7
Oanga kapei iuot
Idio ta Maron ikeo pan Noa bedane, “Rabu ngan panua toa ngada ne tanoeai, gau nagera mambe eao kekelego eaba tutui. Tota eao amingada lem gergeu, gimi toa ngada na adudunga oagaeai. Be gid masilau toa nakeo ga timan tenainga aea, nakim eao bada arangaranga lima ga rua ga taine lima ga rua. Be gid masilau toa kemikemi ngan tenainga mao, eao bada ruangada, arangaranga ga taine, ta tidae oagaeai toman ngan eao. Be gid man imata ede ga ede, nakim eao bada arangaranga lima ga rua, ga taine lima ga rua pade. Eao kado toa bedaoa ta irangrang ngan timate mao, be muriai ga tiuot busa tanoeai pade. Muriai ngan ado lima ga rua, eine ga nakado aoara ga itap tanoeai ga irangrang ngan aea ado ga bong sangaul pange. Ngan aoara toa ne, gau ga napamukuru gid danga toa ngada ne tanoeai toa mugaeai nakado gid ga tiuot.”
Io, Noa ikado danga toa ngada oa mambe Maron ikeo pan ngan.
Noa aea rai buno lima buno ede (600) be oanga kapei iuot tanoeai. * Mt 24.38-39, Lu 17.27Ta Noa ga iadaoa ga ele gergeu toman ngan adadaoad tiaoa ngan oanga kapei ta tidudunga oagaeai. Gid masilau toa Deo ikeo ga timan tenainga aea, ga gid masilau kemikemi ngan tenainga mao, ga gid man ga gid masilau gereirei, arangaranga ga taine, tila pan Noa ta tidudunga oagaeai, mambe Deo ikeo pan ngan. 10 Be ado lima ga rua ila ga kus ta oanga kapei iuot ta irobi tano.
11 * 2Pe 3.6Ngan rai toa oanga kapei iuot, Noa aea rai buno lima buno ede (600). Be oanga kapei iuot ngan rai toa oa aea taiko rua aea, ngan aea ado sangaul igegea lima ga rua aea. Ngan ado toaiua, tano ipokakai ta eau gadio tanoeai ibeula ga idae. Ga gid baba kapeipei mariambai aoad ipokakai ta eau gadae mariambai ilele ga isulug. 12 Tota aoara itap ga isulug tanoeai irangrang ngan aea ado ga bong sangaul pange.
13 Tutui ngan ado toaiua, Noa ga iadaoa ga ele gergeu tol, Siem ga Am ga Iapet, asingada adadaoad tidudunga oagaeai. 14 Be gid masilau saksak ga masilau mud kapeipei ga gereirei ga gid man imata ede ga ede, gid toa ngada oa tidudunga oagaeai toman ngan Noa masin. 15-16 Gid masilau toa ngada oa matad bibita, aranga ede ga taine ede, tidudunga toa oagaeai oa, mambe Deo ikeo pan Noa ngan. Ga kus ta Maron isaisai atama ngan gid.
17 Oanga toa oa iuotot ga ila irangrang ngan aea ado sangaul pange, be eau iuon ga ilalala ga idae ta isoa oaga kapei ga idae gadae ta imomono.

© 1978 David C. Cook Publishing Co.
Eau iuon ta isoa oaga ga idae ta imomono.
18 Eau isum ga idae kapei tau ta irobi tibur toa ngada oa. Be oaga ipatpat gadae ngan eau igogo. 19 Be eau isum ga idae kapei ta irobi gid lusi kapeipei toa ngada oa. 20 Eau ilalala ga idae ta iasal gid lusi laborad ga irangrang mambe leoa pange. 21 Gid danga toa ngada oa matad bibita tanoeai timukuru. Gid man ga masilau saksak ga masilau mud kapeipei ga gereirei ga gid eababa pade timukuru ga kus. 22 Danga toa ngada oa timamado ngan tano mamasa, tiun eau ga timatemate. 23 Deo ipamukuru danga toa ngada oa matad bibita tanoeai. Gid eababa ga gid masilau kapeipei ga gereirei ga gid man tiduaea gid ga kus. Be Noa kekelen toman ngan gid toa oagaeai oa tiduaea mao.
24 Oanga kapei toa oa irobi tano ga irangrang ngan aea ado buno ede sangalima (150).

*7:7: Mt 24.38-39, Lu 17.27

*7:11: 2Pe 3.6