3
Aranga ga taine tilongo Deo ilinge mao
* PM 12.9, 20.2Maron Deo ikado gid masilau tibur aea toa ngada ne ga tiuot, be eta ngan gid ele oatainga kapei ngan kadonga parumrumnga mambe mota mao. Idio ta mota ibeta taine bedane, “Tautaunga Deo iaoa ikarara gimi ngan eannga abei itautau toa ngada ne dadangai na?”
Ta taine ikeo pan mota bedane, “Mao. Deo ilongo ngan gai aean abei itautau toa ngada ne dadangai. Be iaoa ikarara gai ngan abei kelede mon imadmadid rabu ngan dadanga. Deo ikeo ga gai aean mao ga akisi mao pade, ngan kado ta amate.”
Be mota ikeo pan taine, “Irangrang ngan gimi amate mao. Ngansa Deo iuatai, oangga gimirua aean abei toa ne itautau, eine matami ga iualai ta aot mambe ei, ta aoatai ngan danga kemikemi ga danga papaeamao.”
Io, taine igera abei toa oa itautau imata kemi ngan eaneannga ta ingale. Ta ikeo iloleai bedane, “Kemi ngan naean abei toa ne itautau ta nabada oatainga kemikemi imata ede ga ede.” Tota ibada ta ian. Be ibada ilia ga ila pan iadaoa toa imamado toman ngan ei, ta ei pade ian. Io, tota gisirua matad iualai ta tiuatai mambe tibangabanga. Tota tilolodi abei fik ilaun ta tipit ga iman ad malo.
Idio ta del lailai aea iuot ta gisirua tilongo Maron Deo ilalala dadanga iloleai ga inam. Tota eaba toa oa toman ngan iadaoa timumul ngan Maron Deo imata rabu ngan gid abei dadangai. Be Maron Deo ibaba ga ila pan eaba toa oa ta ikeo, “Eao sida?”
10 Ta ikoli ele posanga bedane, “Gau nalongo eao lalala dadanga iloleai, ta namataud ga namumul, ngansa gau nabangabanga.”
11 Ta Deo ibeta ei, “Sai ikeo pago ngan eao bangabanga? Kado eao ean abei itautau toa aoag ikarara go ngan.”
12 Ta eaba toa oa ikeo, “Taine toa eao bada pagau ne, ei ibada abei itautau toa ne pagau ta naean.”
13 * 2Ko 11.3, 1Ti 2.14Ta Maron Deo ibeta taine bedane, “Eao lem kadonga toa ne madongan?”
Ta taine ikeo, “Mota ipakaka gau ta naean.”
Deo ipamadid aranga ga taine ga mota ngan posanga
14 Tota Maron Deo ikeo pan mota bedane, “Eao kado kadonga paeamao toa ne, tota
 
“Rabu ngan gid masilau saksak ga masilau mud toa ngada oa,
eao kekelego am panasnga paeamao ga paeamao tau.
Eao ga rarai ngan gogom
ga ean tano aea kangkanga ga ila irangrang ngan lem madonga tanoeai kus.
15 * PM 12.17Gau nakado ga eao man taine aea isat,
ta ei iman eao am isat.
Ga eao lem gergeu timan ariapolpol
ngan ei ele gergeu.
Ede ngan gid ga irau laboram,
be eao ga rau iae igub.”
 
16 Be Deo ikeo pan taine bedane,
 
“Ieieinga toa eao naman ngan poponga gergeu,
gau ga nakado ga ila kapei ga kapei tau.
Eao ga naman ieieinga kapei
ngan poponga gergeu.
Somisomi lolom ga ila pan adaoam,
be eao ga dio ei ibageai.”
 
17 * Ibr 6.8Be Deo ikeo pan Adam bedane, “Eao longo adaoam ilinge ta ean abei itautau toa aoag ikarara gimirua ngan.
 
“Ngan ipu toaine ta napaeabu ngan tano,
ta gid annga ga idae kemi mao.
Ngansa eao longo lingeg mao.
Eao ga naman ieieinga
ngan lem naurata kulupu dadangai ga ila irangrang ngan lem madonga tanoeai kus.
18 Be gid oaroaro aea gigi
ga gid purup papaeamao ga tiparapara ga tidae
ta tiluga am dadanga.
Ta eao ga la ilo am annga tibur iloleai.
19 Eao ga kado naurata kapei ngan badanga am annga,
be kasiksiknga ga iuot matameai.
Eao ga kakado toa bedaoa
ga irangrang ngan lem matenga ta luago mulian tanoeai.
Ngansa gau nakado go ga ot ngan tano aea kangkanga,
ta eao ga luago mulian tanoeai.”
 
20 Idio ta eaba iuato iadaoa Eva* Ngan posanga Ibru, edaeda Eva eine boloma lalaede mambe posanga ede pade ipu bedane: panua matad bibita., ngansa muriai ei iuot panua matad bibita toa ngada ne tnad. 21 Ga kus ta Maron Deo ibada masilau tibur aea tinid kukul ga iman Adam ga iadaoa ad malo ta ipit ngan gisirua.
Deo isere Adam ga Eva ngan dadanga Iden
22 * PM 22.14Idio ta Maron Deo ikeo, “Ega, labone gid eababa tibada oatainga ngan danga kemikemi ga danga papaeamao ta tiuot mambe gita. Be irangrang ngan talongean gid ta tila boloma ngan abei madonga kemi aea mao. Ngan kado ta tian itautau ta tibada madonga kemi somisomi.” 23 Tota Maron Deo isere ei ga iadaoa ngan dadanga Iden, ta isula ei ga ila ikado naurata ngan tano toa Deo ikado ei ga iuot ngan. 24 Io, isere gisirua ga kus ta idol gid kerubim Eaba eta labone iuatai kemi ngan kerubim eine saoa danga mao. Somisomi led naurata ngan timariala ngan tibur isaoa Deo ele ul ienono ngan. Panua edengada toa matad inasnasi Deo ele laulau tiadi mambe gid boloma lalaede mambe masilau saksak, be bagbaged ga aed pange. ta timariala ngan dadanga Iden ngan ado ele parangai. Be toa eoa idol didi kapei paraunga aea pade. Didi toa oa aea dinga irarabal imatai be ipulpul ei alele. Ta ipakala edap ila ngan abei madonga kemi aea.

*3:1: PM 12.9, 20.2

*3:13: 2Ko 11.3, 1Ti 2.14

*3:15: PM 12.17

*3:17: Ibr 6.8

*3:20: Ngan posanga Ibru, edaeda Eva eine boloma lalaede mambe posanga ede pade ipu bedane: panua matad bibita.

*3:22: PM 22.14

3:24: Eaba eta labone iuatai kemi ngan kerubim eine saoa danga mao. Somisomi led naurata ngan timariala ngan tibur isaoa Deo ele ul ienono ngan. Panua edengada toa matad inasnasi Deo ele laulau tiadi mambe gid boloma lalaede mambe masilau saksak, be bagbaged ga aed pange.