Paulus ele laulau matamata aea ila pagid
Tesalonika
1
* PA 17.1-9Gau Paulus ga Sailas ga Timoti, gaingada abode laulau toa ne ga ila pagimi iaoa kelede ton Kristus ngan tuanga Tesalonika. Gimi alup toman ngan Deo Tamada ga Maron Iesus Kristus.
Kemi ngan Deo ele kadonga lolo marum aea ga lolo tarui aea idio pagimi.
Paulus itin igelgel ngan gid Tesalonika lolod matua ngan Iesus
Somisomi gai aposa kemi ga ila pan Deo ngan gimi toa ngada na ta akakado raring ngan luanga gimi. * 1Ko 13.13, Kol 1.4-6Gimi akado kadonga kemikemi ngansa lolomi matua ngan Iesus. Be akado naurata kemikemi ngansa gimi akim tau oaeoaemi. Be gimi amadid matua ngan ami kadonga kulupulupu ngansa aoatai kemi mambe ada Maron Iesus Kristus ga iluai mulian, ta gimi asangasanga ei. Gai matamai nanan lemi kadonga kemikemi toa bedaoa ta aposa kemi ga ila pan Tamada Deo.
Oaeoaemai, Deo ikim gimi, ta gai aoatai kemi mambe ei isio gimi ga aman ei ele. * 1Ko 2.4-5Gai aoatai kemi bedaoa ngansa ato kemi toa gai apaola pagimi eine posanga sapaean mao. Be inam toman ngan Itautau Tutui iura kapei. Ta gimi aoatai kemi mambe posanga toa ne tautaunga. Ga pade, gimi aoatai kemi ngan gai lemai kadonga ngan luanga gimi ngan ado toaiua amamado toman ngan gimi. * PA 17.5-9Tautaunga kadonga kulupulupu iuotot ngan gimi ngan ado toaiua, be gimi abada Deo ele posanga toman ngan tingelgel inam pan Itautau Tutui. Ta gimi anasi kemi gai lemai kadonga ga Maron ele kadonga pade. Tota gimi aot panua kemikemi, ta irangrang ngan gid panua lolo matua ad ngan tibur kapei Masedonia ga Akaia tinasi lemi kadonga. Ngansa Maron ele posanga toa gimi abada, tota iuasasa ga ila pagid Masedonia ga Akaia mambe kude ele tandanga. Be posanga toa ne iuasasa ngan gid tuanga ngan tibur toa rua ne kekelegid mao. Eine iuasasa ga ila ngan tibur toa ngada ne, ta tilongo ngan lemi kadonga lolo matua aea ngan Deo. Tota lemai ipu eta ngan keonga pagid ngan gimi mao. Ngansa gid pade tiposaposa ngan lemi kadonga kemi pagai ngan ado toaiua ala pagimi. Tininipu ngan gimi ta tikeo ga gimi atnan gid deo pakakanga ad namer ta apul lolomi ga ala pan Deo tautaunga toa imamado somisomi. Ta gimi aot ele paeaeanga.


Atnan gid deo pakakanga ad namer ta apul lolomi ga ala pan Deo tautaunga.
10 Ga pade, tininipu mambe gimi asangasanga Deo Inat ele namanga buburiai ga inam. Ei eaba toa Deo ipei ei mulian ngan ele matenga. Eine Iesus toa ibada gita mulian ta tasapir ngan Deo ele kadonga lolo bake aea. Teta pade kadonga lolo bake aea toa ne ga iuot ngan gid panua kadonga sasat ad.

*1:1: PA 17.1-9

*1:3: 1Ko 13.13, Kol 1.4-6

*1:5: 1Ko 2.4-5

*1:6: PA 17.5-9