16
Timoti ila toman ngan Paulus ga Sailas
* PA 14.6, 2Ti 1.5Paulus inam iuot ngan tuanga Derbe ga kus ta ila ngan tuanga Listra. Be toa eoa aluagau ede ieda Timoti imamado. Itna Iuda aea ga ilolo matua ngan Iesus, be itama Grik aea. * Plp 2.19-22Gid oaeoaed ngan tuanga Listra ga Aikoniam tipakuru ngan ei. Paulus ikim eaba toa ne ila toman ngan gid ta ibada ei ga ipalu ei, ngansa gid Iuda ngan tibur toa oa tiuatai mambe itama Grik aea.* Ngan ado toaiua, gid Grik tipalu led gergeu mao. Eine nasinga togid Iuda kekelegid. * PA 15.23-29Io, tilalala ga tila ngan tuanga ga tuanga be tipapalongo gid ngan posanga toa gid panua ato ad ga madidnga tirau toa Ierusalem oa, ta tikeo ga gid manta tinasnasi. Tota gid iaoa kelede ton Kristus led kadonga lolo matua aea idae ga ila kapei, ta ado ga ado dabad idae ga ila kapei pade.
Ngan danga mambe ianun, Deo ipasolan Paulus ngan eaba ede Masedonia aea
* PA 18.23Paulus masin tilalala ga tila ngan tibur Prigia ga Galesia, ngansa Itautau Tutui ipakala led edap ngan paolanga Deo ele posanga ngan tibur Esia. Ta tiuot ngan tibur Misia aea but ta tiuangga tila ngan tibur Bitinia, be Iesus Itautau Tutui ilongean gid ga tila mao. Tota titnan tibur Misia ta tisulug ga tila ngan tuanga Troas. Be ngan bong toaiua, Paulus igera danga ede mambe ianun, ta eaba ede Masedonia aea imadmadid be ibeta matua ei bedane, “Bulou tad ta ore ga nam pagai ngan tibur Masedonia ta lua gai!” 10 Paulus igera danga toa oa ga kus, ta gai Imata mambe Lukas idae ga ila toman ngan Paulus masin ngan ado toaiua, tota ngan lain toa ne ga ila, ibode posanga idil ga oaine gai. adae manmanae ga ailoilo edap ngan langa Masedonia ngansa gai aoatai, Deo ta ibaba gai ngan paolanga ato kemi ga ila pagid.
Lidia iuot Kristien ngan tuanga Pilipai
11 Io, gai adae oagaeai ta atnan tuanga Troas ta alado tutui ga ala ngan inu ede ieda Samotres. Ta ngan ado sae pade, alado ga adudunga ngan tuanga Neapolis. 12 Be toa eoa alalala ga ala ngan tuanga Pilipai. Tuanga Pilipai toa, gid Rom tila timado ngan mugaeai, be eine kapei ga iasal tuanga padengada ngan tibur Masedonia. Ta adio amamado toa eoa ado pidaede.
13 Be ngan Ado Earainga aea atnan tuanga toa oa aea ala ta aot ga ala eau isaleai. Toa eoa aoangga aot ngan tibur eta raring aea. Tota adio amado ta aposaposa toman ngan gid taine toa tiluplup ngan raring toa eoa. 14 Ngan gid taine toa tilongo Paulus ele posanga oa, ede ngan gid ieda Lidia tuanga Taiataira aea. Ei ilolongean gid malo singsingia tede ga bil ta panua tiuolol pan iman ele pat aea. Be ei ilolon ngan Deo. Ta Maron ilua ei ta ipul ilolo ta ilongolongo kemi Paulus ele posanga. 15 Io, ei ga ele luma lolo tibada paliliunga ga kus ta iposa matua pagai ta ikeo, “Oangga agera mambe matag itutui ngan Maron, kemi ngan anam adio leg lumaeai.” Ta gai alongo ele posanga matua toa bedaoa ta ala toman ngan ei.
Paulus ga Sailas tidudunga ngan luma panasnga aea ngan tuanga Pilipai
16 Idio ga ado ede pade, gai alalala ga ala ngan tibur raring aea, be taine paeaeanga ede iuot pagai. Iriau paeamao ienono iloleai be ikakado ei ta irangrang ngan iposa motean ngan saoa danga iuangga iuotot. Be taine blala toa oa aea mamaron tibabada pat kapei ngan ele naurata toa bedaoa. 17 * Mk 1.24Ei inasnasi gaingada Paulus be ingangar ta ikeo, “Panua ga gid ne timan Deo Gadae Tau ele panua naurata ad. Gid tipapaola posanga pagimi ngan Deo ele edap ngan badanga gimi mulian.” 18 Be ado ga ado ikakado toa bedaoa, ta Paulus ilolo itola tau ngan ele kadonga ta ipul imata ga ila pan ta ikeo pan iriau paeamao bedane, “Naposa matua pago ngan Iesus Kristus ieda, tnan ei ga la!” Io, tutui ngan ado imata toa oa iriau paeamao itnan ei ga ila.
19 Be taine toa oa aea mamaron tigera mambe led edap ngan pat aea badanga kus, ta tiluku Paulus ga Sailas ta tidada gisirua ga tila ngan tibur oalo aea ta timadid pagid madidnga matadeai. 20 * Mk 13.9Tibada gid ga tila pagid madidnga patutuinga posanga ad ta tikeo bedane, “Panua Iuda ad ga gid ne tipamasmasi leda panua tuangai ad lolod. 21 Ta tiuangga tidada gita ta tanasi nasinga edengada toa itutui ngan gita Rom tanasnasi mao!”
22 * 2Ko 11.25, 1Te 2.2Ta gid ipom tinam tiluplup ta gid pade tisol Paulus ga Sailas ngan posanga, ta gid panua patutuinga posanga ad titaka gisirua led danga sisid ta tikeo pagid led panua ta timuimui gisirua ngan keri. 23 Timui gid paeamao tau ga kus ta tidol gid ga tidudunga ngan luma panasnga aea. Ta tiposa matua pan eaba imariala ngan luma toa oa ta imata kikisi gid kemi. 24 Eaba toa oa ilongo led renrennga ga kus ta idol gisirua ga tidudunga ngan bobo ede gadudunga tau ngan luma panasnga aea. Be gisirua aed, ei isabun ga idudunga ngan abei rua maraoad, ga kus ta ibalep.
25 Be bong irabu Paulus ga Sailas tiraring ga tibaubau gid baunga ga ila pan Deo, be gid panua padengada toa luma panasnga aea iloleai oa tilongolongo.


Paulus ga Sailas tiraring ga tibaubau ga ila pan Deo.
26 Mole mao nauruge kapei ede inuga luma toa oa aea kisinga, be manmanae tau gid atama toa ngada oa imokakai, be gid panua toa ngada oa baged aea sen blos gid. 27 * PA 12.18-19Io, eaba imariala ngan luma toa oa ienono. Be ikakrik ga idae ta igera gid atama toa ipokakai. Ta iadi mambe gid panua toa ngada oa tiaoa ga tila, tota inusi ele didi ga iuot ta iuangga ipamate ei mulian. 28 Be Paulus ingangar ta ikeo, “Pamate go mulian mao! Gai toa ngada ne ta nene.”
29 Ta eaba toa oa ikeo ga titun usi ga inam, ta ilado ga idudunga be isamimi ta ikor iae ga idol imata ga isulug tanoeai boloma ngan Paulus ga Sailas. 30 * PA 2.37Idio ta ibada gisirua ga tiuot ta ibeta gid, “Panua rua, gau ga nakado mado ta Deo ibada gau mulian?”
31 Ta tikeo, “Eao lolom matua ngan Maron Iesus, ta Deo ga ibada go mulian toman ngan lem luma lolo.” 32 Tota gisirua tikado Maron ele posanga ga ila pan toman ngan ele luma lolo. 33 Ta tutui ngan ado imata toaiua, eaba toa oa ibada gisirua ta isigiri ad nasimou. Be manmanae tau ei toman ngan ele panua tibada paliliunga. 34 Eaba toa oa ibada gisirua ga tila ele lumaeai ta ipan ad annga, be itin igelgel kapei ngansa ei gisingada ele luma lolo toa oa lolod matua ngan Deo.
35 Be gaisala ngan ado sae, gid madidnga patutuinga posanga ad tisula gid nakala ga tila ta tikeo, “Longean gid panua toa na ga tila.” 36 Ta eaba toa imariala ngan luma panasnga aea ikeo pan Paulus bedane, “Gid madidnga patutuinga posanga ad tikeo ga gimirua atnan luma toa ne ga aot. Tota lolomi tarui ga ala.”
37 Be Paulus ikeo pagid, “Made ikamado ga tilongo kemi amai posanga mao, be tiraurau gai sapaean panua busa matadeai? Gai panua Rom amai, be tikado toa bedaoa sapaean ngan gai. Ga tidol gai ga adudunga ngan luma panasnga aea pade! Ta labone tiuangga tipaoen gai ga aot mumulnga? Mao tau! Kemi ngan gid tinam ta tibada gai ga aot.”
38 Io, gid nakala tipalongo gid panua patutuinga posanga ad ngan Paulus ele posanga mambe gisirua Rom ad, ta tilongo ga timataud. 39 Tota tinam ta tikado posanga lolo isat aea pagisirua ta tibada gid ga tiuot. Ga kus ta tibeta gid ngan titnan led tuanga ga tila. 40 Titnan luma panasnga aea ga tiuot ga kus ta tila Lidia ele lumaeai. Be tigera gid oaeoaed ta tipamatua lolod. Ga kus ta titnan gid ga tila.

*16:1: PA 14.6, 2Ti 1.5

*16:2: Plp 2.19-22

*16:3: Ngan ado toaiua, gid Grik tipalu led gergeu mao. Eine nasinga togid Iuda kekelegid.

*16:4: PA 15.23-29

*16:6: PA 18.23

16:10: Imata mambe Lukas idae ga ila toman ngan Paulus masin ngan ado toaiua, tota ngan lain toa ne ga ila, ibode posanga idil ga oaine gai.

*16:17: Mk 1.24

*16:20: Mk 13.9

*16:22: 2Ko 11.25, 1Te 2.2

*16:27: PA 12.18-19

*16:30: PA 2.37