3
Manta araring ngan luanga gai
Oaeoaemai, gai lemai posanga kelede pade ga bedane: Manta araring ngan luanga gai ta Maron ele ato irangrang ngan iuasasa manmanae, ga panua tilolon ngan ato toa ne lalaede mambe gimi alolon ngan. Ga pade, araring ngan Deo ibada gai mulian pagid panua papaeamao bagedeai, ngansa panua busa lolod matua ngan Iesus mao. Be Maron ei eaba mata tutui aea, ta ei ga ipamatua gimi ga imata kikisi gimi, ta irangrang ngan eaba paeamao ipaeabu ngan gimi mao. * 2Ko 7.16, Gal 5.10Be Maron ikado ga gai aoatai kemi mambe labone ga muriai pade, gimi ga anasnasi saoa posanga gai arenren pagimi ngan. Be gai araring ngan Maron ipasolan gimi ta aoatai kemi mambe Deo ikim gimi kapei tau, ta ilualua gimi ga amadid matua ngan kadonga kulupulupu, lalaede mambe Kristus.
Panua toa ngada ne manta tiboko
* Ro 16.17Be oaeoaemai, ngan ada Maron Iesus Kristus ieda, gai aposa matua pagimi bedane: Oangga oaeoaemi etangada timalai alele ga tinasnasi gid nasinga toa gai apasolan gimi ngan oa mao, manta ala aluai ngan gid. * Plp 3.17Ngansa gimi aoatai mambe somisomi manta anasnasi kadonga lalaede mambe gai akakado. Be matami nanan: Ngan ado toaiua gai amamado toman ngan gimi, gai amamado sapaean mao, be akakado naurata. * 1Te 2.9Ga pade, gai aean eaba eta ele annga sapaean mao. Gai aolol. Be gai aboko matua bong ga ado, ta akakado naurata kulupulupu, ngansa tinimai ngan apaeaea eaba eta ngan gimi mao. * 1Ko 9.4, 1Te 1.6Tautaunga, edamai kapei ta arangrang ngan abada luanga inam pagimi, be gai akado bedaoa mao ngansa gai aoangga apasolan gimi ngan kadonga kemikemi gimi manta anasnasi. 10 Ngansa gai amamado toman ngan gimi maitne, be akado posanga matua pagimi bedane: Oangga eaba sai iboko mao, irangrang ngan apan eaba toa oa aea annga mao.
11 * 1Ti 5.13Be gai alongo posanga mambe panua edengada toa tilalala rabu ngan gimi, gid malainga ad. Tiboko mao, be tipatoi gid sapaean ga tidudunga ngan panua padengada led posanga. 12 * 1Te 4.11Ngan Maron Iesus Kristus ieda, gai aposa matua pagid panua toa bedaoa: Gid manta mumun ga tibokoboko ngan ad annga aea olnga. 13 * Gal 6.9Be oaeoaemai, gid kadonga kemikemi, irangrang ngan atolatola ngan aea nasinga mao.
14 Be oangga sai inasi lemai posanga ngan laulau toa ne mao, manta matami nanan ei eaba sai toa ta ala aluai ngan ei. Toa bedaoa ta ei ga maeamaea ei. 15 * 1Te 5.14Be irangrang ngan agera ei mambe ami isat mao, be apabib ele mambe ei ami kakau.
Paulus ele ado kemi ila pagid
16 Be gau nararing ga ila pan Maron, eaba toa lolo tarui aea, ngan ei ikado ga lolomi itarui somisomi ngan danga toa ngada ne. Be Maron idio pagimi toa ngada na.
17 Gau Paulus, ngan bageg nabode leg ado kemi toa ne ila pagimi. Eine leg kilala toa nabode ngan leg laulau toa ngada ne. Leg bodenga tota bedane.
18 Kemi ngan ada Maron Iesus Kristus ele kadonga lolo marum aea idio pagimi toa ngada na.

*3:4: 2Ko 7.16, Gal 5.10

*3:6: Ro 16.17

*3:7: Plp 3.17

*3:8: 1Te 2.9

*3:9: 1Ko 9.4, 1Te 1.6

*3:11: 1Ti 5.13

*3:12: 1Te 4.11

*3:13: Gal 6.9

*3:15: 1Te 5.14