Paulus ele laulau matamata aea ila pan
Timoti
1
Gau Paulus, eaba ato aea ton Iesus Kristus. Deo toa ibada gita mulian ga Iesus Kristus toa tagaga matada ngan sanganga ei, gisirua tirenren matua pagau ta tidol naurata toa ne ga idae bagegeai.
* PA 16.1-3, Tt 1.4Gau nabode laulau toa ne ila pago Timoti. Ngan leda kadonga lolo matua aea, eao mambe leg gergeu tautaunga.
Kemi ngan Deo Tamada ga ada Maron Iesus Kristus, gisirua led kadonga lolo marum aea, ga lolo isat aea, ga lolo tarui aea idio pago.
Posanga pabibnga aea ngan gid panua led paoatainga pakakanga
Ngan ado toaiua natnan Epesus ga nala Masedonia maitne, gau narenren matua pago. Be labone nakado posanga lalaede pago pade ngan eao dio mamado toa Epesus na ngan kadonga posanga matua ga ila pagid panua idanga ede, ngan gid tirangrang ngan tipaoatai panua ngan posanga pakakanga mao, * 1Ti 4.7, Tt 1.14ga tiadi gid ninipunga sapaean ga titnga mamarae ngan tibutibuda mao pade. Posanga sapaean toa bedaoa ikado ga panua aoad isokangai, be irangrang ngan ilua gid ngan nasinga Deo ele kimnga mao. Be oangga loloda matua ngan ei, eine ga taoatai ngan ele kimnga. Deo iposa matua bedaoa pagita ngansa ikim gita manta takim panua padengada. Be oangga takim panua padengada tautaunga, manta loloda aea muk eta mao, ga taoatai kemi mambe loloda kelede toman ngan ei, ga tanasi kadonga lolo matua aea be tapakaka ngan mao. Be gid panua toa oa titnan edap kemi ga idio, ta tibuobuo ga tila ngan kadonga posanga sapaean. Tikeo ga timan panua paoatainga ad ngan Deo ele apu ta tiposa matua mambe tiuatai kemi ngan, be tautaunga tiuatai ngan saoa danga toa tiposaposa ngan oa mao.
* Ro 7.12,16Be gita taoatai, oangga tanasi edap tutui ngan paoatainga ngan Deo ele apu, apu eine danga kemi ede. Be taoatai pade mambe Deo idol ele apu ngan panua tututui mao, be idol ngan patutuinga gid panua toa tipul murid ngan ele apu, ga panua tangad balbal, ga panua tiuangga Deo eine danga tautaunga mao, ga panua kadonga sasat ad, ga panua tiuangga Deo eine danga buligaliga, ga panua tilolon ngan ei mao, ga panua tipapamate tnad ga tamad, ga panua tipapamate panua padengada, 10 ga panua tikakado kadonga arala, ga gid arangaranga tikakado kadonga arala pol ngan gid, ga panua tiluku panua padengada ga timan paeaeanga sapaean, ga panua posanga pakakanga ad, ga panua tikado posanga tautaunga gadae be tipakaka, ga panua tinasi saoa kadonga paeamao ipaparau ngan paoatainga tutui ton Deo. 11 Paoatainga tutui toa ne, eine inasi posanga lalaede mambe ato kemi toa Deo iadi gau ngan aea paolanga ne ikeokeo ngan. Ikeo pagita ngan taranga kapei ton Deo toa tasoa ieda somisomi.
Paulus iposa kemi ga ila pan Maron, ngansa ilolo isat ngan ei
12  * PA 9.15, 1Ko 15.9-10, Gal 1.15-16Naposa kemi ga ila pan Iesus Kristus ada Maron toa ipamatua gau, ngansa igera gau mambe eaba mata tutui aea ta idol gau ngan kadonga ele naurata. 13  * PA 8.3, 9.1-5Tautaunga, mugaeai napaeabu ngan ieda ga napaieiei ele panua ga nakakado paraunga pagid. Be ei ilolo isat ngan gau, ngansa gau naoatai kemi ngan saoa danga toa nakakado oa mao, ga lolog matua ngan ei maitne. 14 Be Maron ilolo marum tau ngan gau ta ilua gau ta lolog matua ngan Iesus Kristus, ga ele kadonga kimnga aea iuon lologeai.
15  * Lu 19.10Iesus Kristus isulug ga inam tanoeai ngan badanga mulian panua kadonga sasat ad. Posanga toa ne tautaunga, ta panua toa ngada ne tirangrang ngan lolod matua ngan. Be ngan gau leg kadonga sasat, naeasal panua toa ngada ne. 16 Be ngan ipu toaine Iesus Kristus ilolo isat ngan gau, ngansa iuangga ipasolan mambe ei ilolo bake manmanae mao, be isasamum gid panua led kadonga sasat. Tautaunga, gau namugamuga ngan panua kadonga sasat ad, be ikado bedane ngan gau ngan pasolannga ele kadonga kemi toa bedaoa pagid panua toa lolod matua ngan ei maitne, ta irangrang ngan tibada madonga kemi somisomi. 17 Ei Maron kapei toa imamado somisomi. Irangrang ngan imate mao, be eaba eta irangrang ngan igera ei mao pade. Ei kekelen ei Deo. Toa bedaoa ta gita toa ngada ne talolon ngan ei ga tasoa ieda somisomi ga ilalala ga ila. Eine tautaunga.
Timoti manta imadid matua mambe eaba paraunga aea
18 Timoti, natug oaine, leg renrennga toa ila pago ne eine lalaede mambe posanga toa gid panua tibada Deo iaoa tikeo ngan eao mugaeai. Oangga matam nanan kemi posanga toaine, eine eao ga rangrang ngan madid matua ngan Deo ele naurata kemi mambe eaba paraunga aea imadid matua ngan paraunga. 19 Ngan paraunga toa ne, manta kisi matua lem kadonga lolo matua aea, ga oatai kemi mambe lem idil eta paeamao Deo imatai mao. Be panua idanga ede tiuatai ngan led idil papaeamao, be tipul murid pan Deo toa iuangga ipatutui gid, ta titnan led kadonga lolo matua aea. Ngan kadonga toa bedaoa, gid mambe oaga idae kas siaeai ga imapoga. 20  * 1Ko 5.5, 2Ti 4.14-15Imeneus ga Aleksanda tikado toa bedaoa, tota nadol gisirua ga tidae Satan ibageai, ga irangrang ngan tiuatai kemi mambe tirangrang ngan tipaeabu ngan Deo ieda pade mao.

*1:2: PA 16.1-3, Tt 1.4

*1:4: 1Ti 4.7, Tt 1.14

*1:8: Ro 7.12,16

*1:12: PA 9.15, 1Ko 15.9-10, Gal 1.15-16

*1:13: PA 8.3, 9.1-5

*1:15: Lu 19.10

*1:20: 1Ko 5.5, 2Ti 4.14-15