Laulau ton
Jut
1
* Mt 13.55Gau Jut, paeaeanga ton Iesus Kristus, be gau Jems itar kakau.
Nabode laulau toa ne ga ila pagimi panua toa Deo ibaba gimi. Deo Tamada ikim gimi kapei tau, ga Iesus Kristus imariala ngan gimi.
Kemi ngan Deo ele kadonga lolo isat aea ga lolo tarui aea ga ele kadonga kimnga aea iuon lolomiai.
Panua papaeamao tiuen ga tidudunga ngan iaoa kelede ton Kristus
Leg panua kemikemi, tautaunga lolog ikim kapei tau ngan bodenga laulau ga ila pagimi ngan Deo ele kadonga ngan badanga mulian gita toa ngada ne. Be mao. Manta nabode posanga matua ga ila pagimi ta aparau ala ngan paoatainga toa Deo ibada pakelede mon pagita ele panua tututui ga loloda matua ngan. * Gal 2.4, 2Pe 2.1Ngansa panua edengada tiuen ga tidudunga rabu ngan gimi. Be Deo irau posanga motean ngan gid ad panasnga. Gid panua toa ne tilolon ngan Deo mao, ta tipul nanan Deo ele kadonga lolo marum aea ga ila iman led ipu ngan nasinga kadonga mambe gid kaua. Ga tipul murid ngan ada Maron Iesus Kristus toa iman ada madidnga.
* IM 12.51, Nam 14.29-30Tautaunga gimi aoatai ngan gid posanga toa ngada ne, be naoangga napapei matami ngan, ta matami nanan mambe mugaeai Deo ibada ele panua mulian ta titnan Isip, ga kus ta ipaeabu ngan gid panua toa lolod matua ngan ei mao. * 2Pe 2.4Ga pade, matami nanan gid anggelo toa Deo ibada naurata pagid, be tikisi mao ta titnan led tuanga. Deo iaud gid ngan sen toa ienono somisomi ga ilalala ga ila, ta idol gid ngan tibur dodom kapei tau ga irangrang ngan ado kapei toa isio ngan panasnga gid. * OM 19.1-25, 2Pe 2.6,10Be matami nanan tuanga Sodom ga Gomora ga gid tuanga toa boloma pagid. Gid tinasi kadonga lalaede mambe gid anggelo toa oa, be tikado kadonga arala imata ede ga ede ngan gid taine ga arangaranga pade. Ta ad panasnga iman kilala ta idodo panasnga isaoa ga iuot ngan gid panua toa tidio ngan dinga imperno somisomi ga ilalala ga ila.
Gid panua toa ne tinasi anunud ta idada gid ngan nasinga kadonga ngan lolod aea muk, lalaede mambe gid Sodom ga Gomora. Be tiuangga ada Maron ei danga buligaliga ga tipapaeabu ngan gid anggelo kapeipei edad pade. * Dan 10.13,21, 12.1, Sek 3.2, 2Pe 2.11, PM 12.7Be ngan ado toaiua gid anggelo ad madidnga Mikael iaoa isokangai toman ngan eaba paeamao Satan ngan sai ga ibada Moses ipat, ei pade iposa paeamao ngan Satan mao, be ikeo ga bedane, “Maron kekelen ga idaba go.” 10  * 2Pe 2.12Be saoa danga kemikemi toa gid panua toa ne tiuatai ngan mao, eine tiselele ta tikado posanga paeamao ngan. Gid mambe masilau toa led oatainga eta mao. Tiuatai ngan kimnga papaeamao tinid aea kekelen. Be oatainga paeamao toa ne eine ga ipaeabu ngan gid.
11  * OM 4.7-8, Nam 16.1-35, 22.4-8, 2Pe 2.15, 1Io 3.12, PM 2.14Paeamao tau ngan gid! Ngansa tinasi Kain ele edap. Tilado manmanae ngan pat aea badanga mambe Balam, ta tinasi ele kadonga buobuonga aea. Gid tipul murid ngan Deo mambe Kora ikado mugaeai, ta gid ga timukuru lalaede mambe ei.* Mugaeai tano ipokakai ta ison Kora toman ngan ele panua. Gera aea ninipunga ngan Nam 16.1-35.
12  * 2Pe 2.13,17Somisomi oangga gimi akado eaneannga ngan pasolannga mambe kadonga kimnga aea ienono rabu ngan gimi, gid panua toa ne tinam ta tikado ga lemi eaneannga iuot paeamao, mambe muk ibul ada malo ga paeamao. Tilasu eaneannga ga ununnga be maeamaea gid mao. Tipanpan gid mulian. Gid mambe laulau kusuksuk iuangga ikado aoara ga itap, be mao. Rai itilak ga ila. Gid mambe abei toa itautau mao ngan aea laoe. Panua tigera mambe abei toa oa imate ga imisi ta tikule ipu ga iuot. 13 Gid mambe tad aea sobo paeamao. Led kadonga papaeamao toa maeamaea gid ngan mao oa, iuotot mambe tad ingarongaro. Gid mambe gigima titnan led edap mariambai. Ta Deo ital dodom kusuksuk kapei tau motean ga ienono ngan gid, ta gid ga tidio toa eoa somisomi ga ilalala ga ila.
14  * OM 5.18,21-24Be Enok ibada Deo iaoa ngan gid panua toa ne. Enok toa ele odoa pesa Adam, ikeo ga bedane, “Ega, Maron ta inam toman ngan ele anggelo tututui bunoringring busa. 15 Ta ei ga ipamadid panua toa ngada ne ngan posanga, ta ipanas panua toa ngada ne tilolon ngan ei mao, ngan gid led kadonga papaeamao toa tikakado ngan pulnga murid pan. Ta ei ga ipanas gid ngan led posanga papaeamao toa ngada oa tikakado ngan ei.” 16 Be gid panua toa ne ngun ga ngun ga tikado selelenga somisomi. Tinasnasi led kimnga papaeamao. Be tiparim ngan gid mulian ga tiparumrum panua padengada ngan badanga danga kemikemi pagid sapaean.
Manta tapamatua loloda ngan paoatainga tutui tau
17 Be leg panua kemikemi, matami nanan posanga toa ada Maron Iesus Kristus ele panua ato ad tipabib lemi mugaeai ngan. 18  * 2Pe 3.3Tikeo ga boloma ngan ado muriai ga muriai tau, gid panua galingenga paeamao ad ga tiuot, be tinasnasi led kimnga papaeamao ta tipul murid ngan Deo. 19 Gid panua toa ne tipapaeabu ngan lemi madonga ta lolomi kelede mao. Somisomi matad nanan danga sisid tanoeai aea. Itautau Tutui ienono lolodeai mao.
20  * Kol 2.7Be leg panua kemikemi, gimi manta apamatua gimi mulian ngan paoatainga tutui tau toa lolomi matua ngan, ga araring ngan Itautau Tutui iura. 21 Alongean Deo ele kadonga kimnga aea imariala ngan gimi somisomi, be agaga matami ngan sanganga ada Maron Iesus Kristus ele kadonga lolo isat aea inam pagimi ta ibada gimi ga ala ngan madonga kemi somisomi ga ilalala ga ila.
22 Be oangga panua lolod ruangada, manta lolomi isat ngan gid. 23  * Sek 3.2, PM 3.4Be panua padengada, manta asar gid mulian. Ngan kado ta tidae ngan dinga imperno. Be panua padengada, oangga lolomi isat ngan gid, manta amataud pade. Gid tinasi tau kimnga papaeamao tanoeai aea, ta led kadonga sat aea muk ibul ad malo ga danga sisid. Manta ala aluai ngan led danga sisid toa oa, ngan kado ta led kadonga sat aea muk ibul gimi pade.
Tasoa Deo kekelen ieda
24 Be Deo irangrang ngan imata kikisi gimi ta ikado ga gimi atap eta ngan kadonga sasat mao. Ei irangrang ngan idol gimi ga adio imatai ngan ele taranga kapei, be lemi idil eta paeamao mao ga tinimi igelgel kapei. 25  * Ro 16.27, 2Pe 3.18Ei kekelen Deo. Ei ibada gita mulian ngan ada Maron Iesus Kristus ele naurata. Tasoa ieda ga takeo ga ei Maron kapei tau, ga iura ga ieda kapei, ga danga toa ngada ne ienono ei kekelen ibageai. Mugaeai ngan danga toa ngada ne led otnga, ei imamado toa bedane, be imamado toa bedane labone, ga muriai pade ga ilalala ga ila. Eine tautaunga.

*1:1: Mt 13.55

*1:4: Gal 2.4, 2Pe 2.1

*1:5: IM 12.51, Nam 14.29-30

*1:6: 2Pe 2.4

*1:7: OM 19.1-25, 2Pe 2.6,10

*1:9: Dan 10.13,21, 12.1, Sek 3.2, 2Pe 2.11, PM 12.7

*1:10: 2Pe 2.12

*1:11: OM 4.7-8, Nam 16.1-35, 22.4-8, 2Pe 2.15, 1Io 3.12, PM 2.14

*1:11: Mugaeai tano ipokakai ta ison Kora toman ngan ele panua. Gera aea ninipunga ngan Nam 16.1-35.

*1:12: 2Pe 2.13,17

*1:14: OM 5.18,21-24

*1:18: 2Pe 3.3

*1:20: Kol 2.7

*1:23: Sek 3.2, PM 3.4

*1:25: Ro 16.27, 2Pe 3.18