3
Posanga ila pagid oaioainga
* Ep 5.22Lalaede toa bedaoa, gimi taine oaioainga manta amamado gadio ngan adadaoami. Ta oangga etangada ngan gid tilongolongo Deo ilinge mao, gid ga tigera kadonga togimi adadaoad ta tipul lolod. Oangga bedaoa, lemi ipu eta ngan dadanga gid ngan posanga mao, ngansa gid ga tigera mambe lemi idil eta paeamao mao ga alolon kemi ngan Deo* Ngan posanga Grik, ikeo ga alolon kemi, be tautaunga ikeo ngan gid taine tilolon ngan sai mao. Panua edengada tiuangga ikeo ga tilolon ngan adadaoad, be padengada tiuangga ikeo ga tilolon ngan Deo., ta tipul lolod. * 1Ti 2.9Irangrang ngan apasogo tinimi pan gaot kekelen mao. Eine gid sogonga sapaean gaot aea mambe pilainga launimi ga nagemgem gol ga pononga kemikemi. Be ami sogonga tautaunga ienono lolomiai. Eine lemi kadonga lolo tarui aea ga posanga meles. Lolomi aea sogonga toa bedane irangrang ngan imata ipuluanga mao. Ngan Deo imata, eine danga kemi ga kemi tau. Ngansa gid taine tututui mugaeai ad tisogosogo tota bedaoa. Gid tiuatai kemi mambe Deo ga iparangrang ele posanga tautaunga ta tisangasanga ei, be timamado gadio ngan adadaoad, * OM 18.12lalaede mambe Sara. Ei ilongolongo iadaoa Abraam ilinge ga iuatoato ei aea maron. Oangga gimi anasnasi kadonga kemikemi, ga amadid matua ngan saoa kadonga iuotot ngan gimi be amataud mao, gimi ga aot mambe Sara inat taine pade.
* Ep 5.25Ga pade, gimi arangaranga oaioainga, manta anasi oatainga kemikemi ngan lemi madonga toman ngan adadaoami. Matami nanan mambe tinid pakpakia tau mao, lalaede mambe gimi mao, tota manta alolon ngan gid. Ga pade matami nanan mambe gimirua alup ngan badanga anami ngan Deo ele tenainga madonga kemi aea. Anasi kadonga toa bedane ta irangrang ngan danga eta ipakala lemi raring mao.
Manta takado kadonga kemikemi ngan gid panua padengada
Leg posanga kelede pade ga bedane: Gimi toa ngada ne manta lolomi kelede, ga lolomi isat ngan panua padengada, ga akimkim oaeoaemi ngan iaoa kelede ton Kristus, ga auduan gid, be asoa edami mulian mao. Oangga panua tikado kadonga paeamao ngan gimi, mao oangga tiposa paeamao ngan gimi, irangrang ngan akoli mao. Be akado posanga kemi ngan pamatuanga gid. Deo ibaba gimi ngan nasinga kadonga toa bedane, ngansa iuangga gimi abada pamatuanga pade. 10 * Sng 34.12-16Ngansa ele laulau ikeo ga bedane,
 
“Eaba sai toa ikim madonga kemi
ga iuangga igera ado kemikemi,
manta ikaput ngan posanga papaeamao
ga ipakala iaoa mulian ngan posanga pakakanga.
11 Ei manta ipul imur ngan kadonga papaeamao ta ikado kadonga kemikemi.
Ei manta iloilo edap lolo tarui aea toman ngan panua padengada ta ilalala ngan edap toa oa.
12 Ngansa Maron imata kikisi gid panua tututui
ga ipagege itanga ngan led raring.
Be ei iman gid panua papaeamao ad isat.”
Oangga tabada ieieinga ngan leda kadonga kemikemi, eine kemi
13 Be oangga gimi amarum ngan nasinga kadonga kemikemi, sai ga ipaieiei gimi? 14 * Ais 8.12-13, Mt 5.10, 1Pe 2.20, 4.14Be oangga abada ieieinga ngan lemi kadonga tututui, eine kemi tau ngan gimi. Ta oangga tipamir ami, irangrang ngan amataud mao, ga lolomi ede ga ede mao pade. 15 Be adol Kristus kekelen ga imugamuga ngan lolomi ta alolon ngan ei mambe ami Maron. Ta oangga gid panua tibeta gimi ngan danga kemi toa gimi asangasanga ne ipu madongan, manta alalo lemi posanga motean ngan kolinga pagid. 16 * 1Pe 2.12Be manta lolomi marum ngan gid ta alolon ngan gid. Be anaman lolomiai mambe lemi idil eta paeamao mao ta akoli led posanga. Toa bedaoa ta oangga gid panua tiposa paeamao ngan gimi, eine ga tigera lemi kadonga kemikemi ngan nasinga Kristus, ta maeamaea gid ngan led solsolnga sapaean. 17 Ngansa oangga Deo ilongean gimi ta abada ieieinga, kemi ngan abada ieieinga toa oa ngan lemi kadonga kemikemi. Be oangga abada ieieinga ngan lemi kadonga papaeamao, eine kadonga toa ne ga ilua gimi mao.
Kristus imate ta idae mulian ngan badanga gita mulian
18 Ngansa Kristus ibada ieieinga ga imate pakelede ngan samumnga kadonga sasat. Ei eaba tutui, be ibada gimi panua papaeamao mulimi ngan ieieinga toa oa, ngansa iuangga ibada gimi ga ala pan Deo. Ngan itin, inaman ieieinga ga imate, be ngan Itautau Tutui iura, idae mulian ta imata bibita. 19 Ngan Itautau Tutui toa ne, ei ila ipaola posanga pagid lausio toa timamado ngan tibur panasnga aea. Ngan posanga Grik, lain toa ne ikeo ngan lausio. Be panua oatainga ad busa tede tiuangga idil toaine ikeo ngan gid anggelo papaeamao ton Satan. Be padengada tiuangga ikeokeo ngan gid panua matemate tautaudid. 20 * OM 6–7Gid lausio toa oa tangad balbal ngan Deo ele posanga ngan ado toaiua Noa imamado. Ngan ado toaiua, kadonga papaeamao ilalala ga idae kapei, be Deo ikoli manmanae mao. Ei isangasanga gid panua ga ila irangrang ngan Noa ipasala ele oaga kapei aea naurata. Ta ngan oaga toa oa, Deo ibada mulian panua pidaede, irangrang ngan lima ga tol mon. Ta tiburisinga ngan eau be timado kemi oagaeai. 21 Eau toa ne idodo eau toa gimi abada paliliunga ngan pade, ngansa Deo ibada gimi mulian ngan eau toa ne. Paliliunga toa ne eine ngan sigiringa tinimi aea muk mao. Be eine ipasolan mambe gimi abeta matua Deo ngan isamum lemi kadonga sasat, Panua edengada tiuangga posanga idil toa ne Be eine ipasolan mambe gimi abeta matua Deo ngan isamum lemi kadonga sasat … aea pulnga ede pade ga bedane: Be eine ipasolan mambe aposa tautaunga pan Deo ngan gimi ga anasi kadonga tutui … ta labone anaman lolomiai mambe lemi idil eta paeamao mao. Ngan badanga gimi mulian, Deo ipei Iesus Kristus mulian ngan ele matenga, 22 ta idae ga ila buburiai. Ta labone imamado ngan Deo ibage oatai. Be gid anggelo ga antu imata ede ga ede toa urad ga edad kapeipei, Kristus iasal gid ta labone timamado ei ibageai.

*3:1: Ep 5.22

*3:2: Ngan posanga Grik, ikeo ga alolon kemi, be tautaunga ikeo ngan gid taine tilolon ngan sai mao. Panua edengada tiuangga ikeo ga tilolon ngan adadaoad, be padengada tiuangga ikeo ga tilolon ngan Deo.

*3:3: 1Ti 2.9

*3:6: OM 18.12

*3:7: Ep 5.25

*3:10: Sng 34.12-16

*3:14: Ais 8.12-13, Mt 5.10, 1Pe 2.20, 4.14

*3:16: 1Pe 2.12

3:19: Ngan posanga Grik, lain toa ne ikeo ngan lausio. Be panua oatainga ad busa tede tiuangga idil toaine ikeo ngan gid anggelo papaeamao ton Satan. Be padengada tiuangga ikeokeo ngan gid panua matemate tautaudid.

*3:20: OM 6–7

3:21: Panua edengada tiuangga posanga idil toa ne Be eine ipasolan mambe gimi abeta matua Deo ngan isamum lemi kadonga sasat … aea pulnga ede pade ga bedane: Be eine ipasolan mambe aposa tautaunga pan Deo ngan gimi ga anasi kadonga tutui …