3
Tautaunga Iesus ga iluai mulian
Leg panua kemikemi, eine leg laulau parua aea ila pagimi. Nabode laulau toa rua ne ngan papeinga matami ngan gid posanga toa ne ta irangrang ngan lemi oatainga kemi ga lolomi aea danga eta mao. * Jut 17Gau nakim matami nanan posanga togid panua tututui tibada Deo iaoa mugaeai, ga matami nanan posanga ton ada Maron toa ibada gita mulian. Ele posanga matua toa ne, gid panua ato ad tibada ga ila pagimi.
* 1Ti 4.1, Jut 18Be danga kapei gimi manta matami nanan eine ga bedane: Boloma ngan ado muriai ga muriai tau, eine gid panua ga tinam ta tinasnasi led kimnga tinid aea, be tikado galingenga paeamao * Mt 24.48ta tikeo, “Ei iposa tautaunga ngan ele namanga, be ei sida? Mugaeai ngan tibutibuda timate ga inam labone, danga toa ngada ne ienono lalaede mambe led otnga mugaeai.” * OM 1.6-9Tiposa bedaoa be tinid ngan matad nanan mambe mugaeai tau Deo iposa ta bubur ga tano iuot. Ikado ga eau ila ilup kelede, be tano mamasa pok ga idae rabu ngan. * OM 7.11, 2Pe 2.5Be ngan eau toa ne, ei ikado ga oanga kapei iuot ta ipaeabu ngan tano ngan ado toaiua. Be ngan Deo ele posanga toa lalaede ne, ei ikeo ga mariamba ga tano toa labone ienono, eine ga dinga inono. Kadonga toa ne ga iuot tutui ngan ado toaiua ipamadid gid panua papaeamao ngan posanga ta ipaeabu ngan gid.
* Sng 90.4Leg panua kemikemi, irangrang ngan matami sapian posanga ede ga oaine mao: Ngan Maron imata, rai bunoringring eine mambe ado kelede, be ado kelede eine mambe rai bunoringring. * Hab 2.3, 1Ti 2.4Maron ikado aea gerei ngan iparangrang ele posanga tautaunga mao, mambe panua edengada tikeokeo. Eine mao. Ilolo bake manmanae mao. Be idada ele kadonga lolo isat aea ngan gimi ngansa itin ngan eaba eta iduaea mao, be ikim gita toa ngada ne tapul loloda ga tala pan.
Mariamba ga tano ga isapa
10  * Mt 24.29,35, Lu 12.39, 1Te 5.2Be ado toa Maron ga inama ngan, eine ga ipatogran panua lalaede mambe eaba lublubnga aea ele namanga. Ngan ado toaiua, mariamba ga iaoa ingongo kapei ta isapa ga ila. Be danga toa ngada ne ienono tanoeai, eine dinga ga inono ga imomout ga kus ta irangrang ngan ienono pade mao.
11 Io, gimi aoatai mambe danga toa ngada ne ga isapa ngan kadonga toa bedane, tota gimi manta aot panua madongan? Manta apasolan mambe Deo ele ul ienono ngan gimi ta anasnasi kadonga lalaede mambe Deo ikim. 12 Ngan kadonga toa bedane, gimi manta asanga Deo ele ado toa ne be apasensen ngan ele otnga. Ngan ado toaiua, dinga ga inono mariamba ta ipaeabu ngan. Be danga toa ngada ne tanoeai, dinga aea oanaoana ga ilaba ta iuot mambe eau. 13  * Ais 65.17, 66.22, PM 21.1,27Be gita tasangasanga Deo ele posanga tautaunga ngan ikado tano ga mariamba ga iuot pau pade. Toa eoa panua ga tinasnasi kadonga tutui kekelen.
Manta tagabit kemi ta tasanga Maron
14 Tota leg panua kemikemi, gimi asangasanga gid danga toa ne led otnga, be manta urami pakpakia ga aot panua tututui tau, ta irangrang ngan eaba eta isol gimi ngan posanga mao. Ta gimi ga lolomi itarui toman ngan Maron. 15  * Ro 2.4Be matami nanan mambe Maron idada ele kadonga lolo isat aea ila mamarae ngansa iuangga ibada gita mulian. Oaeda Paulus toa takim ei tau ibode posanga lalaede toa bedane ngan oatainga kemi toa Deo ibada pan. 16 Ngan ele laulau toa ngada ne, ibode posanga lalaede ta iposaposa ngan gid danga toa ne. Be ele laulau aea posanga edengada kulupu ngan aea oatainga, ta gid panua toa led oatainga eta mao ga lolod matua ngan Iesus tau mao, gid tipakongge posanga toa ne. Tikado toa bedaoa ta tipaeabu ngan gid mulian. Eine tipakongge Deo ele laulau aea posanga padengada ngan edap lalaede toa bedaoa.
17  * Mk 13.5,33, 1Ko 10.12Leg panua kemikemi, gimi aoatai motean ngan gid danga toa ne, tota manta agabit kemi, ngan kado ta gid panua toa titnan Deo ele apu tipabuobuo gimi ta tikado ga lemi kadonga lolo matua aea itap. 18 Be ada Maron Iesus Kristus toa ibada gita mulian, gimi manta alongean ele oatainga ga kadonga lolo marum aea iuon ngan gimi ta ipamatua gimi. Tasoa ieda somisomi labone ga muriai ga ilalala ga ila. Eine tautaunga.

*3:2: Jut 17

*3:3: 1Ti 4.1, Jut 18

*3:4: Mt 24.48

*3:5: OM 1.6-9

*3:6: OM 7.11, 2Pe 2.5

*3:8: Sng 90.4

*3:9: Hab 2.3, 1Ti 2.4

*3:10: Mt 24.29,35, Lu 12.39, 1Te 5.2

*3:13: Ais 65.17, 66.22, PM 21.1,27

*3:15: Ro 2.4

*3:17: Mk 13.5,33, 1Ko 10.12