Ioanes
ele laulau matamata aea
1
Kristus eine Posanga madonga kemi aea toa iuot masaeai
* Ins 1.1Gai apalongo ngan Posanga madonga kemi aea. Posanga toa ne ienono matamata ngan danga toa ngada ne led otnga. Gai alongo ngan ga agera ngan matamai. Gai matamai inasi Posanga toa ne ga asibo ngan bagemai. * Ins 1.14Madonga kemi ipu toa ne imamado toman ngan Tamada Deo ga kus ta iuot masaeai pagai. Ta gai agera ei ta apamatua ele posanga. Ta apaola posanga pagimi ngan madonga kemi ipu toa imamado somisomi ga ilalala ga ila. Posanga madonga kemi aea toa gai agera ga alongo ngan ne, tota apaola ga ila pagimi. Gai apaola pagimi ngansa akim gimi pade alup kelede toman ngan gai. Be gai lemai lupnga toa ne eine toman ngan Tamada Deo ga Inat Iesus Kristus. * Ins 16.24Gai abode posanga toa ne ta irangrang ngan leda tingelgel ila iuot lai.
Manta talalala ngan taranga
* 1Ti 6.16, Jms 1.17Gai alongo Iesus Kristus ipaola posanga, ta apaola pade ga ila pagimi ga bedane: Deo ei mambe taranga kapei. Be dodom eta ienono pan mao.

Horace Knowles © 1954, 1967, 1972, 1995 The British and Foreign Bible Society
Deo ei mambe taranga kapei. Be dodom eta ienono pan mao.
* 1Io 2.4Oangga takeo ga talup kelede toman ngan ei, be talalala ngan dodom, eine tapakaka. Toa bedaoa ta tanasnasi posanga tautaunga mao. Be oangga talalala ngan taranga, lalaede mambe ei imamado ngan taranga, eine talup kelede pol ngan gita, ta Deo Inat Iesus ising isamum leda kadonga sasat toa ngada oa.
* Sng 32.5, Snd 28.13Oangga takeo ga leda kadonga sat eta mao, eine tapakaka gita mulian. Toa bedaoa ta posanga tautaunga ienono lolodai mao. Be oangga taoaoa ngan leda kadonga sasat, ei ga isamum leda kadonga sasat ta isigiri loloda aea muk toa ngada oa, ngansa ei eaba mata tutui aea ga inasnasi kadonga tutui. 10 Oangga takeo ga bedane, “Gau nakado kadonga sat eta mao,” ngan posanga toa ne, eine mambe takeo ga Deo ei eaba pakakanga aea. Toa bedaoa ta ele posanga ienono lolodai mao.

*1:1: Ins 1.1

*1:2: Ins 1.14

*1:4: Ins 16.24

*1:5: 1Ti 6.16, Jms 1.17

*1:6: 1Io 2.4

*1:8: Sng 32.5, Snd 28.13