23
Iesus iposa ngan kadonga sasat togid madidnga apu ad ga gid Parisi
(Markus 12.38-39, Lukas 11.43, 11.46, 20.45-46)
Idio ta Iesus iposa pagid ipom toman ngan ele aluagau bedane, “Gid madidnga apu ad ga gid Parisi tibada Moses imul ta tipapaoatai gimi ngan apu ton Deo mambe Moses ikakado mugaeai. * Mal 2.7-8Tota saoa danga tikeo pagimi ngan, manta alongo ga anasi. Be kadonga tikakado, irangrang ngan gimi anasi mao. Ngansa gid tikado posanga, be tinasi led posanga mulian mao. Led posanga kulupu tau ngan panua tinasi, mambe tulua kulupulupu tidol ga idae panua kepedeai ta tipaeaea gid ngan aea bisinga. Be tinid ngan luanga gid ngan aea bisinga kauteta mao.
* IM 13.9, Nam 15.38-39, Lo 6.8, Mt 6.1“Led kadonga toa ngada oa, eine tikado ngansa tikim panua tigera gid ta tisoa edad. Gid tipapasogo led apou gereirei raring aea ta tipitpit ga idae laboradeai ga bagedeai, ga tikaukau oaro mamamarae ngan led pononga imatamata ngansa tiuangga iman kilala ngan tinasnasi Deo.* Apou gereirei raring aea eine danga togid Iuda mugaeai. Gid tidol Deo ele posanga aea laulau edengada ga idudunga apou iloleai, ta tikaukau ngan oaro ta tipit ga idae laboradeai ga bagedeai. Tikado bedaoa ngansa tiuangga tinasi tutui Deo ele posanga ngan Lo 6.8. Be tidol oaro mamarae ngan led pononga imatamata ngansa tiuangga tinasi Deo ele posanga ngan Nam 15.37-41. Gid danga toa oa iman kilala ngan panua tinasnasi Deo, be gid Parisi tikakado sapaean, ngansa tiuangga panua tisoa edad.

Louise Bass © 1994 The British and Foreign Bible Society
Eaba idol apou raring aea ilaborai ga ibageai ga oaro mamarae ngan ele pononga imatamata.
Be oangga tila ngan luma raring aea ga tila ngan gid eaneannga kapeipei, tikim tau ngan badanga mul kemikemi togid panua edad kapeipei. Be oangga tila ngan tibur oalo aea, tikim panua busa tilolon ngan gid ta tikeo, ‘Ado kemi, mamaron.’ Ga tikim tau ngan gid panua tiuatoato gid ‘panua paoatainga ad.’
“Be irangrang ngan gimi alongean eaba eta iuatoato gimi ‘panua paoatainga ami’ mao. Ngansa lemi eaba paoatainga aea kelede mon, be gimi toa ngada ne lalaede ngan iaoa kelede. Be irangrang ngan aoato eaba eta tanoeai aea ‘tamami’ mao. Ngansa Tamami kelede mon imamado buburiai. 10 Be irangrang ngan alongean gid panua tiuatoato gimi ‘mamaron’ mao, ngansa ami Maron kelede mon, eine Kristus Gera palongonga ngan posanga idil Kristus ngan Mt 1.16.. 11 * Mt 20.26, Mk 9.35, Lu 22.26Be eaba sai iman lemi paeaeanga, ei ga ieda iuot kapei ngan gimi. 12 * Jop 22.29, Snd 29.23, Lu 14.11, 18.14Ngansa oangga sai isoa ieda mulian ga idae, Deo ga idol ieda ga isulug. Be oangga sai idol ieda mulian ga isulug, eine Deo ga isoa ieda ga idae.”
Iesus iselele gid kapeipei Iuda ad ngan led kadonga pakakanga
(Markus 12.40, Lukas 11.39-52, 20.47)
13-14 Iesus ikeo pade bedane, “Paeamao tau ngan gimi madidnga apu ami ga gimi Parisi! Gimi panua pakakanga ami! Ngansa gimi apakala edap ngan gid panua tiuangga tibada madonga Deo ibageai. Gimi pade ala ngan badanga madonga Deo ibageai mao, be apakala gid panua padengada ta gid tibada madonga toa oa mao pade. Ngan laulau mugamuga idanga ede ngan posanga Grik, tigalbatan posanga ede pade ngan lain oaine bedane: 14 Paeamao tau ngan gimi madidnga apu ami ga gimi Parisi! Gimi panua pakakanga ami! Ngansa gimi apakaka gid asapsape, ta ababada led luma ga danga sisid. Ga kus ta araring mamarae, be lemi raring pakakanga aea. Be muriai gimi ga abada panasnga paeamao ga paeamao tau.
15 “Paeamao tau ngan gimi madidnga apu ami ga gimi Parisi! Gimi panua pakakanga ami! Ngansa gimi alalala ngan tibur toa ngada ne tanoeai ga tadiai ngan ilonga eaba kelede ta inasi lemi edap. Be oangga inasi gimi, gimi akado ei ta iasal gimi ngan kadonga papaeamao. Toa bedaoa ta gimingada ga ala ngan dinga imperno.
16 * Mt 15.14“Paeamao tau ngan gimi! Gimi mambe panua matad sususu, be aoangga apasolan panua padengada ngan edap. Ngansa gimi akeo, ‘Oangga sai iposa tautaunga gadae ta ikeo ngan Deo ele luma ngan pamatuanga ele posanga, be iparangrang ele posanga toa oa mao, eine danga eta mao. Be oangga iposa tautaunga gadae ngan danga sisid gol ienono Deo ele luma iloleai, ei manta iparangrang ele posanga ga iuot tautaunga.’ 17 Gimi mambe panua matad sususu ga amangamanga! Gimi aoangga gol eine danga kapei ta iasal Deo ele luma? Eine mao. Deo ele luma iasal gol. Ngansa gol aea ul ienono sapaean mao. Deo ele luma ikado gol ga iman ei ele. 18 Ga pade, gimi akeo, ‘Oangga eaba iposa tautaunga gadae ta ikeo ngan popou tenainga aea ngan pamatuanga ele posanga, be iparangrang ele posanga toa oa mao, eine danga eta mao. Be oangga iposa tautaunga gadae ngan tenainga ienono popou ipaoeai, ei manta iparangrang ele posanga ga iuot tautaunga.’ 19 Gimi mambe panua matad sususu! Gimi aoangga tenainga eine danga kapei ta iasal popou tenainga aea pade? Eine mao. Popou iasal tenainga. Ngansa tenainga aea ul ienono sapaean mao. Popou kekelen ikado tenainga ga iman Deo ele. 20 Toa bedaoa ta oangga sai iposa tautaunga gadae ta ikeo ngan popou tenainga aea, eine ipamatua ele posanga ngan popou kekelen mao, be ipamatua ele posanga ngan popou toa oa toman ngan tenainga. 21 Be oangga sai iposa tautaunga gadae ta ikeo ngan Deo ele luma, eine ipamatua ele posanga ngan luma kekelen mao, be ipamatua ele posanga ngan Deo ga ele luma toa imamado ngan. 22 * Ais 66.1, Mt 5.34Be oangga sai iposa tautaunga gadae ta ikeo ngan Deo ele mul Maron aea buburiai, eine ipamatua ele posanga ngan Deo ele mul Maron aea kekelen mao, be ipamatua ele posanga ngan Deo pade imamado ngan mul toa oa.
23 * Wkp 27.30, Mai 6.8“Paeamao tau ngan gimi madidnga apu ami ga gimi Parisi! Gimi panua pakakanga ami! Ngansa gid sabatnga imata ede ga ede, gimi apota ga iuot suknga sangaul, ta atenai suknga ede ga ila pan Deo. Gimi anasi gid apu gereirei toa bedaoa kemi, be atnan Deo ele apu kapeipei ga idio, mambe kadonga tutui, ga kadonga lolo isat aea, ga kadonga mata tutui aea. Gimi manta anasi gid apu kapeipei toa ne, be atnan gid apu gereirei toa oa mao. 24 Gimi mambe panua matad sususu, be aoangga apasolan panua padengada ngan edap. Gimi mambe eaba igera umoumo kakauede sapa ienono ngan aea sul ta ibada ga itado ga ila, be kamel kapitnami§ Kamel eine masilau ede Deo ele apu ikeo ga gid Iuda tirangrang ngan tian mao. Tota gid Iuda tinid ngan eannga kamel imedameda mao. Be Iesus ele oanenga itna ipu bedane: Gid Parisi led kadonga paeamao ngansa tinasnasi gid apu gereirei kemi, be gid apu kapeipei tinasnasi mao. ienono ngan sul, eine gimi agera mao. Tota aun sul, be ason kamel pade ga ila.
25 * Mk 7.4“Paeamao tau ngan gimi madidnga apu ami ga gimi Parisi! Gimi panua pakakanga ami! Ngansa gimi asigiri loba ga lalate tinid pan gaot, be ilolo iuon ngan gid danga gimi ababada ngan lemi kadonga kate aea ga mogal buda. 26 Gimi Parisi mambe panua matad sususu. Manta asigiri loba ga lalate ilolo bua. Toa bedaoa ta itin pan gaot ga iuot kemi pade.
27 * PA 23.3“Paeamao tau ngan gimi madidnga apu ami ga gimi Parisi! Gimi panua pakakanga ami! Ngansa gimi mambe pat denga aea tisama ngan pulo bodbode. Denga pan gaot imata kemi, be ilolo iuon ngan panua tuatuad ga danga papaeamao imata ede ga ede. 28 * Lu 16.15Gimi toa bedaoa pade. Ngan panua matad, gimi mambe panua tututui, be tautaunga lolomi iuon ngan kadonga pakakanga ga tnannga Deo ele apu.
29 “Paeamao tau ngan gimi madidnga apu ami ga gimi Parisi! Gimi panua pakakanga ami! Ngansa gimi akado kemi ga apasogo denga togid panua tututui ga panua tibada Deo iaoa mugaeai. 30 Ta gimi akeo, ‘Oangga gai amado ngan ado toaiua tibutibumai timamado, eine gai ga alua gid ngan pamatenga gid panua tibabada Deo iaoa oa mao.’ 31 * PA 7.52Ngan lemi posanga toa ne, gimi aoaoa ngan gimi mulian ta akeo ga gimi iaoa kelede pagid panua tipapamate gid panua tibada Deo iaoa. 32 Goibe, gimi apasala kadonga papaeamao togid tibutibumi, ta abada panasnga ngan pade!
33 * Mt 3.7, 12.34, Lu 3.7“Gimi gergeu togid mota papaeamao! Gimi ga asapir ngan ami panasnga ngan dinga imperno madongan? 34 Ega, ngan ipu toaine gau ga nasula gid panua tibada Deo iaoa, ga panua oatainga ad, ga panua tipapaoatai gimi ngan Deo ele posanga ta tila pagimi. Be gimi ga arau edengada ga timate, ga apatoto padengada ngan abei tabala, ga amuimui padengada luma raring aea iloleai. Ta gimi ga abutatan gid ta tiaoa ga tila ngan tuanga ga tuanga. 35 * OM 4.8, 2Sto 24.20-21Toa bedaoa ta Deo ga ipanas gimi ngan pamatenga gid panua tututui toa ngada ne tanoeai. Ei ga ipanas gimi ngan Abel aea pamatenga mugaeai, ga ila irangrang ngan Sekaraia, gergeu ton Berekia, toa gimi apamate rabu ngan Deo ele luma ga popou tenainga aea. 36 Nakeo tautaunga pagimi, panasnga ngan kadonga sasat toa ngada ne ga iuot ngan gid panua toa labone timamado.”
Iesus ilolo isat ngan tuanga Ierusalem
(Lukas 13.34-35)
37 Iesus ikeo pade bedane, “O Ierusalem, Ierusalem, gimi apapamate gid panua tibada Deo iaoa. Ga gid panua Deo isula gid ga tila pagimi, gimi araurau gid ngan pat ga timatemate. Somisomi naoangga napaluplup gimi ga namariala kemi ngan gimi mambe kokako taine ipaluplup inatnat ibagbage ibuloloeai, be gimi tinimi ngan mao. 38 * 1Kin 9.7-8, Jer 22.5Tota alongo. Deo ga itnan ele luma ta lemi tuanga ga idio sapaean. 39 * Sng 118.26Ngansa nakeo pagimi, gimi ga agera gau pade mao ga ila irangrang ngan ado toaiua gimi akeo, ‘Maron ipamatua eaba toa ne ta isula ei ga inama ngan ei ieda.’ ”

*23:3: Mal 2.7-8

*23:5: IM 13.9, Nam 15.38-39, Lo 6.8, Mt 6.1

*23:5: Apou gereirei raring aea eine danga togid Iuda mugaeai. Gid tidol Deo ele posanga aea laulau edengada ga idudunga apou iloleai, ta tikaukau ngan oaro ta tipit ga idae laboradeai ga bagedeai. Tikado bedaoa ngansa tiuangga tinasi tutui Deo ele posanga ngan Lo 6.8. Be tidol oaro mamarae ngan led pononga imatamata ngansa tiuangga tinasi Deo ele posanga ngan Nam 15.37-41. Gid danga toa oa iman kilala ngan panua tinasnasi Deo, be gid Parisi tikakado sapaean, ngansa tiuangga panua tisoa edad.

23:10: Gera palongonga ngan posanga idil Kristus ngan Mt 1.16.

*23:11: Mt 20.26, Mk 9.35, Lu 22.26

*23:12: Jop 22.29, Snd 29.23, Lu 14.11, 18.14

23:13-14: Ngan laulau mugamuga idanga ede ngan posanga Grik, tigalbatan posanga ede pade ngan lain oaine bedane: 14 Paeamao tau ngan gimi madidnga apu ami ga gimi Parisi! Gimi panua pakakanga ami! Ngansa gimi apakaka gid asapsape, ta ababada led luma ga danga sisid. Ga kus ta araring mamarae, be lemi raring pakakanga aea. Be muriai gimi ga abada panasnga paeamao ga paeamao tau.

*23:16: Mt 15.14

*23:22: Ais 66.1, Mt 5.34

*23:23: Wkp 27.30, Mai 6.8

§23:24: Kamel eine masilau ede Deo ele apu ikeo ga gid Iuda tirangrang ngan tian mao. Tota gid Iuda tinid ngan eannga kamel imedameda mao. Be Iesus ele oanenga itna ipu bedane: Gid Parisi led kadonga paeamao ngansa tinasnasi gid apu gereirei kemi, be gid apu kapeipei tinasnasi mao.

*23:25: Mk 7.4

*23:27: PA 23.3

*23:28: Lu 16.15

*23:31: PA 7.52

*23:33: Mt 3.7, 12.34, Lu 3.7

*23:35: OM 4.8, 2Sto 24.20-21

*23:38: 1Kin 9.7-8, Jer 22.5

*23:39: Sng 118.26