22
Eau madonga kemi aea ga abei madonga kemi aea
* Ese 47.1Idio ta anggelo ipasolan gau ngan eau kapei ede. Eau toa oa eine eau madonga kemi aea be eine merengai tau mambe adial bodbode. Eau toa oa iuotot ngan mul maron aea ton Deo ga ton Sipsip Inat * OM 2.9, Ese 47.12, Jol 3.18, Sek 14.8be ilele rabu ngan tuanga aea melemele. Be ngan eau isal iadag ga iadag, abei madonga kemi aea imadmadid. Ngan taiko ga taiko, abei toa oa ipalaurerean* Panua edengada oatainga ad tiuangga abei toa oa ipalaurerean itautau mao, be itautau toa imata lalaede oa iuotot taiko ga taiko. itautau imata ede ga ede, irangrang ngan taiko sangaul igegea rua. Be abei toa oa ilaun iman dibala aea keminga ngan gid alu toa ngada ne.

Horace Knowles © 1954, 1967, 1972, 1995 The British and Foreign Bible Society
Taiko ga taiko, abei toa oa ipalaurerean itautau imata ede ga ede.
Be gid danga toa ikado ga Deo ilolo bake ga iuangga ipanas gid panua ngan, eine ga iuotot toa eoa pade mao ga mao. Be mul maron aea ton Deo ga ton Sipsip Inat ga ienono toa eoa. Be gid ele paeaeanga ga tikakado ele naurata raring aea. * Mt 5.8, PM 3.12Gid ga tigera imata, be ei ieda ga ienono bolaboladeai. * Dan 7.18,27, PM 5.10, 20.6, 21.23,25Bong ga iuotot toa eoa pade mao. Be gid taranga mambe ado ga lam, led naurata eta ngan titara pade mao, ngansa Maron Deo ga itaratara gid. Ta gid ele paeaeanga ga timadid ga timugamuga mambe mamaron kapeipei somisomi ga ilalala ga ila.
Teta pade Iesus ga inam
* PM 1.1Idio ta anggelo ikeo pagau bedane, “Gid posanga toa ne eine tautaunga ta irangrang ngan gid panua lolod matua ngan. Maron Deo, ei Deo toa ipei ele panua lolod ta tibabada iaoa. Ei isula ele anggelo ngan pasolannga gid ele paeaeanga ngan saoa danga manta iuot teta pade.”
* PM 1.3“Be ega, gau Iesus teta pade nanama! Kemi tau ngan eaba sai toa inasnasi laulau toa ne aea posanga. Eine laulau toa ibada Deo iaoa.”
* PM 19.10Be gau Ioanes, gau eaba toa nalongo ga nagera gid danga toa ne. Nalongo ga nagera ga kus, ta nakor aeg boloma anggelo iaepuiai toa ipasolan gau ngan gid danga toa ne, ta naoangga nararing ga ila pan. Be ikeo pagau bedane, “Kado bedane padam! Gau pade naman paeaeanga toman ngan eao ga oaeoaem padengada toa tibabada Deo iaoa ga tinasnasi laulau toa ne aea posanga. Eao manta kado raring ga ila pan Deo kekelen.”
10 Ga kus ta anggelo ikeo pagau bedane, “Laulau toa ibada Deo iaoa ne, irangrang ngan eao kapin aea posanga mao. Ngansa aea ado imata ta boloma ne. 11 * Dan 12.10Eaba sai ikakado kadonga papaeamao, goibe ikakado kadonga papaeamao. Be eaba sai toa inasnasi kadonga ngan ilolo aea muk, goibe inasnasi. Be eaba sai toa inasnasi kadonga tutui, kemi ngan inasnasi kadonga tutui ga ilalala ga ila. Be eaba sai toa ipasolan mambe Deo ele ul ienono ngan ei, kemi ngan ipasolan ele kadonga toa bedaoa ga ilalala ga ila.
12 * Ais 40.10, Jer 17.10, PM 2.23“Ega, gau Iesus, teta pade ga nanam. Nanam toman ngan leg lasunga ila pagimi eaba kelede kelede ngan saoa kadonga akakado. 13 * Ais 44.6, PM 1.8, 17, 21.6Gau kekelegau namuga ga nasomur pade. Naman danga toa ngada ne ipu ga napasala danga toa ngada ne pade. Gau namamado mugaeai tau ga nanam muriai pade.
14 * OM 2.9, 3.22“Kemi tau ngan sapadua toa timum led pononga ga iuot kemi. Toa bedaoa ta gid ga tirangrang ngan tian abei madonga kemi aea itautau, ga tidudunga ngan ala aea atama ta tila tuanga iloleai. 15 Be gid panua toa timangamanga ngan Deo mambe kaua, ga gid panua borou ad, ga gid panua arala ad, ga gid panua tipapamate panua padengada, ga gid panua tikakado raring ga ila pagid deo pakakanga ad namer, ga eaba sai toa ikim posanga pakakanga ga inasnasi kadonga aleburo aea, gid toa ngada oa tidio gaot ngan tuanga.
16 * Nam 24.17, Ais 11.1, 10, Ro 1.3, PM 2.28, 5.5“Gau Iesus, nasula leg anggelo ga ila pagimi ngan paolanga posanga toa ne ga ila pagid iaoa kelede togau. Gau abei isalud pau pros ga idae ngan iaoa kelede pan maron kapei Devit, be gau Devit itub. Ga pade, gau gigima gaisala aea toa itara kapei tau.”
17 * Ais 55.1, PM 21.6Itautau Tutui toman ngan Sipsip Inat iadaoa tikeo ga bedane, “Eao nama!” Be eaba sai ilongo posanga toa ne, kemi ngan ikeo ga bedane, “Eao nama!” Be eaba sai marumian ei, kemi ngan inam, be eaba sai toa ikim, kemi ngan inam ta ibada eau madonga kemi aea mambe Deo ele tenainga ila pan.
Posanga pabibnga aea ila pagid panua tiuato laulau toa ne aea posanga
18 * Lo 4.2, 12.32Gimi sapadua alongo laulau toa ne aea posanga ngan badanga Deo iaoa, gau napabib lemi ga bedane: Oangga sai ngan gimi igalbatan ei ele posanga ga idae ngan laulau toa ne aea posanga, Deo ga igalbatan gid pamukurunga toa laulau toa ne iposaposa ngan ga idae ngan eaba toa oa. 19 Ga pade, oangga sai itnan laulau toa ne aea posanga etangada ngan badanga Deo iaoa ta ienono ngan laulau toa ne pade mao, Deo ga ibada mulian eaba toa oa iana ngan abei madonga kemi aea toa laulau toa ne iposaposa ngan, ga ngan tuanga kemi toa ele ul ienono ngan, ta eaba toa oa iana ga ienono pade mao.
20 * Mt 24.30-31, 1Ko 16.22Eaba toa ipapaola gid posanga toa ne ikeo ga bedane, “Be. Gau teta pade ga nanam.”
Eine tautaunga. Maron Iesus, eao nama!
21 Kemi ngan Maron Iesus ele kadonga lolo marum aea idio pagid panua toa ngada ne.

*22:1: Ese 47.1

*22:2: OM 2.9, Ese 47.12, Jol 3.18, Sek 14.8

*22:2: Panua edengada oatainga ad tiuangga abei toa oa ipalaurerean itautau mao, be itautau toa imata lalaede oa iuotot taiko ga taiko.

*22:4: Mt 5.8, PM 3.12

*22:5: Dan 7.18,27, PM 5.10, 20.6, 21.23,25

*22:6: PM 1.1

*22:7: PM 1.3

*22:8: PM 19.10

*22:11: Dan 12.10

*22:12: Ais 40.10, Jer 17.10, PM 2.23

*22:13: Ais 44.6, PM 1.8, 17, 21.6

*22:14: OM 2.9, 3.22

*22:16: Nam 24.17, Ais 11.1, 10, Ro 1.3, PM 2.28, 5.5

*22:17: Ais 55.1, PM 21.6

*22:18: Lo 4.2, 12.32

*22:20: Mt 24.30-31, 1Ko 16.22