Kristus ipaola
Posanga Mumulnga
ga ila pan Ioanes
1
Posanga toa ne iuot madongan
* PM 22.6Deo ele posanga mumulnga ga oaine, Iesus Kristus ipaola ga iuot. Deo ibada posanga toa ne ga ila pan Iesus ngansa iuangga ipasolan gid ele paeaeanga ngan saoa danga ga iuot teta pade. Iesus iuangga ipaola ga iuot masaeai, ta idol ga idae ele anggelo ibageai, ta isula ei ga ila pan ele paeaeanga Ioanes. Gid danga toa ne, Ioanes igera ngan imata ta ikado posanga ngan. Eine Deo ele posanga toa Iesus Kristus pade ipamatua. * PM 22.7,10Gau Ioanes nabada Deo iaoa ta nabode posanga toa ne ga idae ngan laulau. Be kemi tau ngan eaba sai toa iuatoato laulau toa ne aea posanga, ga kemi tau ngan eaba sai ilongo gid posanga toa ne ga inasnasi. Ngansa teta pade, gid kadonga toa ngada ne ga iuot.
Ioanes ibode posanga ga ila pagid iaoa kelede ton Kristus ngan tuanga lima ga rua
* IM 3.14-15, PM 3.1, 4.5Gau Ioanes, nabode posanga toa ne ga ila pagimi iaoa kelede ton Kristus ngan tuanga lima ga rua ngan tibur kapei Esia.
Kadonga lolo marum aea ga lolo tarui aea ila pagimi. Inam pan Deo toa imamado somisomi ne. Ei imamado labone ga mugaeai, be muriai ei ga inam pade. Ga pade, kadonga lolo marum aea ga lolo tarui aea inam pan Itautau Tutui toa idaba lima ga rua.* Posanga idil toaine Itautau Tutui toa idaba lima ga rua ipu madongan? Somisomi oangga Deo ele laulau iposa ngan idil toaine lima ga rua eine iposa ngan saoa danga imata karanga ga ienono, mao saoa kadonga ila iuot lai. Tota tarangrang ngan takeo ga posanga idil toa ne iposa ngan Itautau Tutui iura imata karanga ga ienono. Ei imamado boloma ngan Deo ele mul maron aea. * Sng 89.27, Kol 1.18Ga pade, kadonga lolo marum aea ga lolo tarui aea inam pan Iesus Kristus toa imata tutui tau ngan pamatuanga Deo ele posanga. Be panua toa ngada ne tidae mulian ngan led matenga, ei imuga ngan gid mambe ad lautabe. Ei Maron gadae ngan gid mamaron toa ngada ne tanoeai.
Ei ikim gita kapei tau, ta ngan ei ising, ipola gita ta tatnan leda kadonga sasat. * 1Pe 2.9, PM 5.10, 20.6Ei idol gita ga tamado ibageai ta takado naurata mambe gid panua tenainga ad, ngan luanga gid panua ga tinam boloma pan Itama Deo. Tasoa ieda gadae tau. Ei ieda kapei ga iura, ta ei irangrang ngan imadid ga imugamuga ngan danga toa ngada ne somisomi ga ilalala ga ila. Eine tautaunga.
 
* Dan 7.13, Sek 12.10, Mt 24.30, Ins 19.34-37, 1Te 4.17Ega, ei inam toman ngan gid laulau.
Ta panua toa ngada ne ga tigera ei ngan matad.
Be gid panua toa tigal ei ngan ido, gid pade ga tigera ei.
Gid alu toa ngada ne tanoeai ga lolod isat ngan ei ga titangtang.
Be. Tautaunga eine ga iuot tota bedaoa.
 
* PM 21.6, 22.13Maron Deo ikeo ga bedane, “Gau kekelegau namuga ngan danga toa ngada ne ga nasomur pade. Gau namamado mugaeai ga labone, be muriai eine ga nanam pade. Gau Deo Matua Soke Tau.”
Ioanes igera Kristus
Gau oaemi Ioanes, nalup toman ngan gimi ngan badanga ieieinga, ga ngan madonga Deo ibageai, ga ngan madidnga matua ngan ada kadonga kulupulupu. Kadonga toa ngada ne iuot ngan gita ngan leda lupnga toman ngan Iesus. Be gau napapaola Deo ele posanga ga napamatua Iesus aea posanga pade. Ta ngan ipu toaine, tiluku gau ta tidol gau ga nadio namamado ngan inu toa tiuato Patmos. 10 Be ngan ado raring aea ton Maron, ngan tautaudig namamado. Be murigeai, nalongo babanga ede kapei tau mambe taule ele tandanga. 11 Babanga toa oa ikeo ga bedane, “Danga saoa eao gera, bode ga idae ngan laulau, ta eabalan ga ila pagid iaoa kelede ton Kristus ngan tuanga lima ga rua ga gid ne: Epesus ga Semerna ga Pergamum ga Taiataira ga Sardis ga Piladelpia ga Laodisia.”
12 Io, napul gau ngan geranga eaba sai toa iposaposa pagau, ta nagera lam iae gol lima ga rua imadmadid ga ianean.


Lam iae gol lima ga rua
13  * Dan 7.13, 10.5Be rabu ngan gid lam iae toa oa, nagera eaba ede imata mambe Eaba Inat. Ei idol pononga mamarae ede isulug iaepuiai. Be ipit aea pus gol ga idae igogoeai. 14  * Ese 43.2, Dan 7.9, 10.6, PM 2.18, 19.12Ilabora ga ilaun bodbode tau mambe sipsip launid, mao mambe laulau bodbode mariambai. Be imata kadlo mambe dinga irarabal. 15 Be iae mil ga mil mambe bras tinono ngan dinga oanaoana tau. Be ilinge itang mambe eau busa aea salia kapei. 16  * Ibr 4.12, PM 2.12, 19.15Ngan ibage oatai, ikikisi gigima lima ga rua. Be imata itara mambe ado kapei ele taranga. Be ngan iaoa, didi kapei toa imata rua iuot ga inam. Be didi toa oa imata tau.
17  * Ais 44.6, 48.12, PM 2.8, 22.13Gau nagera ei ta natap ga nadio iaepuiai mambe namate. Be ei idol ibage oatai ga idae ngan gau ta ikeo, “Eao mataud mao. Gau kekelegau namuga ngan danga toa ngada ne ga nasomur pade. 18 Gau namamado somisomi. Mugaeai namate, be ega, labone namamado somisomi ga ilalala ga ila. Gau edag kapei ta narangrang ngan napei mulian gid matemate. Be atama ila ngan Matenga ga Tibur togid Panua Matemate, gau kekelegau nakikisi aea kuklang.
19 “Tota eao manta bode posanga ngan saoa danga eao gera. Eine gid danga toa ienono labone, ga gid danga toa iuangga iuot muriai. 20 Be posanga ipu mumulnga ngan gigima lima ga rua toa eao gera ngan bageg oatai ga lam iae gol toa lima ga rua oa, eine ga bedane: Gigima toa lima ga rua oa eine gid anggelo Ngan posanga Grik idil toaine anggelo aea posanga ipu ede pade eine eaba ato aea. toa timariala ngan iaoa kelede ton Kristus ngan tuanga lima ga rua. Be gid lam iae lima ga rua, eine gid iaoa kelede ton Kristus ngan tuanga toa lima ga rua oa.”

*1:1: PM 22.6

*1:3: PM 22.7,10

*1:4: IM 3.14-15, PM 3.1, 4.5

*1:4: Posanga idil toaine Itautau Tutui toa idaba lima ga rua ipu madongan? Somisomi oangga Deo ele laulau iposa ngan idil toaine lima ga rua eine iposa ngan saoa danga imata karanga ga ienono, mao saoa kadonga ila iuot lai. Tota tarangrang ngan takeo ga posanga idil toa ne iposa ngan Itautau Tutui iura imata karanga ga ienono.

*1:5: Sng 89.27, Kol 1.18

*1:6: 1Pe 2.9, PM 5.10, 20.6

*1:7: Dan 7.13, Sek 12.10, Mt 24.30, Ins 19.34-37, 1Te 4.17

*1:8: PM 21.6, 22.13

*1:13: Dan 7.13, 10.5

*1:14: Ese 43.2, Dan 7.9, 10.6, PM 2.18, 19.12

*1:16: Ibr 4.12, PM 2.12, 19.15

*1:17: Ais 44.6, 48.12, PM 2.8, 22.13

1:20: Ngan posanga Grik idil toaine anggelo aea posanga ipu ede pade eine eaba ato aea.