4
Irangrang ngan takado kadonga arala mao
Oaeoaeg, lemai posanga kelede pade pagimi ga bedane: Gai abeta matua gimi ga apamatua lolomi ngan Maron Iesus ieda ngan gimi anasi gid kadonga toa Deo ikim, lalaede mambe apalongo gimi mugaeai ngan. Tautaunga, gimi anasnasi gid kadonga toa ne, be gai akim lemi kadonga toa ne ilalala ga idae pade. Ngansa gimi aoatai ngan gid posanga matua toa abada pagimi ngan Maron Iesus ieda mugaeai na.
* 1Te 5.23, 1Pe 1.16Kadonga toa Deo ikim eine ga bedane: Manta apasolan mambe ele ul ienono ngan gimi ta ala aluai ngan kadonga arala. * 1Ko 6.13Gimi kelede kelede manta ananale kemi ngan kadonga tutui ta amariala ngan tinimi mulian ngan gid kimnga papaeamao. Lemi kadonga toa ne manta ipasolan mambe Deo ele ul ienono ngan gimi ta irangrang ngan panua padengada tilolon ngan gimi. Ngan kado ta kimnga papaeamao tinida aea idada gimi ta akado lalaede mambe gid alu padengada toa tiuatai ngan Deo mao tikakado. Irangrang ngan eaba eta ilaputian iuae ede pade ngan kadonga arala ta ipaeabu ngan ele madonga bedane mao. Ngansa Maron ei eaba toa ipanas panua toa ngada ne tikakado toa bedaoa. Eine lalaede mambe gai apabib lemi motean ga aposa matua pagimi ngan. * Ibr 12.14, 1Pe 1.15-16Deo ibaba gita ngansa iuangga talalala tutui ta tapasolan mambe ele ul ienono ngan gita. Be itin ngan takado ga loloda aea muk imatai mao. * Lu 10.16, 2Ko 1.22Tota eaba sai ipul imur ngan posanga toa ne, ei ipul imur ngan gid eababa led posanga mao. Eine ipul imur ngan Deo toa ibada Itautau Tutui ga ila pagimi.
Manta takado kadonga kemikemi ga ilalala ga idae
* Ins 13.34Be ngan kadonga kimnga aea, gau leg ipu eta ngan bodenga posanga ga ila pagimi mao. Ngansa Deo kekelen ipaoatai gimi ngan kadonga toa ne, ta akimkim pol ngan gimi. 10 Tautaunga, gimi akimkim oaeoaemi toa ngada oa ngan tibur Masedonia, be gai aoangga apamatua lolomi ta lemi kadonga kimnga aea toa ne ilalala ga idae kapei.
11 * Ep 4.28Manta amamarum ngan nasinga kadonga lolo tarui aea ta lemi madonga iuot kemi. Be irangrang ngan apatoi gimi sapaean ga adudunga ngan panua padengada led posanga mao. Manta bagemi iboko matua ngan ami annga ga lemi madonga, lalaede mambe akeo pagimi ngan mugaeai. 12 Toa bedaoa ta lemi danga sisid ga imata karanga. Be gid panua timamado gaot ngan iaoa kelede ton Kristus ga tigera mambe lemi kadonga itutui.
Maron ga iluai mulian
13 Oaeoaeg, gai akim gimi aoatai kemi ngan saoa danga iuot ngan oaeoaeda ngan iaoa kelede ton Kristus toa timate ga tila na. Ngan kado ta alasu tandanga ngan gid lalaede mambe gid panua padengada tikakado. Tilasu tandanga ngansa tiadi mambe tirangrang ngan tidae mulian mao. 14 * Ro 14.9, 1Ko 15.3-4,12Be gita loloda matua ga taoatai kemi mambe Iesus imate ga idae mulian ngan ele matenga. Be lalaede toa bedaoa, taoatai mambe gid panua toa lolod matua ngan ei ga timate, oangga Iesus iluai mulian ga inam, Deo ga ipei gid mulian pade ta ibada gid ga tinam toman ngan ei. 15 * 1Ko 15.51-52Be gai akado posanga ga oaine lalaede mambe Maron ikeo ngan ga bedane: Gita panua labone, oangga tamamado ga ila irangrang ngan Maron ele luainga mulian, eine irangrang ngan tala taot pan Maron mugaeai ngan gid panua toa timate oa mao. 16 Ngansa ngan ado toaiua, Maron ga ipotalae, ga madidnga togid anggelo ilinge ga itamumum, ga Deo ele taule ga itang. Tota Maron ga isulug buburiai ga inam, ta gid panua toa lolod matua ngan Kristus be timate, eine ga timuga ngan daenga mulian. 17 Ga kus ta gita panua toa tamamado maitne, Deo ga isoa gita ta tadae laulauiai toman ngan gid, ta taot pan Maron Iesus toa mariambai oa. Toa bedaoa ta tamamado toman ngan Maron somisomi ga ilalala ga ila. 18 Tota manta apamatua lolomi pol ngan gimi ngan posanga toa ne.

*4:3: 1Te 5.23, 1Pe 1.16

*4:4: 1Ko 6.13

*4:7: Ibr 12.14, 1Pe 1.15-16

*4:8: Lu 10.16, 2Ko 1.22

*4:9: Ins 13.34

*4:11: Ep 4.28

*4:14: Ro 14.9, 1Ko 15.3-4,12

*4:15: 1Ko 15.51-52