6
Posanga ila pagid gergeu ga tnatnad ga tamatamad
* Kol 3.20Gimi gergeu, ngan lemi lupnga toman ngan Maron, manta alongolongo tnatnami ga tamatamami linged, ngansa kadonga toa ne itutui. 2-3 * IM 20.12, Lo 5.16“Manta alolon ngan tamami ga tnami.” Be apu toa ne aea posanga tautaunga itlan pade ta ikeo, “Oangga akado toa bedaoa, eine ga lemi madonga kemi ta amado mole ngan tano toa ne.” Be mugaeai ngan apu toaine, Deo ele apu eta pade aea posanga tautaunga bedaoa itlan mao. * Sng 78.4, Snd 22.6, Kol 3.21Gimi gergeu tamatamad, irangrang ngan apamasmasi lemi gergeu lolod mao. Be manta aperengreng ngan gid ta apananale gid ga apanasi gid ngan Maron ele edap.
Posanga ila pagid paeaeanga ga ad maron
* Kol 3.22-23, Tt 2.9-10, 1Pe 2.18Gimi paeaeanga sapaean, manta alongolongo ami mamaron tanoeai linged ta alolon ngan gid ga atada ngan gid kemi. Manta matami tutui ngan led naurata aea kadonga lalaede mambe akado Kristus ele naurata. Irangrang ngan aparumrum gid ga apakaka matad ngan led naurata aea kadonga mao. Be aboko mambe Kristus ele paeaeanga ta amarum tau ngan nasinga Deo ele kimnga. Akado led naurata toman ngan lemi tingelgel, mambe aboko pagid eababa mao, be pan Maron. * 2Ko 5.10, Kol 3.24-25Ngansa gimi aoatai, Maron ga ilasu panua kelede kelede ngan saoa naurata kemikemi tikakado. Gid paeaeanga sapaean ga gid panua madonga kemi aea pade, gid toa ngada oa ga tibada lasunga tutui ngan led naurata.
* Ro 2.11, Kol 4.1Be gimi paeaeanga ad maron, gimi pade akado kadonga kemikemi pagid lemi paeaeanga. Atnan kadonga ngan pamataudnga gid, ngansa gimi aoatai, gimirua ami Maron toa kelede oa imamado buburiai. Be ei ikado kadonga bagbage kelede mao ga mao tau.
Tamadid matua mambe panua paraunga ad
10 Gau leg posanga kelede pade ga bedane: Manta abada pamatuanga ngan lemi lupnga toman ngan Maron ga ngan ei iura matua soke tau. 11 * Ro 13.12, 2Ko 10.4Be manta adol danga sisid paraunga aea toa ngada oa Deo ibada pagimi. Toa bedaoa ta gimi ga arangrang ngan amadid matua ta apakala gimi mulian ngan Satan ele naurata papaeamao imata ede ga ede.

Louise Bass © 1994 The British and Foreign Bible Society
Manta adol danga sisid paraunga aea toa Deo ibada pagimi.
12 * 1Pe 5.8-9Ngansa gita tapaparau pagid eababa mao, be tapaparau pagid antu ga iriau papaeamao toa urad ga edad kapeipei. Gid timugamuga ngan tano toa ne toman ngan dodom iura kapei ga led kadonga papaeamao, be tibakbak alele mariambai. 13 Ngan ipu toaine, gimi manta adol Deo ele danga sisid paraunga aea toa ngada oa. Toa bedaoa ta oangga ado kadonga paeamao aea iuot, gimi ga arangrang ngan amadid matua ngan paraunga. Ta oangga paraunga toa ngada oa kus, gimi ga amadmadid matua maitne. 14 * Ais 11.5, 59.17, 1Te 5.8Tota amadid matua toman ngan posanga tautaunga mambe ami pus toa akaukau rabumiai. Be adol kadonga tutui mambe gogomi aea pakalanga. 15 * Ro 10.15Be manta abada pamatuanga toa inam pan ato kemi lolo tarui aea ta ilua gimi ta matami idae somisomi. Kadonga toa ne eine mambe su toa adol ngan aemi. 16 Be toman ngan danga sisid toa ngada ne, manta abada lemi kadonga lolo matua aea mambe gariau. Ta irangrang ngan arau eaba paeamao ele tutupi toa ngada oa ga isulug, be apamate dinga toa ianean ele tutupi imatai. 17 * Ibr 4.12Be matami nanan mambe Deo ibada gimi mulian, ta adol oatainga toa ne mambe ami nakala paraunga aea. Be abada Deo ele posanga mambe didi kapei paraunga aea inam pan Itautau Tutui. 18 * Lu 18.1, Kol 4.2, 1Te 5.17Be manta araring somisomi ngan Itautau Tutui iura. Ta akakado raring imata ede ga ede be matami arar. Urami pakpakia ta akakado raring ngan luanga Deo ele panua tututui toa ngada oa.
19 * Kol 4.3-4, 2Te 3.1Be araring ngan luanga gau pade. Ta somisomi oangga napaola ato kemi aea posanga mumulnga, Deo ga idol posanga kemi aoageai ta namataud eta mao, be aoag matua ngan. 20 * 2Ko 5.20, Plm 9Ngan ato kemi toa ne, naman Deo ibebe, be ngan ipu toaine, tidol gau ngan luma panasnga aea. Ta nakim gimi araring pan Deo ngan ipamatua gau ta namataud mao be nakakado posanga matua mambe Deo ikim.
Paulus ele posanga pamatuanga aea
21 * PA 20.4, Kol 4.7-8, 2Ti 4.12Oaeda Tikikus ga ipalongo gimi ngan leg madonga ga ngan leg naurata labone ienono madongan ta irangrang ngan aoatai kemi. Ei imata tutui ngan kadonga Maron ele naurata, be gai akim ei tau. 22 Nasula ei ga ila pagimi ngan ipu ga oaine: Nakim gimi aoatai ngan gai labone amamado madongan ga nakim ei ipamatua lolomi pade.
23 Kemi ngan Tamada Deo ga Maron Iesus Kristus, gisirua led kadonga lolo tarui aea ga kimnga aea ga lolo matua aea idio pagimi oaeoaemai. 24 Sapadua tikim tau ada Maron Iesus Kristus, be led kimnga toa ne ienono ga ilalala ga ila, Deo ele kadonga lolo marum aea idio pagid.

*6:1: Kol 3.20

*6:2-3: IM 20.12, Lo 5.16

*6:4: Sng 78.4, Snd 22.6, Kol 3.21

*6:5: Kol 3.22-23, Tt 2.9-10, 1Pe 2.18

*6:8: 2Ko 5.10, Kol 3.24-25

*6:9: Ro 2.11, Kol 4.1

*6:11: Ro 13.12, 2Ko 10.4

*6:12: 1Pe 5.8-9

*6:14: Ais 11.5, 59.17, 1Te 5.8

*6:15: Ro 10.15

*6:17: Ibr 4.12

*6:18: Lu 18.1, Kol 4.2, 1Te 5.17

*6:19: Kol 4.3-4, 2Te 3.1

*6:20: 2Ko 5.20, Plm 9

*6:21: PA 20.4, Kol 4.7-8, 2Ti 4.12