18
Sai ieda iuot kapei tau ngan gid panua timamado Deo ibageai?
(Markus 9.33-37, Lukas 9.46-48)
* Lu 22.24Ngan ado imata toaiua, Iesus ele aluagau tila pan ta tibeta ei, “Sai ieda iuot kapei tau ngan gid panua timamado Deo ibageai?”
Be Iesus ibaba gergeu ede ga inam pan ta idol ei rabu ngan gid * Mt 19.14, Mk 10.15, Lu 18.17ta ikeo, “Nakeo tautaunga pagimi, manta apul lolomi ga aot mambe gergeu. Oangga mao, irangrang ngan gimi abada madonga Deo ibageai mao. Tota oangga sai idol ei mulian ga idio gadio, mambe gergeu toaine, ei ieda ga iuot kapei rabu ngan gid panua timamado Deo ibageai. * Mt 10.40, Lu 10.16, Ins 13.20Be oangga sai ibada gergeu kelede toa bedane ngan gau edag ta ilua ei, eine ibada gau ta ilua gau.”
Tapaeabu ngan panua led kadonga lolo matua aea mao
(Markus 9.42-48, Lukas 17.1-2)
Iesus ikeo pade bedane, “Gid leg panua toa edad mao bedane, gid lolod matua ngan gau kemi. Be oangga sai ipabuobuo eta ngan gid ta ele kadonga lolo matua aea itap, eine Deo ga ipanas eaba toa oa paeamao tau. Kemi ngan tikaukau eaba toa oa igagal ngan pat kapei ede ta titado ei ga isulug tadiai motean! Toa bedaoa ta irangrang ngan ipabuobuo eta ngan gid mao.
“Paeamao tau ngan tal mon gid panua tanoeai! Ngansa danga busa iuangga ipabuobuo gid ta led kadonga lolo matua aea itap. Gid danga toa bedaoa ga iuotot. Be paeamao tau ngan eaba sai ikado danga toa bedaoa ga iuot. * Mt 5.29-30Tota oangga bagem mao aem ikado ga lem kadonga lolo matua aea itap, ket ta tado ga iduaea! Kemi ngan bagem kelede, mao aem kelede, ta eao la ngan madonga kemi. Be kado bagem rua, mao aem rua, ta Deo itado go ga la ngan dinga imperno. Dinga toa oa ianean somisomi ga ilalala ga ila. Be oangga matam eta ikado ga lem kadonga lolo matua aea itap, pasu matam ga iuot ta tado ga iduaea! Kemi ngan matam kelede ta eao la ngan madonga kemi. Be kado matam rua ta Deo itado go ga la ngan dinga imperno.
10-11 * Lu 19.10, Ibr 1.14“Gimi agabit kemi. Ngan kado ta matami ibiu eta ngan leg panua toa edad mao ne. Ngansa gau nakeo pagimi, gid ad anggelo buburiai somisomi tigeragera Tamag imata toa buburiai oa.”* Ngan laulau mugamuga edengada ngan posanga Grik, tigalbatan posanga ngan lain toa ne ga bedane: 11 Ngansa Eaba Inat inam ngan badanga mulian gid panua tisususu.
Oanenga itna ngan sipsip isusu
(Lukas 15.3-7)
12 Iesus ikeo pade bedane, “Oangga eaba ede ele sipsip buno, be ede ngan gid isusu, gimi aoangga ei ga ikado mado? Eine ga itnan gid sangalima sangaul pange igegea lima ga pange ga tidio bereoeai ta ila iloilo toa kelede oa isusu. 13 Nakeo tautaunga pagimi, oangga iuot ngan sipsip toa oa, eine ga itin igelgel kapei. Ele tingelgel toa ne ga iasal ele tingelgel ngan gid padengada toa tisusu mao. 14 Lalaede toa bedaoa, Tamami buburiai itin ngan ele panua gereirei toa eta ngan gid isusu mao.”
Iesus iposa ngan patutuinga kadonga sat ton leda eaba ede pade
15 * Lu 17.3, Gal 6.1Iesus ikeo pade bedane, “Oangga oaem ede pade ele kadonga sat ngan eao, la pan ta gimirua kekelegimi amado ta eao patutui ei. Oangga ilongo eao, tota kemi ngan gimirua lolomi itarui mulian. 16 * Lo 19.15, Ins 8.17Be oangga ilongo lem posanga mao, tota bada eaba eta, mao panua rua pade ta tila toman ngan eao, ta timan bebem. Toa bedaoa ta ‘panua rua mao tol tipamatua posanga ga iuot tutui.’ 17 Be oangga ilongo lemi posanga mao, tota apaola posanga toa oa pagid iaoa kelede ton Deo matadeai. Be oangga itin ngan longonga gid iaoa kelede ton Deo mao pade, tota atnan ei ga idio ta iuot mambe eaba takis aea, mao mambe eaba ede imangamanga ngan Deo. Ngan gid Iuda mugaeai, panua toa ngada oa lolod bake ngan gid panua takis ad. Eine ngansa panua takis ad somisomi tipakaka panua padengada ta tibabada pat kapei sapaean. Be Iesus ikim ibada mulian gid panua toa bedaoa ga gid panua timangamanga ngan Deo pade ta tipul lolod. Gera posanga ngan Mt 9.9-13.
18 * Mt 16.19, Ins 20.23“Nakeo tautaunga pagimi, saoa danga apakala tanoeai, eine Deo ga ipakala buburiai pade, be saoa danga alongo ngan tanoeai, eine Deo ga ilongo ngan buburiai pade. Gera palongonga ngan posanga idil toa ne ngan Mt 16.19.
19 * Mk 11.24, Ins 15.7“Nakeo pade pagimi, oangga panua rua ngan gimi toa tanoeai ne lolod kelede ngan saoa danga tibeta Tamami buburiai ngan, eine ga ilongo gid ta ikado led posanga ga iuot. 20 Ngansa oangga panua rua mao tol tiluplup ngan gau edag, gau namamado rabu ngan gid.”
Oanenga itna ngan paeaeanga isamum iuae ede pade aea gigi mao
21 Idio ta Petrus ila pan Iesus ta ibeta ei bedane, “Maron, oangga oaeg ede pade ele kadonga sat ngan gau, gau manta nasamum papida? Oangga ikado kadonga sat pagau palima ga rua, ta nasamum toa bedaoa palima ga rua, ikaranga na?”
22 * OM 4.24, Lu 17.4Be Iesus ikoli ele posanga bedane, “Nakeo pago, lem kadonga ngan samumnga ele kadonga sasat palima ga rua ne irangrang mao. Be eao samum ga ila irangrang ngan palima ga rua, ga palima ga rua pade ga ila irangrang ngan sangalima sangaul rua.§ Iesus idol pakalanga eta ngan samumnga kadonga sasat mao. Ei ikim takakado somisomi.
23 “Ngan ipu toaine, madonga Deo ibageai eine mambe maron kapei ede tanoeai aea toa ikeo ga ele paeaeanga tinam pan ta tipatutui ad gigi. 24 Ei ikakado toa bedaoa, be tital eaba ede ga ila pan toa aea gigi gadae ngan pat bunoringring sangaul, irangrang ngan tiuade mao. 25 Ei irangrang ngan ikoli aea gigi toa oa mao. Ta aea maron ikeo pagid ele paeaeanga padengada ta tilongean eaba toa oa toman ngan iadaoa ga ele gergeu ta panua padengada tibada gid ga timan led paeaeanga sapaean. Ta ele danga sisid toa ngada oa, panua ga tiuolol ga irangrang ngan aea gigi toa dodol oa kus.
26 “Be paeaeanga toa oa ikor iae pan ta ibeta matua bedane, ‘Eao sanga gau kauteta ta nakoli ag gigi toa dodol ne ga ila pago.’ 27 Be maron ilolo isat ngan paeaeanga toa oa, ta isamum aea gigi toa dodol oa ta ilongean ei ga ila sapaean.
28 “Be paeaeanga toa oa iuot ga ila ta igera iuae ede pade toa gisirua led naurata kelede. Eaba toa oa aea gigi pan iuot mambe pat buno ede** Ngan ado toaiua, pat buno ede eine mambe olnga togid panua naurata ad ngan taiko tol.. Tota iluku ei ta igigiran matua igagal ta ikeo, ‘Eao manta koli am gigi pagau toa patautene!’
29 “Be eaba toa oa ikor iae pan ta ibeta ei matua bedane, ‘Eao sanga gau kauteta, ta nakoli ag gigi toa ne ga ila pago.’
30 “Be paeaeanga toa oa itin ngan mao. Be ila idol eaba toa oa ga idudunga ngan luma panasnga aea, ga irangrang ngan ikoli aea gigi. 31 Be gid paeaeanga padengada tigera ele kadonga toa bedaoa, ta lolod ikulupu tau. Tota tila pan ad maron ta aoad inasi pan ngan paeaeanga toa oa ele kadonga toa ngada oa.
32 “Idio ta maron ibaba paeaeanga toa oa ga inam pan ta ikeo, ‘Eao paeaeanga paeamao! Mugaeai eao tang pagau ta nasamum am gigi toa kapitnami oa. 33 Be eao kamado ga lolom isat ngan oaem ede pade mao, mambe gau lolog isat ngan eao mugaeai?’ 34 * Mt 5.25-26Maron ilolo bake ta idol ei ga idae pagid madidnga bagedeai ngan luma panasnga aea, ta tipaieiei ei ga irangrang ngan iuol mulian aea gigi toa ngada oa.
35 * Mt 6.15, Mk 11.25, Ep 4.32, Kol 3.13“Be Tamag buburiai ga inasi kadonga lalaede toa bedaoa ngan gimi pade, oangga asamum tautaunga oaemi ede pade ele kadonga sasat ngan gimi mao.”

*18:1: Lu 22.24

*18:3: Mt 19.14, Mk 10.15, Lu 18.17

*18:5: Mt 10.40, Lu 10.16, Ins 13.20

*18:8: Mt 5.29-30

*18:10-11: Lu 19.10, Ibr 1.14

*18:10-11: Ngan laulau mugamuga edengada ngan posanga Grik, tigalbatan posanga ngan lain toa ne ga bedane: 11 Ngansa Eaba Inat inam ngan badanga mulian gid panua tisususu.

*18:15: Lu 17.3, Gal 6.1

*18:16: Lo 19.15, Ins 8.17

18:17: Ngan gid Iuda mugaeai, panua toa ngada oa lolod bake ngan gid panua takis ad. Eine ngansa panua takis ad somisomi tipakaka panua padengada ta tibabada pat kapei sapaean. Be Iesus ikim ibada mulian gid panua toa bedaoa ga gid panua timangamanga ngan Deo pade ta tipul lolod. Gera posanga ngan Mt 9.9-13.

*18:18: Mt 16.19, Ins 20.23

18:18: Gera palongonga ngan posanga idil toa ne ngan Mt 16.19.

*18:19: Mk 11.24, Ins 15.7

*18:22: OM 4.24, Lu 17.4

§18:22: Iesus idol pakalanga eta ngan samumnga kadonga sasat mao. Ei ikim takakado somisomi.

**18:28: Ngan ado toaiua, pat buno ede eine mambe olnga togid panua naurata ad ngan taiko tol.

*18:34: Mt 5.25-26

*18:35: Mt 6.15, Mk 11.25, Ep 4.32, Kol 3.13