18
Paulus ipaola posanga ngan tuanga Korin
Ga kus ta Paulus itnan Atens ta ila ngan tuanga Korin. * Ro 16.3Toa eoa iuot pan eaba ede Iuda aea ieda Akuila. Ele tuanga ipu ngan tibur Pontus, be patautene itnan tibur Itali ga inam toman ngan iadaoa Prisila. Titnan Itali ngansa maron kapei Klodius ikeo ga gid Iuda toa ngada oa manta titnan tuanga Rom ga tila timado ngan tibur padengada. Io, Paulus ila pagisirua * PA 20.34ta idio ibokoboko toman ngan gid ngan gid palata aea kadonga, ngansa ei pade ele naurata pat aea toa bedaoa. Somisomi ngan Ado Earainga aea, ei idudunga ngan luma raring aea ta ikado posanga ngan pulnga gid Iuda lolod ga gid alu padengada lolod pade. * PA 17.14-15Be Sailas ga Timoti titnan Masedonia ga tinam ga kus ta Paulus igaldedean ngan posanga aea paolanga ta ipasolan gid Iuda mambe Iesus ei Kristus* Gera palongonga ngan posanga idil Kristus ngan Mt 1.16.. * PA 13.46,51, 20.26Be gid Iuda tiposa paeamao ngan ei ta tipaeabu ngan ieda. Ta Paulus itiltil sakirkir ienono ngan itin aea pononga Kadonga ngan tilnga sakirkir ienono ngan itin aea pononga eine kilala lalaede mambe silenga aed aea kangkanga. Gera Mt 10.14 ga Lu 10.10-11.. Ga kus ta ikeo, “Oangga amate ngan lemi kadonga sasat, eine gimi lemi idil paeamao. Be eine gau leg idil eta paeamao mao. Labone ga ila, eine ga nalagalaga pagid alu padengada.”
Tota itnan luma raring aea ta ila ngan luma ton eaba ede ieda Titius Iastus. Eaba toa oa ilolon ngan Deo. Ele luma ienono boloma ngan luma raring aea. Be madidnga ngan luma raring aea ieda Krispus toman ngan ele luma lolo, lolod matua ngan Maron. Ta gid Korin busa tilongolongo Paulus ele posanga ta gid pade lolod matua ga tibada paliliunga.
Be ngan bong ede Paulus igera danga ede mambe ianun ta igera Maron iuot pan ta ikeo ga, “Eao mataud mao. Posaposa be mumun mao. 10  * Jos 1.9, Ais 41.10Ngansa gau namamado toman ngan eao, ta irangrang ngan eaba eta ilos ngan am raunga mao, ngansa ngan tuanga toa ne gau leg panua busa timamado.” 11 Tota imamado Korin aea rai ede ga taiko lima ga ede be ipapaoatai gid ngan Deo ele posanga.
12 Be ngan ado ede toa Galio iman gavana ngan tibur Akaia Edaeda Akaia eine tibur kapei Gris ieda ede pade., gid Iuda tilup kelede ta tiluku Paulus. Ta tibada ei ga ila imadid ngan posanga kapei toa gavana imatai. 13 Ta tikeo, “Eaba ga oaine idada gid panua ta tiraring ga ila pan Deo ngan gid edap padengada toa itutui ngan gai Iuda lemai apu mao!”
14 Io, Paulus iuangga ikado ele posanga, be Galio ikeo pagid Iuda bedane, “Oangga gimi Iuda aselele eaba toa ne ngan ele idil eta paeamao, mao ngan ele kadonga sat kapei eta, eine leg ipu kemi ngan longonga lemi selelenga. Be mao. 15 Gimi agal nanan ngan posanga idil gereirei ga ngan gid panua edad ienono ngan gimi lemi apu, tota apatutui rabu ngan gimi mulian. Gau tinig ngan nalongo ga napatutui posanga toa bedane mao.” 16 Tota isere gid ga titnan tibur patutuinga posanga aea. 17 Be gid busa tiluku madidnga ede ngan luma raring aea ieda Sostenes ta tiraurau ei boloma ngan mul patutuinga posanga aea. Be Galio imata ila ngan kadonga toa oa mao ga mao.
Paulus iluai mulian ga ila Antiok
18  * Nam 6.18, PA 21.24Paulus idio imamado mole tede toman ngan iuaeoae ngan tuanga Korin. Ga kus ta ikado posanga kemi pagid ta itnan gid ta idae ngan oaga ede toa iuangga ilado ga ila ngan tibur Siria. Ei ila toman ngan Prisila ga Akuila. Be mugaeai ngan idae oagaeai ngan tuanga Senkria, inin ilaun ngansa inasi ele posanga tautaunga ede toa ikado ga ila pan Deo. 19 Idio ta tila tiuot ngan tuanga Epesus, ta Paulus itnan gisirua ga tidio, be ei ila ngan luma raring aea ta ikado posanga matua pagid Iuda. 20 Tibeta ei ngan idio imado mole teta toman ngan gid, be ilongo mao. 21 Ei ikado posanga kemi pagid ta ikeo, “Oangga Deo ikim, eine ga naluagau mulian pagimi.” Ga kus ta idae oagaeai ta itnan Epesus. 22 Be oaga idudunga ngan tuanga Sisaria, ta Paulus idae ga ila ikia gid iaoa kelede ton Kristus ngan tuanga Ierusalem. Ga kus ta isulug ga ila ngan tuanga Antiok.


Paulus ele lalalanga parua aea
23 Ei imamado Antiok mole tede ga kus ta ikakai pade ta ila ngan tuanga ga tuanga ngan tibur Galesia ga Prigia ta ipapamatua gid aluagau.
Apolos ipaola posanga ngan tuanga Epesus
24 Be eaba ede Iuda aea ieda Apolos inam iuot ngan tuanga Epesus. Ele tuanga ipu Aleksandria. Ei eaba oatainga aea ede be ele oatainga kapei ngan Deo ele laulau. 25 Ei mugaeai ibada paoatainga ngan Maron ele edap be iura pakpakia ngan paolanga posanga. Ei ikakado paoatainga tutui ngan Iesus, be iuatai ngan Ioanes ele paliliunga kekelen. 26 Ei ikakado posanga matua toa luma raring aea iloleai oa be imataud mao. Ta Prisila ga Akuila tilongo ele posanga ga kus ta tibada ei ga ila led lumaeai ta tipanasi ei kemi ngan Deo ele edap.
27 Idio ta Apolos iuangga ila ngan tibur Akaia, ta gid iuaeoae tipamatua ilolo ta tibode laulau ede ga ila pagid aluagau toa eoa ngan gid manta tibada ei ga tikado kemi ngan ei. Tota gid panua toa Deo ilolo marum ngan gid ga lolod matua ngan ei, Apolos ilua gid kapei tau. 28  * PA 9.22Ngansa ele posanga iasal gid Iuda led posanga toa panua busa matadeai. Be ngan Deo ele laulau, ipasolan masaeai tau mambe Iesus ei Kristus.

*18:2: Ro 16.3

*18:3: PA 20.34

*18:5: PA 17.14-15

*18:5: Gera palongonga ngan posanga idil Kristus ngan Mt 1.16.

*18:6: PA 13.46,51, 20.26

18:6: Kadonga ngan tilnga sakirkir ienono ngan itin aea pononga eine kilala lalaede mambe silenga aed aea kangkanga. Gera Mt 10.14 ga Lu 10.10-11.

*18:10: Jos 1.9, Ais 41.10

18:12: Edaeda Akaia eine tibur kapei Gris ieda ede pade.

*18:18: Nam 6.18, PA 21.24

*18:28: PA 9.22