2
Posanga ila pagid iaoa kelede ton Kristus ngan tuanga Epesus
* PM 1.16Eaba toa oa iposa pade ga bedane, “Be nakim eao bode posanga ga ila pan anggelo toa imariala ngan gid iaoa kelede ton Kristus ngan tuanga Epesus ga bedane:
Posanga ga gid ne inam pan eaba toa ikikisi gigima lima ga rua ngan ibage oatai, ga ilalala rabu ngan gid lam iae gol toa lima ga rua oa. * 1Io 4.1Gau naoatai ngan lem kadonga toa ngada ne, ga lem naurata kapei, ga lem kadonga ngan madidnga matua ngan am kadonga kulupulupu. Be naoatai pade mambe eao longean gid panua papaeamao ga timamado rabu ngan gimi mao. Gid panua toa oa tiuato gid mulian panua ato ad be tipakaka, eao toba gid ga kus ta oatai mambe gid panua pakakanga ad. Tautaunga, gid panua tigera mambe eao nasnasi gau ta tikado kadonga kulupulupu imata ede ga ede ngan eao, be eao tinim imanggolenga mao.
Be gau leg posanga oanaoana ede pago ga bedane: Eao kamado tnan lem kadonga kimnga aea toa nasnasi matamata? * PM 3.3Eine mambe eao tap pan gadae ga sulug. Nakim eao matam nanan tibur toa mugaeai eao mamado ngan, ta pul lolom ta nasi lem kadonga kemikemi mugaeai aea. Be oangga eao pul lolom mao, eine ga nanam pago ta napaeaoa lem lam iae ga ila, ta idio imuliai pade mao. Be lem kadonga kemi ede ga bedane: Eao tinim ngan kadonga togid Nikolas ele panua. Gau pade tinig ngan led kadonga toa oa.
* OM 2.9, PM 22.2,19Eaba sai itanga, manta ilongo kemi posanga toaine Itautau Tutui ikado ga ila pagid iaoa kelede ton Kristus. Oangga sai iasal paraunga, eine ga nalongean ei ta ian abei itautau madonga kemi aea. Abei toa ne imadmadid ngan dadanga kemi ton Deo.”
Posanga ila pagid iaoa kelede ton Kristus ngan tuanga Semerna
Eaba toa oa iposa pade ga bedane, “Be eao bode posanga ga ila pan anggelo toa imariala ngan gid iaoa kelede ton Kristus ngan tuanga Semerna ga bedane:
Posanga ga gid ne inam pan Eaba toa imuga ngan danga toa ngada ne ga isomur pade. Ei imate ga kus ta idae mulian pade. * 2Ko 11.14-15, PM 3.9Gau naoatai ngan am ieieinga ga mambe lem danga sisid imata karanga mao. Be tautaunga ngan lem kadonga lolo matua aea, eine mambe lem danga sisid busa ienono. Ga pade, naoatai mambe gid panua papaeamao tipaeabu ngan edam. Gid tikeo ga gid panua Iuda ad,* Gid panua toa ne timan sing kelede pan Abraam, be Iesus ikeo ga tipakaka ngansa tinasi kadonga mambe Deo ele panua tautaunga tikakado mao. be mao. Tipakaka. Gid timan iaoa raring aea ede ton Satan. 10  * 2Ti 4.8, Jms 1.12Be gid ieieinga toa iuangga iuot pago, mataud ngan mao. Ega, eaba paeamao iuangga idol edengada ngan gimi ga tila ngan luma panasnga aea. Toa bedaoa ta ami tobanga ga ieieinga ga ienono irangrang ngan ado sangaul. Be manta lolom matua ga ila irangrang ngan lem matenga. Ta gau ga nabada madonga kemi pago iman am lasunga.
11  * PM 20.14, 21.8Eaba sai itanga, manta ilongo kemi posanga toaine Itautau Tutui ikado ga ila pagid iaoa kelede ton Kristus. Oangga sai iasal paraunga, eine matenga parua aea irangrang ngan ipaeabu ngan ei mao ga mao tau.”
Posanga ila pagid iaoa kelede ton Kristus ngan tuanga Pergamum
12 Eaba toa oa iposa pade ga bedane, “Be eao bode posanga ga ila pan anggelo toa imariala ngan gid iaoa kelede ton Kristus ngan tuanga Pergamum ga bedane:
Posanga ga gid ne inam pan Eaba toa ikikisi didi kapei iaoai. Didi toa ne imata rua be imata tau. 13 Gau naoatai ngan tuanga toa eao mamado ngan. Toa nena Satan ele mul maron aea ienono. Be eao kikisi matua lem kadonga lolo matua aea ngan gau edag. Be eao pul murim eta ngan lem kadonga lolo matua aea ngan gau ne mao. Ngan ado toaiua tipamate leg eaba kemi Antipas, eao madmadid matua toa bedana. Ei imata tutui ngan pamatuanga leg posanga, be tirau ei ga imate toa lem tuangai na. Toa nena Satan imamado pade.
14  * Nam 22.1–25.3, 31.16, 2Pe 2.15Be leg posanga edengada oanaoana pago ga bedane: Ikamado ga lem panua edengada tikikisi Balam ele paoatainga? Mugaeai Balam ipaoatai Balak ta iparumrum gid Israel ta titap ngan kadonga sat. Ta gid tian annga toa titenai ga ila pagid deo pakakanga ad namer ga tikado kadonga arala pade. 15 Lalaede toa bedaoa, lem panua edengada tikikisi paoatainga togid Nikolas ele panua. 16 Tota manta pul lolom. Oangga mao, gau ga nanam manmanae pago ta naparau pagid lem panua toa oa ngan didi kapei toa ienono aoageai ne.
17  * IM 16.4,14-15,33-34, Ais 62.2, Ins 6.48-50Eaba sai itanga, manta ilongo kemi posanga toaine Itautau Tutui ikado ga ila pagid iaoa kelede ton Kristus. Oangga sai iasal paraunga, gau ga napan aea mana Mana eine annga toa Deo ikado ga itap buburiai ga isulug ta gid Israel tian. toa labone ienono mumulnga. Ga pade, gau ga nabada pat bodbode Gid pat bodbode ngan ado toaiua iman gid panua ad kilala. Ipasolan mambe edad kemi ngan tila tidudunga ngan gid eaneannga ga tibur padengada. ede ga ila pan. Ngan pat toa ne tibode edaeda pau ga idae ngan. Be eaba eta iuatai ngan edaeda toa oa mao. Eaba toa ibada pat, ei kekelen iuatai.”
Posanga ila pagid iaoa kelede ton Kristus ngan tuanga Taiataira
18  * PM 1.14-15Eaba toa oa iposa pade ga bedane, “Be eao bode posanga ga ila pan anggelo toa imariala ngan gid iaoa kelede ton Kristus ngan tuanga Taiataira ga bedane:
Posanga ga gid ne inam pan Deo Inat. Ei eaba toa imata kadlo mambe dinga irarabal, be iae mil ga mil mambe bras tisama ga iuot kemi tau. 19 Gau naoatai ngan lem kadonga kemikemi ga bedane: lem kadonga kimnga aea, ga lem kadonga lolo matua aea, ga lem naurata ngan lualuanga, ga lem kadonga ngan madidnga matua ngan am kadonga kulupulupu. Be naoatai pade mambe lem kadonga toa kemikemi ne, labone iasal lem kadonga kemikemi matamata aea.
20  * 1Kin 16.31, 2Kin 9.22Be gau leg posanga oanaoana ede pago ga bedane: Eao kamado longean taine toa Iesebel imamado toman ngan gimi? Ei iuato ei mulian taine ibada Deo iaoa. Be ei ipapaoatai gid paeaeanga togau ta ipakaka gid ta tikado kadonga arala ga tian annga toa titenai ga ila pagid deo pakakanga ad namer. 21 Nasangasanga ei mole tede ngan ipul ilolo ta ipalele ele kadonga, be mao. Ei itin ngan ipul ilolo mao. Ei iuangga ikakado ele kadonga arala maitne. 22 Ega, gau ga nakado ei ta ibada dibala kapei ta imanman mul aea. Be panua sapadua tikakado kadonga arala toman ngan ei, oangga titnan ele kadonga toa oa mao, eine ga tibada ieieinga kapei tau. 23  * Sng 7.9, Jer 17.10, PM 20.12-13Be gau ga narau ele gergeu ga timate. Toa bedaoa ta gid iaoa kelede ton Kristus ngan tuanga ga tuanga ga tiuatai kemi mambe gau matag inasnasi gid panua lolod ga laborad. Ta gau ga nakoli tutui ga ila pagimi kelede kelede ngan saoa kadonga akakado. 24 Be gimi panua padengada ngan tuanga Taiataira anasnasi ele paoatainga toa oa mao. Gid posanga toa tiuato ‘Satan ele posanga mumulnga,’ gimi ananale ngan mao. Ta gau ga nadol danga kulupu eta pade ga idae ngan gimi mao. 25  * PM 3.11Be manta akikisi matua lemi kadonga kemikemi ga irangrang ngan naluagau mulian.
26 Eaba sai iasal paraunga ga inasnasi kemi leg kadonga ga irangrang ngan madonga tanoeai kus, eine ga nadol gid alu busa ga tidae ibageai.
 
27  * Sng 2.8-9‘Ta ei ga imadid ga imugamuga ngan gid, mambe eaba ikikisi ele toto aen ta imariala kemi ngan gid ele sipsip,
ga mambe eaba ipoga ulo ga irumrum alele.’
 
Eine ga imugamuga ngan gid lalaede mambe Tamag idol gau ga namugamuga ngan gid panua. 28  * PM 22.16Ga pade, gau ga nabada gigima gaisala aea§ Gigima gaisala aea eine oanenga itna idodo Kristus ele taranga ga ieda kapei toa Itama ibada pan ngan imadid ga imugamuga ngan gid alu toa ngada ne. ga ila pan. 29 Eaba sai itanga, manta ilongo kemi posanga toaine Itautau Tutui ikado ga ila pagid iaoa kelede ton Kristus.”

*2:1: PM 1.16

*2:2: 1Io 4.1

*2:5: PM 3.3

*2:7: OM 2.9, PM 22.2,19

*2:9: 2Ko 11.14-15, PM 3.9

*2:9: Gid panua toa ne timan sing kelede pan Abraam, be Iesus ikeo ga tipakaka ngansa tinasi kadonga mambe Deo ele panua tautaunga tikakado mao.

*2:10: 2Ti 4.8, Jms 1.12

*2:11: PM 20.14, 21.8

*2:14: Nam 22.1–25.3, 31.16, 2Pe 2.15

*2:17: IM 16.4,14-15,33-34, Ais 62.2, Ins 6.48-50

2:17: Mana eine annga toa Deo ikado ga itap buburiai ga isulug ta gid Israel tian.

2:17: Gid pat bodbode ngan ado toaiua iman gid panua ad kilala. Ipasolan mambe edad kemi ngan tila tidudunga ngan gid eaneannga ga tibur padengada.

*2:18: PM 1.14-15

*2:20: 1Kin 16.31, 2Kin 9.22

*2:23: Sng 7.9, Jer 17.10, PM 20.12-13

*2:25: PM 3.11

*2:27: Sng 2.8-9

*2:28: PM 22.16

§2:28: Gigima gaisala aea eine oanenga itna idodo Kristus ele taranga ga ieda kapei toa Itama ibada pan ngan imadid ga imugamuga ngan gid alu toa ngada ne.