Paulus ele laulau parua aea ila pagid
Tesalonika
1
Gau Paulus ga Sailas ga Timoti, gai abode laulau toa ne ga ila pagimi iaoa kelede ton Kristus ngan tuanga Tesalonika. Gimi alup toman ngan Deo Tamada ga Maron Iesus Kristus.

Horace Knowles © 1954, 1967, 1972, 1995 The British and Foreign Bible Society
Tuanga Tesalonika
* Ro 1.7Kemi ngan Deo Tamada ga Maron Iesus Kristus, gisirua led kadonga lolo marum aea ga lolo tarui aea idio pagimi.
Gid Tesalonika timadid matua ngan kadonga kulupulupu
Oaeoaemai, gai manta aposa kemi ga ila pan Deo somisomi ngan gimi. Eine tutui ngan gai akado toa bedane, ngansa lemi kadonga lolo matua aea ilalala ga idae, be lemi kadonga kimnga aea pol ngan gimi ta ilalala ga idae pade. * 2Ko 7.4, 1Te 2.19Ngan ipu toaine, oangga gai ala pagid iaoa kelede ton Kristus ngan tuanga ga tuanga, gai apakuru ngan gimi somisomi. Be aninipu pagid ngan gimi amadid matua ngan gid kadonga kulupulupu toa iuotot ngan gimi ga panua tikakado ngan gimi. Be lolomi dung ga ienono ngan lemi kadonga lolo matua aea.
Posanga toa Deo irau ngan patutuinga ada posanga eine tutui
Danga toa ngada ne iuot ngan gimi, eine ipasolan mambe posanga toa Deo irau ngan patutuinga ami posanga eine tutui. Deo igera mambe gid kadonga kulupulupu toa oa iuotot ngan gimi ngansa gimi amamado ei ibageai. Ta ngan ipu toaine, Deo ikeo ga gimi eine panua kemikemi ngan badanga madonga kemi toa ei ibageai oa. * Ro 12.19Ngansa Deo ei eaba tutui, ta ei ga ikoli mulian kadonga papaeamao toa gid panua tikakado ngan gimi. * 1Te 3.13Be ngan ami ieieinga, ei ga iaran gimi ga gai pade. Kadonga toa ne ga iuot tautaunga ngan ado toaiua Maron Iesus iuot masaeai ta itnan bubur ga inam toman ngan dinga irarabal kapei ga ele anggelo toa urad kapeipei. * Ais 66.15Ei ga ipanas sapadua toa tilolon ngan Deo mao ga tinid ngan longonga ato kemi ton ada Maron Iesus Kristus mao. * Ais 2.10Be Maron ga ipanas gid ga bedane: Gid ga tidio aluai ngan imata ga ele taranga kapei ga iura, ta tiduaea somisomi ga ilalala ga ila. 10  * Kol 3.4Kadonga toa ne ga iuot ngan ado toaiua Iesus inam, ta ele panua tututui ga tisoa ieda ga timatala ngan ei rabu ngan gid panua toa ngada oa lolod matua ngan ei. Be gimi pade ga adio rabu ngan gid, ngansa lolomi matua ngan Deo ele posanga toa gai apaola ga ila pagimi.
Paulus masin tiraring ngan luanga gid Tesalonika
11  * Kol 1.9, 1Te 1.2-3Gai matamai nanan lolomi matua ngan ada Deo toa bedaoa, ta araring somisomi ngan ei iuato gimi panua kemikemi ngan nasinga gid kadonga toa ei ibaba gimi ngan. Be araring pade ngan iura kapei iparangrang gimi ngan gid kadonga kemikemi toa ienono lolomiai, ga iparangrang gimi ngan saoa kadonga akakado ngan lemi kadonga lolo matua aea. 12 Toa bedaoa ta gimi ga asoa ada Maron Iesus ieda, be gimi edami ga idae pade ngan lemi lupnga toman ngan ei. Ta kadonga toa ne ga ipasolan mambe ada Deo ga Maron Iesus Kristus, gisirua lolod marum ngan gimi.

*1:2: Ro 1.7

*1:4: 2Ko 7.4, 1Te 2.19

*1:6: Ro 12.19

*1:7: 1Te 3.13

*1:8: Ais 66.15

*1:9: Ais 2.10

*1:10: Kol 3.4

*1:11: Kol 1.9, 1Te 1.2-3