4
Kain irau itar kakau Abel ga imate
Idio ta eaba toa oa ieno toman ngan iadaoa Eva, ta iapa ta ipopo gergeu aranga. Ta Eva ikeo, “Maron ilua gau ta nabada gergeu aranga.” Ta iuato ieda Kain* Ngan posanga Ibru, edaeda Kain itang lalaede mambe posanga ede pade ipu bedane: nabada.. Ga kus ta ipopo itar kakau Abel pade.
Idio ta gisirua tidae kapeipei ta tikakado led naurata. Abel imariala ngan sipsip, be Kain ikakado dadanga. Idio ga muriai, ta gisirua tikado led tenainga ga ila pan Maron. Kain itenai ele annga edengada dadanga aea. * Ibr 11.4Be Abel ipamate ele sipsip lautabtabe edengada toa luad kapeipei ta timan ele tenainga. Maron itin igelgel ngan Abel ga ele tenainga. Be itin igelgel ngan Kain ga ele tenainga mao. Tota Kain ilolo bake ta imata imirmirianga.
Ta Maron ikeo pan Kain, “Eao kamado ga lolom bake ga matam imirmirianga? Oangga eao kado kadonga kemi, eine ga tinim igelgel, ngansa gau ga nakim lem tenainga. Be oangga eao kado kadonga kemi mao, eine kadonga sat ienono lem atama iaoai ta iuangga ipaeabu ngan go. Kadonga sat ikim tau ngan iasal go, be eao manta uram ta easal kadonga sat.”
* Mt 23.35, Lu 11.51, 1Io 3.12Idio ta Kain ikeo pan itar kakau Abel ngan gisirua tila tiburiai. Gisirua tilalala tiburiai, be Kain irau itar kakau Abel ga imate.

© 1978 David C. Cook Publishing Co.
Kain irau itar kakau Abel ga imate.
Ta Maron ibeta Kain bedane, “Tadim kakau Abel sida?”
Ta ikeo, “Gau naoatai mao. Ikamado? Eine gau leg naurata ngan matag ikikisi tadig kakau?”
10  * Ibr 12.24Ta ikeo, “Eao kado mado? Tadim kakau ising ilele tanoeai, ta nalongo ising itang ga inam pagau! 11 Tota gau leg panasnga ngan eao bedane: Eao pamate am kakau ta kado ga tano iun ising. Tota gau ga napakala tano ta irangrang ngan eao kado dadanga pade mao. 12 Be oangga kado dadanga, eine nakado ga tano imona mao, ta am annga irangrang ngan idaedae kemi mao. Tota eao ga patpat alele ngan tibur ga tibur.”
13 Kain ikeo pan Maron bedane, “Gau narangrang ngan ag panasnga toa ne mao. Eine kapei tau. 14 Ega, eao keo ga nakado dadanga pade mao, be namado aluai ngan eao. Ta eao keo ga napatpat alele tanoeai. Be namataud. Ngan kado ta panua tiuot pagau ta tirau gau ga namate.”
15 Be Maron ikeo pan bedane, “Eine mao. Oangga sai ipamate go, eine ga napanas ei kapei tau irangrang ngan palima ga rua.” Tota Maron idol kilala ede ngan Kain, ta oangga eaba eta iuot pan, eine irangrang ngan ipamate ei mao. 16 Idio ta Kain itnan Maron ta ilalala ga ila. Ga kus ta ila imado ngan tibur ede ieda Nod Ngan posanga Ibru, edaeda Nod ipu eine langa alele. toa ado ele parangai ngan dadanga Iden.
Kain ele gergeu edad
17 Idio ta Kain ieno toman ngan iadaoa ta ipopo gergeu aranga ta iuato ieda Enok. Idio ga muriai ta Kain ikado tuanga ede, ta idol inat ieda ga idae ngan tuanga toa oa. 18 Ga kus ta Enok iadaoa ipopo gergeu aranga ieda Irat. Be Irat iadaoa ipopo gergeu aranga ieda Meujael. Be Meujael iadaoa ipopo gergeu aranga ieda Metusael. Be Metusael iadaoa ipopo gergeu aranga ieda Lamek.
19 Lamek iuai taine rua. Ede ieda Ada, be ede pade ieda Sila. 20 Ada ipopo gergeu aranga ieda Iabal. Gid panua timariala ngan bulmakao ga timamado ngan gid palata, gid tiuatoato Iabal eine tibud. 21 Be Iabal itar kakau ieda Iubal. Gid panua tikakado baunga ngan arp ga piloli, gid tiuatoato Iubal eine tibud. 22 Be Sila ipopo gergeu aranga ieda Tubalkein. Be Tubalkein ikakado gid danga sisid naurata aea ngan bras ga aen. Be Tubalkein iliu ieda Nama.
23 Idio ta Lamek ikeo pagid iadadaoa toa rua oa bedane,
 
“Ada ga Sila, gimirua alongo gau.
Gimirua adadaoag alongo leg posanga.
Eaba ede itapa gau,
be napamate ei.
Eaba iriau ede ipoda gau,
ta narau ei ga imate.
24  * Mt 18.22Deo ikeo ga oangga eaba eta ipamate Kain,
eine ga ibada panasnga kapei irangrang ngan palima ga rua.
Be gau nakeo ga oangga eaba eta ipamate gau,
eine ga ibada panasnga kapei irangrang ngan sangalima sangaul rua igegea lima ga rua.”
Eva ipopo gergeu ede pade
25 Idio ta Adam ieno toman ngan iadaoa pade, ta ipopo gergeu aranga. Ta iadaoa ikeo, “Deo ibada gergeu ede pade ga inam pagau ngan badanga Abel imul. Ngansa Kain irau ei ga imate.” Tota iuato ieda Set Ngan posanga Ibru, edaeda Set eine boloma lalaede mambe posanga ede pade ipu bedane: ibada ga inam pagau.. 26 Muriai Set iadaoa ipopo gergeu aranga ta iuato ieda Enos.
Ngan ado toaiua, gid panua timuga ngan oatoatonga Maron ieda, ta tibaba ga ila pan ngan led raring.

*4:1: Ngan posanga Ibru, edaeda Kain itang lalaede mambe posanga ede pade ipu bedane: nabada.

*4:4: Ibr 11.4

*4:8: Mt 23.35, Lu 11.51, 1Io 3.12

*4:10: Ibr 12.24

4:16: Ngan posanga Ibru, edaeda Nod ipu eine langa alele.

*4:24: Mt 18.22

4:25: Ngan posanga Ibru, edaeda Set eine boloma lalaede mambe posanga ede pade ipu bedane: ibada ga inam pagau.