2
Paulus iposa ngan naurata toa ikado Tesalonika
Oaeoaeg, gimi aoatai mambe gai lemai naurata pagimi eine itap sapaean mao. * PA 16.19-24, 17.1-9Tautaunga gai abada ieieinga, ga kadonga kulupulupu iuot ngan gai ngan tuanga Pilipai lalaede mambe gimi aoatai, be ada Deo ipamatua lolomai ta apaola ato kemi ila pagimi. Tautaunga gid panua tipaieiei gai toa nena pade, be gai amadid matua ngan ta apaola ato kemi. Gimi aoatai, posanga matua toa gai akado pagimi ngan ado toaiua, eine gai akado ngan pakakanga gimi mao. Gai anasi kadonga eta aea muk mao ga aleburo mao pade. * Gal 1.10Be Deo ipasolan mambe ei itin igelgel ngan gai ta iadi gai ngan ele ato kemi aea paolanga. Tota gai apaola posanga, be akakado bedane ngan kadonga gid panua ga tinid igelgel ngan gai mao, be aoangga akado ga Deo itin igelgel. Ei eaba toa imata inasi gita kelede kelede loloda. Ngansa gimi aoatai, gai akado posanga eta ngan parumrumnga gimi mao. Be lolomai ila ngan lemi pat aea badanga mao pade. Deo igera lemai kadonga toa bedane ta irangrang ngan ipamatua lemai posanga toa ne. Ga pade, gai adada eaba eta ngan soanga edamai mao. Gai adada gimi bedaoa mao, ga panua padengada mao pade. Tautaunga gai Kristus ele panua ato aea, ta irangrang ngan aposa matua pagimi ngan luanga gai, be gai anasi kadonga eta bedaoa mao. Gai aot mambe gergeu gereirei rabu ngan gimi, mao lalaede mambe gergeu tnad ipadudud ele gergeu ga imariala ngan gid. Gai akim gimi kapei tau toa bedaoa, ta tinimai igelgel ngan paolanga Deo ele ato kemi ga ila pagimi. Be tinimai igelgel ngan kadonga toa ne kekelen mao. Gai adol lolomai pade ga ila pagimi ngan luanga gimi, ngansa lolomai ikim gimi kapei tau. * PA 20.34Oaeoaeg, matami nanan, ngan ado toaiua gai apaola Deo ele ato kemi pagimi, gai akado naurata kapei tau bong ga ado ngan amai annga ga lemai madonga. Gai aboko matua toa bedaoa ngansa tinimai ngan akado kulupu ngan gimi ngan luanga gai mao.
10 Ngan ado toaiua, gai akado kadonga sat eta mao, ta irangrang ngan eaba eta iselele gai mao. Gimi aoatai, ga Deo pade iuatai kemi mambe gai lemai kadonga rabu ngan gimi panua toa lolomi matua ngan Iesus, eine tutui tau ga ikado ga Deo itin igelgel. 11  * PA 20.31Gimi aoatai mambe gai lemai kadonga ngan gimi iuot lalaede mambe gergeu tamad ikado kemi ngan gid ele gergeu. 12 Gai aposa matua pagimi ga apamatua lolomi ta akeo ga gimi manta alalala tutui, lalaede mambe Deo ikim. Ei Deo toa ibaba gimi ngan badanga madonga kemi tau ibageai ngan ele taranga kapei.
Deo ele panua timadid matua ngan kadonga kulupulupu
13  * 2Te 2.13Be somisomi gai aposa kemi ga ila pan Deo ngan ipu ede pade ga oaine: Ngan ado toaiua gimi alongo Deo ele posanga toa gai apaola pagimi, gimi abada posanga toa ne mambe gid eababa led posanga mao, be gimi abada mambe posanga tautaunga ton Deo. Ngan gimi panua toa lolomi matua ngan Iesus, posanga toa ne ibokoboko matua lolomiai. 14  * PA 17.5Oaeoaeg, nakeo bedane ngansa gimi aot lalaede mambe Deo ele panua toa lolod matua ngan Iesus Kristus ngan tibur kapei Iudea. Gid tibada ieieinga pagid Iuda padengada bagedeai, lalaede mambe gimi abada ieieinga pagid panua bagedeai toa gimingada aman alu kelede. 15  * PA 9.23,29, 13.45,50, 14.2,5,19Gid Iuda toa oa tipamate Maron Iesus ga gid panua toa tibada Deo iaoa mugaeai. Be tisere gai pade ta atnan tibur toa oa. Deo itin igelgel ngan gid mao. Gid timan panua toa ngada ne ad isat. 16 Tiuangga tipaidi gai ngan paolanga Deo ele posanga pagid alu padengada, ngansa tinid ngan gid alu toa oa tilongo posanga ngan Deo ele edap ngan badanga gid mulian. Ngan kadonga toa bedane, tigal tatan led kadonga sasat ga ilalala ga idae somisomi. Be teta pade Deo ele kadonga lolo bake aea ga idae ngan gid.
Paulus ilolo ikim ngan geranga gid Tesalonika pade
17 Oaeoaeg, tautaunga gid panua toa oa tisere gai ta atnan gimi kautede. Be lolomai itnan gimi mao. Gai lolomai ikim kapei tau ngan geranga gimi pade ta amarum ngan ilonga edap eta ngan langa pagimi. 18 Tota aoangga ala pagimi. Gau Paulus natoba pabusa tede ga mao. Be Satan ipakala lemai edap. 19  * Plp 2.15-16, 4.1, 2Te 1.4Gai atobatoba ngan geranga gimi ngansa danga eta pade irangrang ngan ikado ga tinimai igelgel kapei bedane mao. Eine gimi kekelegimi. Muriai oangga ada Maron Iesus iluai mulian ga inam, gai aoatai kemi mambe gimi ga akado ga tinimai igelgel kapei, ngansa gimi apasolan mambe lemai naurata aea annga iuot, ta Deo ga ilasu gai ngan mambe eaba imuga ngan salisalinga. 20 Tautaunga gimi akado ga Deo ipakuru ngan gai, ta tinimai igelgel ngan gimi.

*2:2: PA 16.19-24, 17.1-9

*2:4: Gal 1.10

*2:9: PA 20.34

*2:11: PA 20.31

*2:13: 2Te 2.13

*2:14: PA 17.5

*2:15: PA 9.23,29, 13.45,50, 14.2,5,19

*2:19: Plp 2.15-16, 4.1, 2Te 1.4