16
Paulus ele ado kemi ila pagid panua busa
Napakuru ngan oaeda Pibi. Ei taine naurata aea kemi ngan luanga gid iaoa kelede ton Kristus ngan tuanga Senkria. Ele naurata kemi ta irangrang ngan gimi pade aeadi ei. Oangga ila pagimi, manta abada ei ta akado kemi ngan ei mambe Maron ikim. Akado kadonga ngan ei lalaede mambe akakado ngan Deo ele panua tututui padengada. Oangga ele danga eta imata karanga mao, manta alua ei. Ngansa ei ilualua panua busa ga gau pade.
* PA 18.2Abada leg ado kemi ila pan Prisila ga iadaoa aranga Akuila. Gaingada panua toa rua ne lemai naurata kelede ngan Iesus Kristus ele ato kemi. Gisirua tiuangga timate ngan luanga gau be timataud mao. Naposa kemi ga ila pan Deo ngan gisirua, be gau kekelegau nakakado bedane mao. Eine gid iaoa kelede toa ngada oa ton Kristus ngan gid alu padengada tiposa kemi ga ila pan Deo ngan gisirua pade.
Abada leg ado kemi ila pagid iaoa kelede ton Kristus toa tiluplup gisirua led lumaeai.
Abada leg ado kemi ila pan Epainetus toa nakim ei tau. Ei ilolo matua ngan Kristus matamata ngan gid panua padengada ngan tibur kapei Esia.
Abada leg ado kemi ila pan Maria. Ei iboko matua tau ngan luanga gimi.
Abada leg ado kemi ila pagid sobosobog Andronikus ga Iunias. Gaingada mugaeai amamado ngan luma panasnga aea. Gisirua oalud iuot kapei rabu ngan gid panua ato ad. Be lolod matua ngan Kristus matamata ngan gau.
Abada leg ado kemi ila pan Ampliatus toa nakim ei tau ngan Maron ieda.
Abada leg ado kemi ila pan Urbanus toa gaingada lemai naurata kelede ngan Kristus ele ato kemi. Ga pade, leg ado kemi ila pan Stakis toa nakim ei tau.
10 Abada leg ado kemi ga ila pan Apeles. Ei ibisi kadonga kulupulupu imata ede ga ede ngan Kristus ieda be ipasolan mambe ei imata tutui.
Abada leg ado kemi ila pan Aristobulus toman ngan ele luma lolo.
11 Abada leg ado kemi ila pan sobog Erodion.
Abada leg ado kemi ila pagid panua ngan Narsisus ele luma lolo toa tilup toman ngan Maron Iesus.
12 Abada leg ado kemi ila pan Tripina ga Triposa. Taine toa rua ne tiboko matua ngan Maron ele naurata aea kadonga.
Abada leg ado kemi ila pan Persis toa nakim ei tau. Ei taine ede toa iboko matua tau ngan Maron ele naurata.
13  * Mk 15.21Abada leg ado kemi ila pan Rupus, toa Maron isio ei. Ga pade, leg ado kemi ila pan itna toa ei mambe gau tnag pade.
14 Abada leg ado kemi ila pan Asinkritus, ga Plegon, ga Ermes, ga Patrobas, ga Ermas, ga oaeoaeda padengada timamado toman ngan gid.
15 Abada leg ado kemi ila pan Pilologus, ga Iulia, ga Nereus toman ngan iliu, ga Olimpas toman ngan Deo ele panua tututui toa ngada oa.
16  * 1Ko 16.20, 1Pe 5.14Oangga agera ngan gimi, nakim gimi abusum ngan papami ngan kadonga tutui togita panua ton Deo.
Gid iaoa kelede toa ngada oa ton Kristus led ado kemi ila pagimi.
Panua edengada tiuangga tikado ga iaoa kelede ton Kristus timapoga
17  * Mt 7.15, Tt 3.10Oaeoaeg, naposa matua pagimi ga bedane: Manta agabit kemi ngan panua edengada toa tikado ga gimi iaoa kelede ton Kristus amapoga. Gid tikado posanga edengada ngan kadonga gid panua ga titap ngan led kadonga lolo matua aea, ta tiposa paeamao ngan paoatainga kemi ton Kristus toa mugaeai gimi ananale ngan. Manta ala aluai ngan gid. 18  * Plp 3.19, 2Pe 2.3Ngansa gid panua toa bedane timan paeaeanga ton Kristus ada Maron mao, be timan paeaeanga sapaean ngan led kimnga papaeamao tinida aea. Tikakado posanga meles ga parumrumnga ta tipakaka gid panua toa lolod iuatai kemi ngan danga eta mao. 19  * Ro 1.8, 1Ko 14.20Be gimi alongolongo Maron ilinge ta oalumi iuasasa ga ila pagid panua toa ngada ne. Tota tinig igelgel ngan gimi, be nakim gimi manta aoatai kemi ngan saoa danga eine kemi. Be ngan saoa danga paeamao, kemi ngan gimi aot mambe gergeu ta lolomi aea danga eta mao.
20  * OM 3.15Deo toa ikado ga loloda itarui, teta pade ei ga iuad Satan ga idio aemi ibuloloeai.
Kemi ngan ada Maron Iesus ele kadonga lolo marum aea idio pagimi.
Panua edengada tiabalan led ado kemi ila pagid Rom
21  * PA 16.1-2, 19.22, 20.4Timoti ele ado kemi ila pagimi. Ei gairua lemai naurata kelede. Be sobosobog Lusius ga Ieson ga Sosipater, gid led ado kemi ila pagimi pade.
22 Gau Tertius nanasi Paulus iaoa ta nabode laulau toa ne. Gau pade leg ado kemi ila pagimi ngan Maron ieda.
23-24  * PA 19.22, 1Ko 1.14Gaius ele ado kemi ila pagimi pade. Labone gau Paulus naman aea kaluae, ta ei imariala ngan gau kemi tau. Ei ikakado lalaede bedaoa ngan gid iaoa kelede toa ngada oa ton Kristus.
Erastus ele ado kemi ila pagimi pade. Ei ele naurata ngan imariala ngan tuanga aea pat. Ga pade, oaeda Kuartus ele ado kemi ila pagimi.* Ngan laulau mugamuga edengada ngan posanga Grik, tigalbatan posanga ede pade ngan lain toa ne ga bedane: 24 Kemi ngan ada Maron Iesus Kristus ele kadonga lolo marum aea idio pagimi. Eine tautaunga.
Manta tasoa Deo ieda
25  * Ro 1.5, Ep 1.9, 3.5,9, Kol 1.26Deo irangrang ngan ikado ga gimi amadid matua ngan lemi kadonga lolo matua aea, lalaede mambe ato kemi toa napapaola ngan Iesus Kristus ne ikeokeo ngan. Mugaeai tau ga inam, ato kemi toa ne ienono mumulnga. 26 Be labone Deo ikado ga iuot masaeai. Deo toa imamado somisomi ne irenren pagai ta apapaola ato kemi toa ne ga ila pagid alu toa ngada ne. Gid panua toa tibada Deo iaoa mugaeai tibode posanga ngan ato kemi toa ne pade. Tota posanga mumulnga toa ne ila pagid alu toa ngada ne ta tiuatai kemi ngan. Deo ikado toa bedane ngansa ikim gid alu toa ne manta lolod matua ngan ei ga tilongolongo ilinge. 27 Deo kekelen ele oatainga kapei ngan danga toa ngada ne. Iesus Kristus ilua gita ta tasoa Deo ieda somisomi ga ilalala ga ila. Eine tautaunga.

*16:3: PA 18.2

*16:13: Mk 15.21

*16:16: 1Ko 16.20, 1Pe 5.14

*16:17: Mt 7.15, Tt 3.10

*16:18: Plp 3.19, 2Pe 2.3

*16:19: Ro 1.8, 1Ko 14.20

*16:20: OM 3.15

*16:21: PA 16.1-2, 19.22, 20.4

*16:23-24: PA 19.22, 1Ko 1.14

*16:23-24: Ngan laulau mugamuga edengada ngan posanga Grik, tigalbatan posanga ede pade ngan lain toa ne ga bedane: 24 Kemi ngan ada Maron Iesus Kristus ele kadonga lolo marum aea idio pagimi. Eine tautaunga.

*16:25: Ro 1.5, Ep 1.9, 3.5,9, Kol 1.26