Paulus ele laulau ila pagid
Rom
1
Paulus ikado posanga pamatuanga aea ila pagid Rom
* PA 9.15Gau Paulus, paeaeanga ton Iesus Kristus. Ei ibaba gau ta idol gau ga naot eaba ato aea ngan paolanga ato kemi ton Deo. * Ro 16.25-26Deo ikado posanga tautaunga mugaeai tau ngan ato kemi toa ne, ta ele panua toa tibada iaoa, tibode ga idae ngan laulau tutui ei ton. Ato kemi toa ne, eine iposa ngan Inat toa iuot ngan iaoa kelede pan Devit. Be ngan ado toaiua Deo ipei ei mulian ngan ele matenga, ngan Itautau Tutui iura, ipasolan gita mambe Iesus Kristus ada Maron, ei Deo Inat. * PA 26.16-18, Gal 2.7-9Ei ilolo marum tau ngan gai, ta aot ele panua ato aea. Be ngan ei ieda, gai ababa gid panua ngan alu toa ngada ne tanoeai ta lolod matua ngan ei ga tilongo ilinge. Be gimi pade alongo babanga ton Iesus Kristus ta aot ele panua.
* Nam 6.25-26Nabode laulau toa ne ga ila pagimi panua Rom ami. Deo ikim gimi ga ibaba gimi ta idol ele ul ngan gimi.
Kemi ngan Deo Tamada ga Maron Iesus Kristus, gisirua led kadonga lolo marum aea ga lolo tarui aea idio pagimi.

Horace Knowles © 1954, 1967, 1972, 1995 The British and Foreign Bible Society
Tuanga Rom
Paulus ilolo ikim ngan geranga gid Rom
Mugaeai ngan leg posanga padengada pagimi, naoangga nakado posanga kemi ga ila pan ag Deo ngan gimi ngan Iesus Kristus ieda, ngansa lolomi matua ngan ei, ta panua toa ngada ne tanoeai tipakuru ngan gimi. Be Deo iuatai mambe gau urag pakpakia ngan kadonga ele naurata ngan paolanga ato kemi ngan Inat, ta ei pade irangrang ngan ipamatua leg posanga ga bedane: Gau somisomi matag nanan gimi 10  * PA 19.21, Ro 15.23ngan leg raring. Ta nabetabeta Deo ngan ilolo kelede ta isaoa leg edap ngan langa pagimi.
11 Ngansa lolog ikim tau ngan geranga gimi. Toa bedaoa ta narangrang ngan napaore tenainga eta inam pan Itautau Tutui ga ila pagimi ngan luanga gimi ta amadid matua. 12 Ta oangga bedaoa, eine gitaingada tapamatua ngan loloda, ta lemi kadonga lolo matua aea ga ilua gau, ga gau leg kadonga lolo matua aea ga ilua gimi. 13  * PA 19.21Be oaeoaeg, nakim gimi aoatai kemi ga bedane: Mugaeai ga inam, narau posanga pabusa ngan langa pagimi, be irangrang ngan labone, danga padengada ipakala gau. Naoangga nala pagimi ta irangrang ngan leg naurata aea annga iuot rabu ngan gimi, lalaede mambe iuot ngan gid alu padengada.
14 Deo idol naurata pagau, ta gau manta nalualua gid panua Grik ad ga gid panua Grik ad mao pade, ga gid panua oatainga ad ga gid panua buobuonga ad pade. 15 Ngan ipu toaine lolog ikim tau ngan paolanga ato kemi ga ila pagimi Rom pade.
Deo iura ienono ngan ele ato kemi
16  * Mk 8.38, PA 13.46, 1Ko 1.18-24Nakeo bedane ngansa maeamaea gau ngan ato kemi toa ne mao. Ngansa Deo iura ienono ngan ele ato kemi ta ibada mulian sapadua lolod matua ngan. Ato kemi toa ne ila pagid Iuda mugaeai ga gid panua ngan alu padengada pade. 17  * Hab 2.4, Ro 3.21-22Ngansa ngan ele ato kemi, Deo ipasolan gita ngan edap ngan otnga tutui imatai ngan loloda matua. Be edap eta pade ienono ngan otnga tutui Deo imatai mao. Eine ngan leda kadonga lolo matua aea kekelen. Eine lalaede mambe posanga tibode mugaeai ga bedane, “Gid panua tututui ga timado kemi ngan led kadonga lolo matua aea.”
Deo ipasolan ele kadonga lolo bake aea ga iuot masaeai
18 Be ngan gid panua toa tikado kadonga papaeamao imata ede ga ede, Deo toa imamado buburiai ipasolan ele kadonga lolo bake aea ga iuot masaeai. Ngan led kadonga papaeamao toa ne, tipakala panua padengada ta irangrang ngan tiuatai ngan posanga tautaunga mao. 19  * PA 14.15-17, 17.24-28Be oatainga kemikemi ngan Deo ienono masaeai, ngansa Deo ipasolan gid panua ngan ga kus. 20  * Jop 12.7-9, Sng 19.1Tautaunga Deo ele kadonga edengada ienono mumulnga, be ngan danga toa ngada ne led otnga ga irangrang ngan patautene, Deo ipasolan gid mambe ei kekelen Deo matua soke tau somisomi ga ilalala ga ila. Tigera ibage imul ngan danga toa ngada ne ikado ga iuot, ta tirangrang ngan tiuatai ngan ei. Toa bedaoa ta tirangrang ngan tikarara gid mao.
21  * Ep 4.17-18Tiuatai ngan Deo, be tisoa ieda mao ga tiposa kemi eta ga ila pan mao pade. Tota laborad irangrang ngan ibada danga eta mao, ta led oatainga iuot buobuonga ga timamado dodom. 22  * Jer 10.14, 1Ko 1.20Tiparim ngan gid mulian ta tikeo ga led oatainga kapei, be tautaunga lolod ibuobuo. 23  * Lo 4.15-19, Sng 106.20Kadonga ngan soanga Deo ieda toa imamado somisomi, eine titnan ga idio, be tikado gid namer inasi gid danga tanoeai ad anunud. Gid danga toa ne ienono somisomi mao. Eine gid danga mambe eababa ga man ga mota ga paria ga masilau toa aed pange.
Gid panua tikakado kadonga papaeamao imata ede ga ede
24 Tota Deo ilongean gid ta led kimnga papaeamao idada gid ta tikado ga lolod aea muk. Ta tikado kadonga papaeamao ngan tinid pol ngan gid, ta edad iuot paeamao. 25 Be gid tipakongge Deo ele posanga tautaunga ga ila mambe pakakanga. Ta tikado raring ngan soanga gid danga sisid edad toa Deo ikado ga iuot ta tibokoboko gadio ngan gid. Be ada Dolnga toa gita manta tasoa ieda somisomi ga ila, eine tiraring eta ga ila pan mao. Be ei kekelen ieda kapei. Eine tautaunga.
26 Ngan ipu toaine, Deo ilongean gid ta led kimnga papaeamao tinid aea idada gid ta tikado kadonga papaeamao imata ede ga ede, ta tikado ga edad iuot paeamao. Be led taine titnan gid kadonga kemikemi oainga aea ga idio, ta tila tinasi gid kadonga itutui mao. 27  * Wkp 18.22, 20.13, 1Ko 6.9Ngan kadonga toa bedaoa gid arangaranga pade titnan kadonga tutui oainga aea toman led taine ga idio, be lolod buk ga idae ngan kadonga papaeamao pol ngan gid mulian. Gid arangaranga toman ngan arangaranga padengada tikakado kadonga maeamaea aea. Ta tibada kolinga paeamao ngan gid mulian, tutui ngan led kadonga buobuonga aea.
28 Be tiuangga oatainga ngan Deo eine danga sapaean ta titnan ga idio. Tota Deo ilongean led oatainga ila paeamao, ta led oatainga paeamao toa ne idada gid ta tila tikado gid kadonga itutui mao. 29 Be gid kadonga papaeamao imata ede ga ede ga gid ne iuon lolodeai: kadonga itutui mao, ga mogal buda, ga kadonga kemi mao, ga mata eanean, ga pamatenga, ga ariapolpol, ga posanga pakakanga, ga kadonga lolo paeamao aea, ga posanga paeamao ngan oaeoaed, 30 ga tipaeabu ngan oaeoaed edad, ga timan Deo aea isat, ga tipaieiei panua padengada, ga tiparim ngan gid mulian, ga tisoasoa edad mulian, ga tipapot gid kadonga papaeamao imata ede ga ede, ga tilongolongo tnad ga tamad linged mao, 31 ga laborad ibada danga eta mao, ga tinasi led posanga tautaunga mao, ga led kadonga kimnga aea eta mao, ga lolod isat eta ngan panua padengada mao. 32 Be gid tiuatai ngan Deo ele apu, ta tiuatai mambe apu ikeo ga sapadua tikakado bedane manta timate, be mao. Gid tilasu nasinga gid kadonga toa ne. Tikado bedane kekelen mao, be sapadua tinasi edap lalaede toa bedaoa, eine tipakuru ngan gid.

*1:1: PA 9.15

*1:2: Ro 16.25-26

*1:5: PA 26.16-18, Gal 2.7-9

*1:7: Nam 6.25-26

*1:10: PA 19.21, Ro 15.23

*1:13: PA 19.21

*1:16: Mk 8.38, PA 13.46, 1Ko 1.18-24

*1:17: Hab 2.4, Ro 3.21-22

*1:19: PA 14.15-17, 17.24-28

*1:20: Jop 12.7-9, Sng 19.1

*1:21: Ep 4.17-18

*1:22: Jer 10.14, 1Ko 1.20

*1:23: Lo 4.15-19, Sng 106.20

*1:27: Wkp 18.22, 20.13, 1Ko 6.9