20
Paulus ilalala ga ila ngan tibur Masedonia ga Gris
Ngangarnga toa oa kus ta Paulus ibaba gid aluagau ga tinam pan ta ipamatua gid ngan posanga. Ga kus ta iposa kemi pagid ta itnan gid ga ila Masedonia. Ta ilalala alele ngan tibur toa oa be ipapamatua gid ngan posanga busa. Ga kus ta ila iuot ngan tibur Gris. Ei idio toa eoa aea taiko tol. Ga kus ta iuangga idae ngan oaga eta ga ila Siria, be mao. Ilongo ngan gid Iuda tirau aea posanga ngan pamatenga ei, tota ipul ilolo ta iluai mulian ga ila Masedonia bua. Be panua ga gid ne tila toman ngan ei: Sopater toa Pirus inat ngan tuanga Beria, ga Aristarkus ga Sekundus ngan tuanga Tesalonika, ga Gaius ngan tuanga Derbe, ga Timoti, ga Tikikus ga Tropimus ngan tibur Esia. Gid panua toa ne timuga ngan gai* Imata mambe Lukas idae ga ila toman ngan Paulus masin ngan ado toaiua, tota ngan lain toa ne ga ila, ibode posanga idil ga oaine gai. ta tila tisanga gai ngan tuanga Troas. Be gaingada Paulus amamado ngan tuanga Pilipai ga irangrang ngan eaneannga ngan Bret aea Yis Ienono ngan Mao kus. Tota adae ngan oaga ta atnan Pilipai. Be ngan ado lima aea, adudunga ngan tuanga Troas ta agera gid pade. Ta amamado toman ngan gid irangrang ngan ado lima ga rua.
Ngan tuanga Troas, Paulus ipei mulian Iutikus ngan ele matenga
Be ngan ado toa inasi Ado Earainga aea, gai anam aluplup ta matamai nanan Iesus imedameda ngan teinga bret. Be Paulus iposaposa ga ila pagid panua ga irangrang ngan bong irabu. Ikado bedaoa ngansa ado sae iuangga itnan gid ga ila. Be ngan patanonga gadae aea toa gai aluplup ngan, titun gid lam busa ga tianean. Be eaba iriau ede ieda Iutikus igalterean ei tutui ngan atama kakauede ngan luma aea patanonga tol aea. Io, Paulus iposaposa ga ila, be Iutikus toa imata boboeo ga iuangga ieno. Ei ieno susu ga ila, be mole mao itap pan atama kakauede ga isulug tanoeai. Ta tila tisoa ei ga idae, be ei imate o. 10 Tota Paulus isulug ga ila ta idae tatan ei ga iluku ei ta ikeo, “Lolomi ede ga ede mao. Ei ta idae mulian ne.” 11 Ga kus ta Paulus idae ga ila luma iloleai pade ta itei bret ga ian toman ngan gid. Ei iposaposa mole ga irangrang ngan gaisala, ta itnan gid ga ila. 12 Be eaba iriau toa imata bibita oa, tibada ei ga ila be lolod ikapok kapei ngan ei.
Paulus itnan Troas ga ila ngan tuanga Miletus
13 Gai adae oagaeai ta amuga ga ala ngan tuanga Asos ta asanga ei toa eoa. Ikeo pagai ngan amuga, ngansa ei ikim ipaele ga ila. 14 Ta iuot pagai toa Asos oa, ta gai abada ei ga idae oagaeai ta alado ga ala ngan tuanga Mitilini. 15 Ngan ado sae atnan tuanga toa oa ta alado ga ala ngan inu Kios, be ngan ado sae pade aore ga ala ngan inu Samos. Be ngan ado sae pade adudunga ngan tuanga Miletus.


Gai adudunga ngan tuanga Miletus.
16 Paulus ikeo ga aladlado manmanae bedaoa ngansa irau posanga ngan ei ga isapir ngan tuanga Epesus, ngansa itin ngan ikado aea gerei ngan tibur Esia mao. Be ikim ila iuot Ierusalem manmanae. Ta ikeo ga oangga irangrang, kemi ngan igera eaneannga kapei Pentekos Gid Iuda tikado eaneannga Pentekos aea ngan matad nanan Deo ikado kemi gid, ta titenai led annga imatua papau edengada ga ila pan. aea toa eoa.
Paulus iposa pagid madidnga ngan iaoa kelede ton Kristus ngan tuanga Epesus
17 * PA 18.21Gai amamado Miletus maitne, be Paulus iabalan posanga ga ila pagid madidnga ngan iaoa kelede ton Kristus ngan tuanga Epesus, ngan gid tinam pan. 18 * PA 18.19–19.10Tinam tiuot pan ga kus ta ikeo pagid, “Gimi aoatai ngan leg kadonga toa somisomi nakakado ngan ado matamata toa nanam pagimi ngan tibur Esia ga ila irangrang ngan natnan gimi. 19 Gimi aoatai, gau nakakado Maron ele naurata be nasoa edag mulian eta mao. Somisomi gid Iuda tiuangga tipaeabu ngan gau, ta nanaman ieieinga busa ga natangtang. 20 Ga pade, gimi aoatai, gau mumun ngan paolanga posanga kemikemi ngan luanga gimi na mao. Be napapaoatai gimi ngan lemi rourounga ga ngan luma ga luma pade. 21 Somisomi nakakado posanga matua pagid Iuda ga alu padengada ngan gid manta tipul lolod ga ila pan Deo ga lolod matua ngan ada Maron Iesus.
22 “Be ega, labone Itautau Tutui iraga gau ta nala Ierusalem. Be naoatai mao ngan saoa danga ga iuot ngan gau toa eoa. 23 * PA 9.16, 21.11Danga kelede mon naoatai ngan ga bedane: Ngan tuanga ga tuanga, Itautau Tutui ipabib leg ta ikeo ga gau ga nala ngan luma panasnga aea ga nabada ieieinga busa. 24 * PA 21.13, 2Ti 4.7Be nagera leg madonga tanoeai mambe danga kapei tau mao. Eine danga sapaean. Danga kelede nakim ga bedane: Manta napasala salisalinga toa ne ga nakado kemi naurata toa Maron Iesus ibada pagau ga irangrang ngan kus. Naurata toa ne eine ngan paolanga ato kemi ngan Deo ele kadonga lolo marum aea.
25 “Be ega, labone naoatai mambe gimi panua toa mugaeai nalagalaga pagimi ngan paolanga posanga ngan madonga Deo ibageai ne, eta ngan gimi ga igera matag pade mao. 26 Tota labone nakeo tautaunga pagimi ga bedane: Oangga eta ngan gimi ilolo matua ngan Iesus mao be imate, eine gau leg idil eta paeamao mao. 27 Ngansa gau mumun eta mao, be namarum ngan paolanga posanga ngan danga toa ngada ne Deo ikim. 28 * 1Ti 4.16, 1Pe 5.2-4Be gimi manta amariala kemi ngan gimi mulian ga ngan gid iaoa kelede ton Kristus pade. Itautau Tutui idol gimi ga amariala ngan Deo ele panua toa ne mambe sipsip, be Iesus iuol gid ngan ising ga timan ei ele. 29 * Mt 7.15, Ins 10.12Gau naoatai, muriai ngan natnan gimi, panua papaeamao ga tidudunga rabu ngan gimi mambe kaua saksak, be gid ga lolod isat eta ngan gid sipsip ngan iaoa kelede ton Kristus mao. Eine ga tipaeabu ngan gid. 30 Be lemi panua edengada pade ga tidae ta tipakongge posanga ga iuot pakakanga, ta tidada gid aluagau ga tila tinasi gid. 31 * 1Te 2.11Tota agabit kemi. Matami nanan mambe gau napabib lemi toa bong ga ado ngan rai tol, be nakaput ngan posanga kemi ga ila pagimi kelede kelede ne mao. Be ngan ado toaiua nakado posanga pagimi, matag sul isusulug pade.
32 “Tota labone nadol gimi ga adae Deo ibageai, ta nakim ele posanga lolo marum aea imariala ngan gimi. Posanga toa ne irangrang ngan ipamatua gimi ga ikado ga gimi abada gid danga kemikemi toa Deo isio ga iman lemi. Ei ga ipan danga sisid kemikemi toa ne ga ila pagimi ga pagid panua toa ngada ne idol ele ul ngan gid. 33 * 1Ko 9.11-12Be gau nangale eaba eta ele silva ga gol ngan iman leg mao, ga itin aea pononga mao pade. 34 * PA 18.3, 1Te 2.9Gimi aoatai, ngan gau bageg toa ne naboko matua ta nalua gau mulian ngan annga ga leg madonga. Be nalualua gid leg panua naurata ad bedane pade. 35 Ngan leg kadonga toa ngada ne napasolan gimi bedane: Ngan bokonga matua toa bedane, gita manta talua gid panua toa urad mao, be matada nanan posanga toa iuot Maron Iesus iaoai ga bedane, ‘Tingelgel ton eaba toa ipanpan danga sisid, eine iasal tingelgel ton eaba ibabada danga sisid.’ ”
36 Io, iposa bedaoa ga kus ta ikor iae toman ngan gid toa ngada oa ta iraring. 37 Be gid toa ngada oa titangtang kapei. Paulus iraring ga kus ta tiluku ei ga tibusum ipapa. 38 Be lolod isat kapei tau ngan ele posanga idil toa ikeo ga tirangrang ngan tigera imata pade mao. Io, tota tital ei ga idae oagaeai.

*20:5: Imata mambe Lukas idae ga ila toman ngan Paulus masin ngan ado toaiua, tota ngan lain toa ne ga ila, ibode posanga idil ga oaine gai.

20:16: Gid Iuda tikado eaneannga Pentekos aea ngan matad nanan Deo ikado kemi gid, ta titenai led annga imatua papau edengada ga ila pan.

*20:17: PA 18.21

*20:18: PA 18.1919.10

*20:23: PA 9.16, 21.11

*20:24: PA 21.13, 2Ti 4.7

*20:28: 1Ti 4.16, 1Pe 5.2-4

*20:29: Mt 7.15, Ins 10.12

*20:31: 1Te 2.11

*20:33: 1Ko 9.11-12

*20:34: PA 18.3, 1Te 2.9