3
Manta loloda iminmin ngan gid danga buburiai aea
* Mk 12.36, 16.19, Ep 1.20Be Deo ipei gimi mulian toman ngan Kristus, tota gimi manta amarum ngan ilonga gid danga buburiai aea. Toa eoa Kristus idio imado ngan mul maron aea ngan Deo ibage oatai. * Mt 6.33Tota somisomi manta lolomi iminmin ngan gid danga buburiai aea, be lolomi iminmin ngan gid danga tanoeai aea mao. Ngansa gimi amate toman ngan Kristus, ta labone lemi madonga kemi imumul ga ienono pan Kristus toa Deo imatai. Be Kristus eine lemi madonga kemi ipu, ta oangga muriai iuot masaeai, eine gimi pade ga aot masaeai toman ngan ei ngan Deo ele taranga kapei.
Ngan Kristus, taot panua papau
* Ro 6.6, 11, Ep 4.19, 5.3-6Tota gimi manta apamate kimnga papaeamao tanoeai aea toa ienono lolomiai. Naposa ngan gid kimnga papaeamao ga bedane: kadonga arala, ga kadonga ngan lolomi aea muk, ga lolomi buk ngan kadonga sasat, ga ngalenga papaeamao, ga mogal buda. Kadonga mogal buda toa ne, eine paeamao Deo imatai lalaede mambe kadonga raring aea ngan gid deo pakakanga ad namer. Ngan gid kadonga toa bedane, Deo ga ipasolan ele kadonga lolo bake aea pagid panua toa tilongolongo ilinge mao. Mugaeai gimi anasnasi gid kadonga toa oa ngan lemi madonga mugaeai aea. * Ep 4.25-29, 5.4Be labone gimi manta ala aluai ngan gid kadonga ga bedane: lolo bake, ga malmalnga, ga kadonga lolo paeamao aea, ga paeabunga panua edad, ga aoami buda.


Kadonga papaeamao ga kadonga kemikemi
* Ep 4.22,25Be apakaka oaeoaemi padengada mao, ngansa gimi atnan lemi madonga mugamuga ga idio toman ngan aea kadonga. 10 * Ep 4.24Be gimi adudunga ngan lemi madonga pau, ta madonga pau toa ne eine mambe pononga pau toa apit ngan tinimi. Ngansa ada Dolnga ipul gimi ga aot panua papau, ta aoatai kemi ngan ei ga aot mambe ei. 11 * Gal 3.28Ngan leda madonga pau toa ne, taoato eaba eta Iuda aea mao, ga Grik aea mao pade. Be taoato eaba eta alu paeamao aea mao, ga kusukusu mao pade. Be taoato eaba eta paeaeanga mao, ga eaba madonga kemi aea mao pade. Be oangga eaba ede ibada palunga, ga eaba ede pade ibada palunga mao, eine danga eta mao. Be Kristus ei gadae ngan gid panua toa ngada ne ta imamado panua toa ngada ne lolodeai.
Gadae ngan kadonga toa ngada ne manta takim panua padengada
12 * 1Pe 2.9Tota gimi manta apasogo gimi ngan gid kadonga kemikemi ga bedane: kadonga lolo isat aea, ga mamaron, ga soanga edami mulian mao, ga kadonga lolo marum aea, ga lolomi bake manmanae mao. Akado bedane ngansa gimi Deo ele panua toa isio gimi, ga idol ele ul ngan gimi, ga ikim gimi kapei tau. 13 * Ep 4.2,32Be oangga oaemi ede pade ikuk lolomi, abisi ami kadonga toa oa. Be saoa kadonga ikado ga aoangga apul malmal pan, manta asamum. Asamum panua led kadonga sasat ngan gimi, lalaede mambe Maron isamum gimi lemi kadonga sasat. 14 * Ro 13.8-10Be gadae ngan kadonga kemikemi toa ngada ne, manta akim panua padengada. Ngansa kadonga kimnga aea eine mambe oaro ede itutulan gimi ga aot iaoa kelede tautaunga.
15 * 1Ko 12.27, Ep 4.4, Plp 4.7Manta alongean Kristus ele kadonga lolo tarui aea imugamuga ngan lolomi, ngansa Deo ibaba gimi ngan anasi ele kadonga lolo tarui aea, ta aot tautaudimi kelede. Ga pade, aposa kemi ga ila pan Deo. 16 * Ep 5.19Be alongean Kristus ele posanga iuon lolomiai ga ienono. Ta anasi oatainga kemikemi ta apabib panua led, ga apapaoatai gid, ga abau gid baunga ienono ngan Deo ele laulau baunga aea, ga gid baunga padengada raring aea, ga gid baunga toa Itautau Tutui ipapot lolomiai, be lolomi iuon ngan gid posanga kemikemi ila pan Deo. 17 * 1Ko 10.31, Ep 5.20Be saoa kadonga gimi akado, ga saoa posanga gimi aposa ngan, akado danga toa ngada ne ngan Maron Iesus ieda, ta ei ga iman bebemi ngan kadonga lemi posanga kemikemi ga ila pan Tamada Deo.
Paulus iposa pagid oaioainga toman ngan led gergeu
18 * Ep 5.22Gimi taine, manta amamado gadio ngan adadaoami, ngansa kadonga toa ne itutui ngan Maron imata.
19 * Ep 5.25Be gimi arangaranga, manta akim adadaoami, be akado paeamao ngan gid mao.
20 * Ep 6.1Be gimi gergeu, manta alongolongo tnatnami ga tamatamami linged ngan danga toa ngada ne. Ngansa kadonga toaine ikado ga Maron itin igelgel.
21 * Ep 6.4Be gimi gergeu tamatamad, apamasmasi lemi gergeu lolod mao, ngan kado ta lolod igagagai.
Paulus iposa pagid paeaeanga sapaean ga ad maron
22 * Ep 6.5-8Be gimi paeaeanga sapaean, manta alongolongo ami maron tanoeai linged ngan danga toa ngada ne. Irangrang ngan apakaka matad ngan led naurata aea kadonga mao. Be manta alolon ngan Maron Deo ta lolomi kelede ngan kadonga led naurata ga iuot kemi somisomi. 23 Be saoa kadonga gimi akakado, manta lolomi matua ngan ta akado. Ngansa gimi abokoboko ngan gid eababa kekelegid mao, be aboko ngan Maron. 24 Ngansa gimi aoatai, Maron ga ikoli kemi ngan lemi naurata, ta gimi ga abada gid danga kemikemi toa isio ga iman lemi. Ngansa Maron toa akakado ele naurata ne eine Kristus. 25 * Ro 2.11Be oangga sai ikado kadonga sat, eine ga ibada panasnga ngan ele kadonga sat toa oa. Ngansa Deo ikado kadonga bagbage kelede mao ga mao tau.

*3:1: Mk 12.36, 16.19, Ep 1.20

*3:2: Mt 6.33

*3:5: Ro 6.6, 11, Ep 4.19, 5.3-6

*3:8: Ep 4.25-29, 5.4

*3:9: Ep 4.22,25

*3:10: Ep 4.24

*3:11: Gal 3.28

*3:12: 1Pe 2.9

*3:13: Ep 4.2,32

*3:14: Ro 13.8-10

*3:15: 1Ko 12.27, Ep 4.4, Plp 4.7

*3:16: Ep 5.19

*3:17: 1Ko 10.31, Ep 5.20

*3:18: Ep 5.22

*3:19: Ep 5.25

*3:20: Ep 6.1

*3:21: Ep 6.4

*3:22: Ep 6.5-8

*3:25: Ro 2.11