Paulus ele laulau ila pan
Taitus
1
Gau Paulus, paeaeanga ton Deo ga eaba ato aea ton Iesus Kristus. Ei isula gau ngan luanga gid panua toa isio gid ga timan ei ele ta lolod matua ngan ei. Ga pade, isula gau ngan luanga gid ta tiuatai kemi ngan posanga tautaunga ga tinasi gid kadonga toa Deo ikim. * Kol 1.27Mugaeai tau Deo ikado danga eta ga iuot maitne, be ikado posanga tautaunga ngan badanga madonga kemi somisomi aea pagita. Be ei eaba pakakanga aea mao. Ei inasi lalaede mambe iposa tautaunga ngan. Ta gau nalua gid panua toa isio gid oa ta tiuatai kemi ngan ele posanga toa ne ta tisangasanga. Be tutui ngan ado toa ei isio oa, ei ikado ele posanga ga iuot masaeai. Posanga toa ne iuot masaeai ngan ele ato kemi toa iadi gau ngan aea paolanga. Deo ei eaba toa ibada gita mulian. Ei irenren pagau ta nabada naurata toa ne.
* Ro 1.7, 2Ko 8.23, Gal 2.3Taitus, nabode laulau toa ne ga ila pago. Eao mambe leg gergeu tautaunga, ngansa gitarua loloda matua ngan Deo toa kelede ne.
Kemi ngan Deo Tamada ga Iesus Kristus toa ibada gita mulian, gisirua led kadonga lolo marum aea ga lolo tarui aea idio pago.
Taitus ele naurata ngan sionga gid madidnga ngan iaoa kelede ton Kristus
Gau natnan go ga dio ngan inu Krit ngansa nakim eao patutui saoa danga itutui maitne ga eao sio gid madidnga ngan iaoa kelede ton Kristus ngan tuanga ga tuanga, lalaede mambe nakeo pago ngan. * 1Ti 3.2-7, 2Ti 2.24-26Gid madidnga toa ne, manta led idil eta paeamao mao, ga tiuai kiai mao. Led gergeu manta lolod matua ngan Iesus pade be irangrang ngan tinasi kadonga mangamanga mao ga tangad balbal mao pade. Be gid panua timariala ngan iaoa kelede ton Kristus, gid tikikisi Deo ele naurata. Tota irangrang ngan led idil eta paeamao mao, ga tiparim ngan gid mulian mao, ga lolod bake manmanae mao, ga tilasu ununnga eau matua mao, ga tiparau alele mao, ga irangrang ngan tikim tau pat aea badanga mao pade. Gid manta timariala kemi ngan ad kaluae, ga tikim tau kadonga kemikemi, ga matad inasi led kadonga toa ngada oa, ga tinasi kadonga tutui, be lolod aea danga eta mao. Manta tipakala gid mulian ngan kadonga papaeamao. Gid manta tikisi matua posanga tutui toa tibada paoatainga ngan. Toa bedaoa ta gid ga tirangrang ngan tipamatua panua lolod ngan paoatainga tutui. Be oangga sapadua tiposa paeamao ngan paoatainga toa oa, gid madidnga ga tirangrang ngan tipatutui gid kemi.
Ngan inu Krit, panua busa tikado paoatainga pakakanga
10  * 1Ti 4.7Nakeo bedane ngansa panua busa ngan iaoa kelede ton Kristus ngan inu Krit tilongolongo gid madidnga led posanga mao. Gid tikakado posanga sapaean ta tipakaka panua busa. Be busa ngan gid tiparpar ngan panua toa ngada ne manta tibada palunga. 11  * 2Ti 3.5-6, 1Pe 5.2Gid panua toa ne tipapaoatai gid ipom ngan nasinga gid kadonga toa kemi ngan gita tanasnasi mao. Tikado bedane ngan pakakanga gid panua ta tidada led pat sapaean. Eao manta pakoko gid ga mumun, ngansa tipabuobuo gid iaoa kelede ngan luma busa, ta led kadonga lolo matua aea itap. 12 Be mugaeai tau gid Krit led eaba oatainga aea ede ikeo ngan gid ga bedane, “Gid panua Krit ad somisomi tipakaka. Gid tinasi kadonga papaeamao mambe masilau saksak tikakado. Led eaneannga sat, be tinid imamalai alele.” 13  * 2Ti 4.2Ele posanga toa ne tautaunga. Tota somisomi eao manta kado posanga matua ngan patutuinga gid ta irangrang ngan lolod matua kemi ngan Deo. 14  * 1Ti 4.7Toa bedaoa ta irangrang ngan tilongo ninipunga panggerenga aea togid Iuda mao. Be gid apu sapaean togid panua toa tipul murid ngan posanga tautaunga, eine irangrang ngan tilongo mao pade. 15 Be oangga sapadua lolod aea muk eta Deo imatai mao, eine tigera mambe danga toa ngada ne eine kemi Deo imatai. Be oangga sapadua tinasi kadonga ngan lolod aea muk Deo imatai, ga lolod matua tautaunga ngan ei mao, eine tigera mambe danga eta kemi ngan matad mao. Led oatainga ila paeamao, ta lolodeai tirangrang ngan tinaman saoa danga paeamao mao, ga saoa danga kemi mao pade. 16  * 1Io 1.6, 2.4Ngan aoad tikeo ga tiuatai ngan Deo, be led kadonga ipasolan mambe tautaunga tipul murid ngan ei. Led kadonga paeamao ga paeamao tau. Tilongolongo Deo ilinge mao ta tirangrang ngan tikado kadonga eta kemi mao ga mao tau.

*1:2: Kol 1.27

*1:4: Ro 1.7, 2Ko 8.23, Gal 2.3

*1:6: 1Ti 3.2-7, 2Ti 2.24-26

*1:10: 1Ti 4.7

*1:11: 2Ti 3.5-6, 1Pe 5.2

*1:13: 2Ti 4.2

*1:14: 1Ti 4.7

*1:16: 1Io 1.6, 2.4