aea madidnga, ei tota iman paeaeanga sapaean ngan kadonga toa oa. 20  * Mt 12.45Ngansa oangga tibada oatainga ngan ada Maron Iesus Kristus toa ibada gita mulian, ta titnan gid kadonga papaeamao toa ikado ga loloda aea muk, ga kus ta tiluagid mulian ngan gid kadonga toa oa, eine ga tiuot paeamao tau. Mugaeai ngan tibada oatainga ngan Iesus, led madonga paeamao tede. Be muriai led madonga ga iuot paeamao ga paeamao tau. 21  * Lu 12.47-48Kemi oangga tibada oatainga ngan edap tutui motean oa mao. Ngansa labone tiuatai ngan edap toa oa, be tipul murid ngan apu tutui toa mugaeai tilongo. 22  * Snd 26.11Gid tiparangrang oanenga itna ede ga iuot tautaunga ga bedane, “Kaua iruarua ga kus ta ian mulian ele ruaruanga.” Ga posanga ede pade ga bedane, “Gaea ililiu eauiai ga kus ta iluai mulian ta ibulbul ei ngan aea papo.”

*2:1: Mt 24.11, Jut 4

*2:4: Jut 6

*2:5: OM 6–8, 2Pe 3.6

*2:6: OM 19.24, Jut 7

*2:7: OM 19.1-16

*2:10: Jut 7-8,16

*2:11: Jut 9

*2:12: Jut 10

*2:15-16: Nam 22.7, 22.28-35, Jut 11, PM 2.14

*2:15-16: Kadonga paeamao toa Balam ikado eine ngan kimnga tau pat toa maron kapei Balak iuangga ibada pan ngan paeabunga gid Israel ngan posanga paeamao.

*2:17: Jut 12-13

*2:20: Mt 12.45

*2:21: Lu 12.47-48

*2:22: Snd 26.11