5
Manta tamamado merengai
* Mt 5.48Tota gimi manta akado kadonga lalaede mambe Deo ikakado. Ngansa gimi ei ele gergeu toa ikimkim tau. * IM 29.18, Ibr 10.10Ga pade, manta anasnasi kadonga kimnga aea lalaede mambe Kristus ikim gita. Ei ilongean ei mulian ga imate ngan luanga gita, ta iuot mambe tenainga ede iuad kemi Deo imatai.
Irangrang ngan akado kadonga arala mao, ga kadonga ngan lolomi aea muk mao, ga mogal buda mao. Be alongean posanga salsal eta toa bedaoa iuot rabu ngan gimi mao pade, ngansa Deo ele panua tututui tirangrang ngan tinasi kadonga eta bedaoa mao. Ga pade, irangrang ngan akado gid posanga sakirkir mao, ga posanga sapaean alele mao, ga galingenga paeamao mao pade. Gid posanga toa bedaoa eine kemi mao. Be somisomi manta akado posanga kemi ga ila pan Deo. * 1Ko 6.9-10, Kol 3.5Ngansa gimi aoatai kemi ngan posanga ga oaine: Eaba sai ikakado kadonga arala, mao ikado kadonga ngan ilolo aea muk, mao imogal buda, ei lalaede mambe eaba ikakado raring ga ila pagid deo pakakanga ad namer. Be irangrang ngan eaba toa bedaoa ibada madonga kemi toa Kristus ga Deo bagedeai oa mao ga mao tau. * Ro 1.18, Kol 2.4,8Manta agabit kemi. Ngan kado ta eaba eta ipakaka gimi ngan posanga sapaean ta idada gimi ga anasi gid kadonga toa bedaoa. Ngansa gid kadonga toa ne ikado ga Deo ilolo bake ta ipanas gid panua toa tilongolongo ilinge mao. Tota irangrang ngan gimi asokon gid panua toa bedaoa mao.
* Ins 12.36, Ep 2.13, Kol 1.13, 1Pe 2.9Ngansa mugaeai gimi amamado dodom. Be labone alup toman ngan Maron ta idol gimi ga amado merengai. Tota manta alalala mambe panua merengai ami. Ngansa madonga merengai, aea annga ga bedane: kadonga kemikemi imata ede ga ede, ga kadonga tutui, ga nasinga posanga tautaunga. 10 Amarum tau ngan ilonga saoa kadonga ikado ga Deo itin igelgel. 11 Irangrang ngan asokon gid panua toa tinasnasi kadonga dodom aea mao. Gid kadonga toa bedaoa, aea annga eta kemi ga iuot mao. Be manta apasolan mambe led kadonga eine paeamao. 12 Ngansa gid kadonga toa tikakado mumulnga oa, oangga taposa ngan, eine ga maeamaea gita. 13 * Ins 3.20-21Be taranga ipamerenga kadonga toa ngada ne ga iuot masaeai. 14 * Ais 26.19, 60.1-2, Ro 13.11Ngansa saoa danga taranga igal, eine ga mil ga mil ga iuot masaeai. Ngan ipu toaine posanga ede ienono ga bedane,
 
“Eao eaba sai toa enono, manta dae!
Dae mulian ngan lem matenga,
ta Kristus ga itara go.”
 
15 * Kol 4.5Tota matami inasi kemi lemi lalalanga. Atnan kadonga buobuonga aea ga idio, be anasnasi oatainga kemikemi. 16 Aparangrang ado imata toa ngada ne ngan naurata kemikemi ton Deo. Ngansa labone kadonga papaeamao iuotot somisomi. 17 Irangrang ngan amangamanga alele mao. Be abada oatainga kemi ngan saoa danga Maron ikim. 18 * Lu 21.34Irangrang ngan alasu unnga oain ga laborami imangamanga mao. Kadonga toa bedaoa ipaeabu ngan lemi madonga. Be manta alongean Itautau Tutui ga iuon lolomiai. 19 * Kol 3.16Ngan posanga isaoa aposaposa pol ngan gimi, akakado gid baunga ienono ngan Deo ele laulau baunga aea, ga gid baunga padengada raring aea, ga gid baunga toa Itautau Tutui ipapot lolomiai. Abaubau ngan aoami ga lolomi pade toa somisomi ga ila pan Maron. 20 * Kol 3.17Ta somisomi, aposa kemi ga ila pan Tamada Deo ngan ada Maron Iesus Kristus ieda ngan danga toa ngada ne.
Posanga ila pagid oaioainga
21 * 1Pe 5.5Manta abokoboko gadio ngan oaeoaemi padengada ngan pasolannga mambe gimi alolon ngan Kristus.
22 * Kol 3.18, 1Pe 3.1Gimi taine, abokoboko gadio ngan adadaoami, lalaede mambe abokoboko gadio ngan Maron. 23 * 1Ko 11.3, Ep 1.22, 4.15Ngansa Deo idol aranga ga imugamuga ngan iadaoa taine, lalaede mambe Kristus imugamuga ngan gid iaoa kelede ei ton. Iaoa kelede ton Kristus eine mambe Kristus itin. Ei kekelen ibada gid mulian. 24 Be gid iaoa kelede ton Kristus tibokoboko gadio ngan Kristus. Ta lalaede toa bedaoa, gid taine manta tibokoboko gadio ngan adadaoad ngan danga toa ngada ne.
25 * Kol 3.19, 1Pe 3.7Gimi arangaranga, manta akimkim adadaoami lalaede mambe Kristus ikim gid iaoa kelede ei ton ta ilongean ei mulian ga imate ngan luanga gid. 26 * Tt 3.5Ei ikado bedaoa ngansa iuangga idol ele ul ga idae ngan gita iaoa kelede ei ton. Ipaliliu gita ngan eau toman ngan ele posanga, ta ikado ga taot pau tekteknga. 27 * 2Ko 11.2, Kol 1.22Ei ikado bedaoa ngansa iuangga ibada gita iaoa kelede ei ton ga tala pan, be taot namelapau ga tinida aea muk eta mao ga mogougou mao pade. Be leda idil eta paeamao mao ta tapasolan mambe ele ul ienono ngan gita. 28 Toa bedaoa ta gimi arangaranga manta akimkim adadaoami lalaede mambe akim tinimi mulian. Eaba sai toa ikimkim iadaoa, ei ikim ei mulian pade. 29 Ngansa eaba eta iman itin aea isat mulian mao. Be ipanpan ei mulian ngan annga ga imariala kemi ngan itin, lalaede mambe Kristus imariala ngan iaoa kelede ei ton. 30 Ngansa gita iaoa kelede ton Kristus, gita mambe itin idanga sisid. 31 * OM 2.24, Mt 19.5“Ngan ipu toaine, eaba ga itnan itama ga itna ta ila ilup toman ngan iadaoa, ta gisirua ga tiuot kelede.” 32 * PM 19.7Posanga mumulnga toaine ipu kapei tau. Be nakeokeo ngan Kristus toman ngan iaoa kelede ei ton. 33 Tautaunga bedaoa, be ikeo pade ngan gimi arangaranga kelede kelede, manta akimkim adadaoami lalaede mambe akim gimi mulian. Be gimi taine manta atada ngan adadaoami.

*5:1: Mt 5.48

*5:2: IM 29.18, Ibr 10.10

*5:5: 1Ko 6.9-10, Kol 3.5

*5:6: Ro 1.18, Kol 2.4,8

*5:8: Ins 12.36, Ep 2.13, Kol 1.13, 1Pe 2.9

*5:13: Ins 3.20-21

*5:14: Ais 26.19, 60.1-2, Ro 13.11

*5:15: Kol 4.5

*5:18: Lu 21.34

*5:19: Kol 3.16

*5:20: Kol 3.17

*5:21: 1Pe 5.5

*5:22: Kol 3.18, 1Pe 3.1

*5:23: 1Ko 11.3, Ep 1.22, 4.15

*5:25: Kol 3.19, 1Pe 3.7

*5:26: Tt 3.5

*5:27: 2Ko 11.2, Kol 1.22

*5:31: OM 2.24, Mt 19.5

*5:32: PM 19.7