24
Iesus ikeo ga muriai panua ga tipaeabu ngan Deo ele luma
(Markus 13.1-2, Lukas 21.5-6)
Idio ta Iesus iuangga itnan Deo ele luma aea ala ta ilalala ga ila. Be ele aluagau tila pan ta tiuangga tipasolan ei ngan gid luma gadudunga ngan Deo ele luma aea ala. * Lu 19.44Ta ikeo pagid, “Gimi agera gid luma toa ngada ne kemikemi na? Nakeo tautaunga pagimi, muriai luma toa ne aea pat eta ga idae tatan pat eta pade mao. Eine ga tirepe toa ngada ne ga isulug.”

Louise Bass © 1994 The British and Foreign Bible Society
Deo ele luma toman ngan aea ala toa muriai tirepe ga isulug.
Iesus ikeo ngan gid danga kulupulupu ga iuot
(Markus 13.3-13, Lukas 21.7-19)
Idio ta Iesus idio imado ngan bereo Oliv, be ele aluagau kekelegid tila pan ta tibeta ei bedane, “Keo pagai, gid kadonga toa ne ga iuot ngeda? Be saoa kilala ga iuot ta ipasolan mambe teta pade eao luago ga nam, ta ado muriai ga muriai tau ga iuot?”
Ta Iesus ikoli led posanga bedane, “Gimi agabit kemi. Ngan kado ta eaba eta ipakaka gimi. * Mt 24.23-24, 1Io 2.18Ngansa panua busa ga tinam ngan gau edag ta tikeo ngan gid mulian bedane, ‘Gau Kristus* Gera palongonga ngan posanga idil Kristus ngan Mt 1.16..’ Ta gid ga tipabuobuo panua busa. Be gimi ga alongo paraunga kapeipei iualu boloma ga aluai, be irangrang ngan atogragimi mao. Ngansa gid paraunga toa bedane ga iuotot, be ado muriai ga muriai tau ga iuot maitne. Ngansa panua ngan alu ede ga tiparau pagid alu ede pade, be maron kapei ede ele panua ga tiparau pagid panua ton maron kapei ede pade. Ngan tibur edengada sapanga kapeipei ga iuotot, be nauruge ga inuga tibur padengada ga inogonogoi. Be gid danga papaeamao toa ne irangrang ngan kus manmanae mao, mambe ieieinga iuot ngan taine mugaeai ngan ipopo gergeu.
* Mt 10.22“Ngan ado toaiua, gid ga tiluku gimi ta tipaieiei gimi, ta tirau gimi ga amate. Ta gid alu toa ngada ne ga lolod itola ngan gimi, ngansa lolomi matua ngan gau. 10 Be panua busa lolod ga itnan gau, ta gid ga timan ariapolpol ngan gid ta tidol led panua mulian ga tidae pagid madidnga bagedeai. 11 * Mt 24.5, 24, 1Io 4.1Be panua busa ga tinam ta tipakaka ngan badanga Deo iaoa ta tipabuobuo panua busa. 12 Be kadonga ngan tnannga Deo ele apu ga iuot kapei, ta eine ga ikado ga panua busa titnan kadonga ngan kimnga eaba ede pade. 13 * Mt 10.22Be oangga sai imadid matua ga irangrang ngan ele madonga tanoeai kus, eine Deo ga ibada mulian ei. 14 * Mt 28.19Be eine ga tipaola ato kemi toa ne ngan madonga Deo ibageai ta ila ngan tibur toa ngada ne tanoeai. Ta gid alu toa ngada ne ga tilongo. Ga kus ta ado muriai ga muriai tau ga iuot.”
Iesus iposa ngan danga ede paeamao ga paeamao tau ga iuot
(Markus 13.14-23, Lukas 21.20-24)
15 * Dan 9.27, 11.31, 12.11Iesus ikeo pade bedane, “Be muriai gimi ga agera danga ede paeamao ga paeamao tau imadmadid ngan tibur toa Deo ele ul ienono ngan, ta ikado ga panua tiaoa ta titnan tibur toa oa ga idio sapaean. Mugaeai Daniel ibada Deo iaoa ta iposa ngan danga toaine. (Eaba iuato laulau, manta iuatai kemi ngan posanga toa ne.) 16 Ngan ado toaiua, gid panua timamado Iudea, manta tiaoa ga tila bereoeai. 17 * Lu 17.31Be oangga sai imamado luma ipaoeai, ei manta isulug ta iaoa manmanae. Irangrang ngan ila ibada ele danga etangada luma iloleai mao. 18 Be oangga sai imamado dadangai, irangrang ngan ipul ei mulian ngan badanga ele pononga gaot aea mao. 19 Be paeamao tau ngan gid taine apapanga ga gid pinapina ngan ado toaiua. Gid tal mon ga kulupu ngan eaoanga. 20 Be manta araring ta lemi eaoanga iuot ngan aoara lolo mao, ga Ado Earainga aea mao pade. 21 * Dan 12.1Ngansa danga kulupulupu tau ga iuot ngan ado toaiua. Ngan danga toa ngada ne led otnga ga irangrang ngan labone, danga eta kulupu bedaoa iuot mao, be muriai pade danga eta kulupu bedaoa ga iuot mao pade. 22 Be oangga Deo ikeo ga gid danga kulupulupu toa ne ga idio mole, panua toa ngada ne tanoeai ga timukuru. Be ei imata nanan ele panua toa isio gid, ta ikeo ga danga kulupulupu toa ne ga idio mole tau mao.
23 * Mt 24.5“Ngan ado toaiua, oangga eaba eta ikeo pagimi, ‘Ega, Kristus tota eoa!’ mao ‘Ei tota eko!’ irangrang ngan aeadi posanga toa oa mao. 24 * Lo 13.1-3, 2Te 2.8-9, PM 13.13-14Ngansa panua busa ga tinam ta tipakaka ta tikeo, ‘Gau Kristus.’ Be padengada ga tipakaka ta tikeo ga tibada Deo iaoa. Ta gid ga tikado uisinga kapeipei iman kilala ga gid danga ipamatala panua busa. Ta oangga tirangrang, gid ga tipabuobuo Deo ele panua toa isio gid. 25 Ega, gau napalongo gimi motean ngan danga toa ngada ne.
26 * Lu 17.23-24“Tota oangga tikeo pagimi, ‘Ega, ei imamado ngan tibur modamodanga,’ gimi anasi gid ga ala mao. Be oangga tikeo, ‘Ega, ei imamado luma iloleai,’ gimi aeadi led posanga mao pade. 27 * Mt 24.37-39Ngansa Eaba Inat ele namanga eine ga iuot mambe gla isamil ta itara mariamba dodol, toa ado ele parangai ga irangrang ngan ado ele dilngai. 28 * Lu 17.37Be ngan tibur isaoa burua mate ienono ngan, eine gid man abalem ga tinam tiluplup.”
Muriai Eaba Inat ga inam
(Markus 13.24-27, Lukas 21.25-28)
29 * Ais 13.10, 34.4, Ese 32.7, Jol 2.10, 2Pe 3.10, PM 6.12-13Iesus ikeo pade bedane, “Ga muriai oangga gid danga kulupulupu toa oa kus, tota
 
“ ‘ado ga iuot dodom,
be taiko ga itara mao,
be gid gigima ga titaptap mariambai ga tisulug,
be gid danga kapeipei mariambai ga inogonogoi.’
 
30 * Dan 7.13, Sek 12.10, PM 1.7“Ga kus ta kilala ngan Eaba Inat ga iuot mariambai. Ta gid alu toa ngada ne tanoeai ga lolod isat ga titangtang. Gid ga tigera Eaba Inat isulug ga inam ngan gid laulau mariambai toman ngan iura ga ele taranga kapei. 31 * 1Ko 15.52, 1Te 4.16Be taule ga itang kapei tau, ta ei ga isula ele anggelo ga tila ngan tano igal toa pange oa ta tipaluplup ele panua toa isio gid. Gid ga tipaluplup gid ngan tibur toa ngada ne, irangrang ngan tano aea digedige iadag ga iadag, ta tibada gid ga tinam.”
Gimi abada oatainga ngan abei fik
(Markus 13.28-31, Lukas 21.29-33)
32 Iesus ikeo pade bedane, “Gimi alongo oanenga itna ngan abei fik ta abada oatainga. Oangga ibogaboga aea eau, ga ilaun papau iuotot, eine gimi aoatai, ado aea sau teta pade ga iuot. 33 Toa bedaoa ta oangga gimi agera gid kadonga toa ngada ne iuotot, eine gimi aoatai, ado toaiua ta inam boloma, mambe eaba imadid atama iaoai. 34 * Mt 16.28Nakeo tautaunga pagimi, gid panua ado toa ne ad ga timate maitne be kadonga toa ngada ne ga iuot. 35 * Mt 5.18Mariamba ga tano ga isapa, be irangrang ngan leg posanga isapa mao ga mao tau.”
Eaba eta iuatai ngan ado toaiua mao
(Markus 13.32-37, Lukas 17.26-30, 17.34-36)
36 * PA 1.7, 1Te 5.1-2Iesus ikeo pade bedane, “Be eaba eta iuatai mao, gid danga toa oa ga iuot ngeda, mao ado imata pida be gid danga toa oa iuot. Gid anggelo buburiai tiuatai mao, be Deo Inat iuatai mao pade. Tamag kekelen iuatai. 37 * OM 6.5-8Kadonga toa gid panua tikakado ngan ado toaiua Noa imamado, eine ga tikado toa bedaoa pade ngan Eaba Inat ele namanga. 38 Ngan ado toaiua, mugaeai ngan oanga kapei iuot, gid panua tianean ga tiunun ga tiuaioai ga tipapaoai led gergeu taine, ga ila irangrang ngan ado toa Noa idudunga oagaeai. 39 * OM 7.21-23Gid tiuatai mao ngan danga toa oa ga iuot. Timamado toa bedaoa ga irangrang ngan oanga kapei iuot ta ipamukuru gid. Be Eaba Inat ele namanga eine ga iuot toa bedaoa pade. 40 Ngan ado toaiua, panua rua ga tiboko dadangai. Deo ga ibada ede ga ila, be itnan ede pade ga idio. 41 Taine rua ga tilumulumu wit ipuapua ngan pat. Deo ga ibada taine ede ga ila, be itnan ede pade ga idio.
42 * Mt 25.13“Tota agabit kemi. Ngansa gimi aoatai mao, ami Maron ga inam ngeda. 43 * Lu 12.39-40, PM 16.15Be matami nanan: Oangga luma itama iuatai ngan eaba lublubnga aea ga inam bong ngan ado imata pida, eine ga imata arar ga igabit kemi ngan ele luma, ta irangrang ngan eaba lublubnga aea igoro mao. 44 Tota gimi pade matami idae, ngansa Eaba Inat ga inama ngan ado imata eta gimi aoatai ngan mao.”
Oanenga itna ngan paeaeanga kemi ga paeaeanga paeamao
(Lukas 12.42-46)
45 Iesus ikeo pade bedane, “Paeaeanga isaoa ele oatainga kemi ga imata tutui ngan ele naurata? Maron ga idol paeaeanga ede bedaoa ta iman madidnga ngan ele paeaeanga padengada. Ta ei ga ipotapota ad annga tutui ngan ado imata aea maron ikeo ngan. 46 Oangga paeaeanga toa oa aea maron iluai mulian ta igera ei ikakado naurata kemi toa bedaoa, kemi tau ngan paeaeanga toa oa! 47 * Mt 25.21,23Nakeo tautaunga pagimi, ei ga idol ele danga sisid toa ngada oa ga idae paeaeanga toa oa ibageai ta imariala ngan. 48 Be oangga paeaeanga toa oa paeamao, eine ga ikeo iloleai bedane, ‘Ag maron irangrang ngan inama manmanae mao.’ 49 Tota ei ga iraurau gid paeaeanga padengada ta ianean ga iunun toman ngan panua led ununnga sat. 50 Oangga bedaoa, eine aea maron ga iluai mulian ngan ado ede, mao bong ede toa ei iuatai ngan mao. 51 Tota aea maron ga ipanas paeaeanga toa oa paeamao tau Ngan posanga Grik, posanga idil toa ne ipanas paeaeanga toa oa paeamao tau eine ga bedane: iket ei ga iman rua. Be eine posanga idil ede toa ipu mambe panasnga paeamao., ta idol ei ga idio toman ngan gid panua pakakanga ad. Toa eoa ga titangtang paeamao ga luod kek ga kek.”

*24:2: Lu 19.44

*24:5: Mt 24.23-24, 1Io 2.18

*24:5: Gera palongonga ngan posanga idil Kristus ngan Mt 1.16.

*24:9: Mt 10.22

*24:11: Mt 24.5, 24, 1Io 4.1

*24:13: Mt 10.22

*24:14: Mt 28.19

*24:15: Dan 9.27, 11.31, 12.11

*24:17: Lu 17.31

*24:21: Dan 12.1

*24:23: Mt 24.5

*24:24: Lo 13.1-3, 2Te 2.8-9, PM 13.13-14

*24:26: Lu 17.23-24

*24:27: Mt 24.37-39

*24:28: Lu 17.37

*24:29: Ais 13.10, 34.4, Ese 32.7, Jol 2.10, 2Pe 3.10, PM 6.12-13

*24:30: Dan 7.13, Sek 12.10, PM 1.7

*24:31: 1Ko 15.52, 1Te 4.16

*24:34: Mt 16.28

*24:35: Mt 5.18

*24:36: PA 1.7, 1Te 5.1-2

*24:37: OM 6.5-8

*24:39: OM 7.21-23

*24:42: Mt 25.13

*24:43: Lu 12.39-40, PM 16.15

*24:47: Mt 25.21,23

24:51: Ngan posanga Grik, posanga idil toa ne ipanas paeaeanga toa oa paeamao tau eine ga bedane: iket ei ga iman rua. Be eine posanga idil ede toa ipu mambe panasnga paeamao.