13
Iesus ikeo ga muriai ga tirepe Deo ele luma ga isulug
(Mateus 24.1-2, Lukas 21.5-6)
Idio ta Iesus iuangga itnan Deo ele luma ta ilalala ga ila, be ele aluagau ede ikeo pan bedane, “Eaba paoatainga am, gera Deo ele luma aea mosi kemi tau ga aea pat kapeipei!”
* Lu 19.44Ta Iesus ikoli ele posanga bedane, “Eao gera gid luma kapeipei toa ne aea mosi kemi na? Muriai luma toa ne aea pat eta ga idae tatan pat eta pade mao. Eine ga tirepe toa ngada ne ga isulug.”
Iesus ikeo ngan gid danga kulupulupu ga iuot
(Mateus 24.3-14, Lukas 21.7-19)
Idio ta Iesus idio imado ngan bereo Oliv ta igera Deo ele luma imadmadid iadag. Be Petrus ga Jems ga Ioanes ga Andreas kekelegid tila pan ta tibeta ei bedane, “Eao keo pagai, gid danga kulupulupu toa ne ga iuot ngeda? Be saoa kilala ga iuot ta ipasolan mambe gid danga toa ne teta pade ga iuot?”
Ta Iesus ikoli led posanga bedane, “Gimi agabit kemi. Ngan kado ta eaba eta ipakaka gimi. Ngansa panua busa ga tinam ngan gau edag ta tikeo ngan gid mulian bedane, ‘Gau eaba toa Deo isula gau ne.’ Ta gid ga tipabuobuo panua busa. Be oangga gimi alongo paraunga kapeipei iualu boloma ga aluai, atogragimi ngan mao. Gid paraunga toa bedane ga iuotot, be ado muriai ga muriai tau ga iuot maitne. Ngansa panua ngan alu ede ga tiparau pagid alu ede pade, be maron kapei ede ele panua ga tiparau pagid panua ton maron kapei ede pade. Ngan tibur edengada nauruge ga inuga tano ga isamimi. Be sapanga kapeipei ga iuotot pade. Be gid danga kulupulupu toa ne irangrang ngan kus manmanae mao, mambe ieieinga iuot ngan taine mugaeai ngan ipopo gergeu.
* Mt 10.17-20“Be gimi agabit kemi. Ngansa gid panua ga tidol gimi ga adae pagid madidnga patutuinga posanga ad bagedeai. Ta gid ga timuimui gimi luma raring aea iloleai. Ta gid ga tipamadid gimi ngan posanga pagid gavana ga mamaron kapeipei matadeai, ngansa gimi anasi gau. Ta gimi ga apamatua leg posanga ila pagid. 10 Be mugaeai ngan ado toaiua, leg panua ga tipaola ato kemi ga ila pagid alu toa ngada ne tanoeai. 11 * Lu 12.11-12Be oangga tidol gimi ga adae bagedeai ta tipamadid gimi ngan posanga, irangrang ngan lolomi ede ga ede ngan saoa edap aoangga anasi ngan kolinga led posanga solsolnga oa mao. Be saoa posanga Deo idol aoamiai ngan ado toaiua, manta akoli ga ila pagid. Ngansa eine gimi lemi posanga mao, be Itautau Tutui ele posanga.
12 * Mt 10.21“Be eaba itar kapeipei ga aea kakakau ga tidol ei ga idae pagid madidnga bagedeai, ta gid ga tirau ei ga imate. Be gergeu tamatamad ga tikado toa bedaoa pade ngan led gergeu. Ga gid gergeu ga timan tnad ga tamad ad isat ta tikeo pagid madidnga ta tirau gid ga timate. 13 * Mt 10.22, Ins 15.21Be panua toa ngada ne ga lolod itola ngan gimi, ngansa lolomi matua ngan gau edag. Be oangga sai imadid matua ga irangrang ngan ele madonga tanoeai kus, eine Deo ga ibada ei mulian.”
Iesus iposa ngan danga ede paeamao ga paeamao tau ga iuot
(Mateus 24.15-28, Lukas 21.20-24)
14 * Dan 9.27, 11.31, 12.11Iesus ikeo pade bedane, “Be muriai gimi ga agera danga ede paeamao ga paeamao tau imadmadid ngan mul ton Deo ta ikado ga panua tiaoa ta titnan ele luma ga idio sapaean. (Eaba iuato laulau manta iuatai kemi ngan posanga toa ne.) Ngan ado toaiua, gid panua timamado Iudea manta tiaoa ga tila bereoeai. 15 * Lu 17.31Be oangga sai imamado luma ipaoeai, ei manta isulug ta iaoa manmanae. Irangrang ngan idudunga ele lumaeai ngan badanga ele danga etangada mao. 16 Be oangga sai imamado dadangai, irangrang ngan ipul ei mulian ngan badanga ele pononga gaot aea mao. 17 * Lu 23.29Be paeamao tau ngan gid taine apapanga ga gid pinapina ngan ado toaiua. Gid tal mon ga kulupu ngan eaoanga. 18 Be manta araring ta danga paeamao toa ne iuot ngan aoara lolo mao. 19 * Dan 12.1, PM 7.14Ngansa ngan ado toaiua, danga kulupulupu tau ga iuot. Ngan danga toa ngada ne led otnga ga irangrang ngan labone, danga eta kulupu bedaoa iuot mao, be muriai pade danga eta kulupu bedaoa ga iuot mao pade. 20 Be oangga Maron ikeo ga gid danga kulupulupu toa ne ga idio mole, panua toa ngada ne tanoeai ga timukuru. Be ei imata nanan ele panua toa isio gid, ta ikeo ga danga kulupulupu toa ne ga idio mole tau mao. 21 Ngan ado toaiua, oangga eaba eta ikeo pagimi, ‘Ega, eaba tiuato ei Kristus* Gera palongonga ngan posanga idil Kristus ngan Mt 1.16. tota eko!’ mao ‘Ei tota eoa!’ irangrang ngan aeadi posanga toa oa mao. 22 * PM 13.13Ngansa panua busa ga tinam ta tipakaka ta tikeo, ‘Gau Kristus.’ Be padengada ga tipakaka ta tikeo ga tibada Deo iaoa. Ta gid ga tikado uisinga iman kilala ga gid danga ipamatala panua busa. Ta oangga tirangrang, gid ga tipabuobuo Deo ele panua toa isio gid. 23 Toa bedaoa ta gimi agabit kemi. Gau napalongo gimi motean ngan danga toa ngada ne.”
Muriai, Eaba Inat ga inam
(Mateus 24.29-31, Lukas 21.25-28)
24 * Ais 13.10, Jol 2.10, 3.15, PM 6.12-13Iesus ikeo pade bedane, “Be ngan ado toaiua, oangga gid danga kulupulupu toa oa kus, tota
 
“ ‘ado ga iuot dodom, be taiko ga itara mao,
25 be gid gigima ga titaptap mariambai ga tisulug,
be gid danga kapeipei mariambai ga inogonogoi.’
 
26 * PM 1.7“Ga kus ta panua ga tigera Eaba Inat isulug ga inam ngan gid laulau toman ngan iura kapei ga ele taranga. 27 * Mt 13.41Ga kus ta ei ga isula ele anggelo ga tila ngan tano igal toa pange oa ta tipaluplup ele panua toa isio gid. Gid ga tipaluplup gid ngan tibur toa ngada ne, ngan tano aea digedige ga ila bubur aea digedige pade, ta tibada gid ga tinam.”
Oanenga itna ngan abei fik
(Mateus 24.32-35, Lukas 21.29-33)
28 Iesus ikeo pade bedane, “Gimi alongo oanenga itna ngan abei fik ta abada oatainga. Oangga ibogaboga aea eau ga ilaun papau iuotot, eine gimi aoatai, ado aea sau teta pade ga iuot. 29 Toa bedaoa ta oangga gimi agera gid danga toa ne iuotot, eine gimi aoatai, ado toaiua ta inam boloma, mambe eaba imadid atama iaoai. 30 Nakeo tautaunga pagimi, gid panua ado toa ne ad ga timate maitne be kadonga toa ngada ne ga iuot. 31 Mariamba ga tano ga isapa, be irangrang ngan leg posanga isapa mao ga mao tau.”
Eaba eta iuatai ngan ado toaiua mao
(Mateus 24.36-44)
32 Iesus ikeo pade bedane, “Be eaba eta iuatai mao, gid danga toa oa ga iuot ngeda, mao ado imata pida be gid danga toa oa iuot. Gid anggelo buburiai tiuatai mao, be Deo Inat iuatai mao pade. Tamag kekelen iuatai. 33 Tota matami arar ga agabit kemi. Ngansa gimi aoatai mao, gid danga toa oa ga iuot ngeda. 34 Eine mambe eaba ede itnan ele luma ta ila ngan langa ede. Ei ikeo pagid ele paeaeanga ta timariala ngan ele luma, ta ipota naurata pagid ele paeaeanga kelede kelede. Ta ikeo pan eaba toa imariala ngan atama bedane, ‘Eao gabit kemi.’
35 * Lu 12.38“Tota agabit kemi, ngansa gimi aoatai mao, luma itama ga iluai mulian ngeda. Ei ga inam lailai, mao bong irabu, mao kokako itang, mao gaisala rumaruma, eine gimi aoatai mao. 36 Kado ei inama manmanae ta igera gimi aenono. 37 Posanga toa nakeo pagimi ne, eine nakeo pagid panua toa ngada ne: ‘Agabit kemi!’ ”

*13:2: Lu 19.44

*13:9: Mt 10.17-20

*13:11: Lu 12.11-12

*13:12: Mt 10.21

*13:13: Mt 10.22, Ins 15.21

*13:14: Dan 9.27, 11.31, 12.11

*13:15: Lu 17.31

*13:17: Lu 23.29

*13:19: Dan 12.1, PM 7.14

*13:21: Gera palongonga ngan posanga idil Kristus ngan Mt 1.16.

*13:22: PM 13.13

*13:24: Ais 13.10, Jol 2.10, 3.15, PM 6.12-13

*13:26: PM 1.7

*13:27: Mt 13.41

*13:35: Lu 12.38