5
Matada idae ta tasanga Maron ele namanga
Oaeoaeg, posanga ngan ado isaoa, mao taun isaoa toa gid danga toa ne ga iuot, gai lemai ipu eta ngan bodenga posanga ga ila pagimi mao. * Mt 24.42-43, 2Pe 3.10, PM 3.3Ngansa gimi aoatai kemi mambe ado toa Maron ga inama ngan, eine ga iuot manmanae mambe eaba lublubnga aea inam bong. * Jer 6.14, Ese 13.10, Mt 24.39, Lu 21.34-35Gid panua ga tikeo ga bedane, “Danga eta irangrang ngan ipaeabu ngan gita mao. Loloda itarui ta tamamado.” Be mole mao, paeabunga kapei ede ga iuot ngan gid lalaede mambe ieieinga iuot ngan taine iuangga ipopo gergeu. Ta irangrang ngan tiaoa ngan mao.
Be oaeoaeg, gimi amamado dodomeai mao, ta irangrang ngan ado toa ne ipatogran gimi mambe eaba lublubnga aea mao. * Ro 13.12Ngansa gimi toa ngada na mambe panua timamado ado imatai. Gimi panua merengai ami. Gita panua dodom ada mao ga bong ada mao pade. Tota irangrang ngan taenono mambe panua padengada mao. Manta matada arar ga tagabit kemi. Ngansa gid panua tieno, eine tieno bong. Be gid panua tiun ga timangamanga, eine tikakado bong. * Ais 59.17, Ep 6.14,17Be gita panua merengai ada. Manta tapakala gita mulian ngan kadonga papaeamao. Kadonga lolo matua aea ga kadonga kimnga aea, manta tadol ga irobi gita mambe eaba paraunga aea igogo aea pakalanga. Be taoatai kemi mambe Deo ga ibada gita mulian ta tasangasanga ei. Ta leda sanganga toa ne manta irobi gita mambe nakala paraunga aea. Ngansa Deo isio gita ngan ele lolo bake idae ngan gita mao. Be isio gita ngansa ikim ada Maron Iesus Kristus ibada gita mulian. 10  * Ro 14.8-9, 1Te 4.14Iesus imate ngan luanga gita. Tota oangga tamate, mao oangga tamamado, eine ga tamamado toman ngan ei. 11 Tota gimi kelede kelede manta akado posanga kemikemi pagid oaeoaemi ta apamatua ngan lolomi, lalaede mambe labone gimi akakado.
Deo irangrang ngan ilua gita ngan nasinga kadonga kemikemi
12 Oaeoaeg, gai abeta matua gimi ngan alolon ngan ami madidnga toa tiboko matua pagimi ngan Maron ele naurata ga timugamuga ngan gimi. Gid tipabib lemi ngan posanga kemikemi. 13 Manta akim gid ta alolon ngan gid kapei tau ngan naurata tikakado. Be lolomi itarui pol ngan gimi. 14  * 2Te 3.6,11Oaeoaeg, gai abeta matua gimi, manta apatutui sapadua timalai alele. Be oangga sapadua timataud, manta apamatua lolod. Be oangga sapadua urad mao, manta alua gid. Irangrang ngan alongean eaba eta ele kadonga ipamasmasi lolomi mao. Manta lolomi marum ngan gid panua toa ngada oa. 15  * Ro 12.17, 1Pe 3.9Oangga panua tikado kadonga paeamao ngan gimi, irangrang ngan akoli paeamao ga ila pagid mao. Be somisomi manta amarum ngan kadonga lualuanga kemikemi pol ngan gimi ga pagid panua toa ngada oa.
16  * Plp 4.4Somisomi manta tinimi igelgel. 17 Irangrang ngan akaput ngan kadonga raring mao. 18  * Ep 5.20Ngan kadonga isaoa iuot ngan gimi, manta aposa kemi ga ila pan Deo, ngansa ei ikim gimi panua toa alup toman ngan Iesus Kristus manta anasi gid kadonga toa bedane.
19  * Ep 4.30Itautau Tutui iboko rabu ngan gimi mambe dinga ianean. Apamate dinga toa oa mao. 20 Oangga panua tibada Deo iaoa, irangrang ngan akeo ga led posanga eine danga sapaean mao. 21  * 1Io 4.1Manta matami inasi danga toa ngada ne. Saoa danga eine kemi, akisi matua. 22 Be saoa danga paeamao, ala aluai ngan.
23  * 2Te 3.3Deo ei eaba toa ikado ga loloda itarui. Gai araring ngan ei ta idol ele ul ngan gimi ta ngan lemi lalalanga ga kadonga toa ngada ne, gimi ga apasolan mambe ele ul ienono ngan gimi tautaunga. Gai araring ngan ei ta imariala kemi ngan tinimi ga lolomi ga tautaudimi, ta irangrang ngan lemi idil eta paeamao mao ga ila irangrang ngan ada Maron Iesus Kristus ele luainga mulian. 24 Deo toa ibaba gimi ne, ei eaba mata tutui aea. Ei ga ikado danga toa ngada ne ngan gimi.
25  * Kol 4.3, 2Te 3.1Oaeoaeg, manta araring ngan luanga gai. 26 Akeo “ado kemi” ila pagid oaeoaeda toa ngada oa be abusum papad mambe gita iaoa kelede ton Kristus takakado. 27 Ngan Maron imata, naposa matua tau pagimi ga bedane: Manta aoato laulau toa ne ga ila pagid oaeoaeda toa ngada oa.
28 Kemi ngan ada Maron Iesus Kristus ele kadonga lolo marum aea idio pagimi.

*5:2: Mt 24.42-43, 2Pe 3.10, PM 3.3

*5:3: Jer 6.14, Ese 13.10, Mt 24.39, Lu 21.34-35

*5:5: Ro 13.12

*5:8: Ais 59.17, Ep 6.14,17

*5:10: Ro 14.8-9, 1Te 4.14

*5:14: 2Te 3.6,11

*5:15: Ro 12.17, 1Pe 3.9

*5:16: Plp 4.4

*5:18: Ep 5.20

*5:19: Ep 4.30

*5:21: 1Io 4.1

*5:23: 2Te 3.3

*5:25: Kol 4.3, 2Te 3.1