6
Gita tamate ga tadae mulian toman ngan Kristus
Tota takeo mado? Kado panua edengada tikeo ga, “Goibe takado kadonga sat, ta ngan edap toa ne Deo ele kadonga lolo marum aea idae ga ila kapei.” Irangrang ngan takeo bedaoa mao ga mao tau! Gita mambe panua timate ta irangrang ngan takado kadonga sat pade mao. Toa bedaoa ta tanasi kadonga sasat ngan leda madonga labone madongan? * Gal 3.27Be sapadua tilup toman ngan Iesus Kristus ga tibada paliliunga, eine tilup toman ngan ei ngan ele matenga. Be gimi aoatai mao? * Kol 2.12Ngan ada paliliunga toa ne, talup toman ngan Kristus ngan ele matenga ga aea taiannga. Deo ikado toa bedaoa ngansa iuangga talup toman ngan Kristus ngan ele daenga mulian pade. Ele daenga mulian toa ne iuot ngan Deo Tamada iura kapei toa tasoasoa ieda ngan. Toa bedaoa ta gita pade tadae mulian ta tabada madonga pau.
Kadonga sat iman ada madidnga pade mao
Ngansa oangga talup toman ngan Kristus ngan ele matenga toa bedaoa, eine taoatai kemi mambe gita ga talup toman ngan ei ngan ele daenga mulian pade. * Gal 5.24Gita taoatai, loloda mugaeai aea eine imate ngan abei tabala toman ngan Kristus. Toa bedaoa ta tinida toa iuangga ikado kadonga sasat somisomi, eine iura eta ngan kadonga sat pade mao. Tota irangrang ngan taman paeaeanga ngan kadonga sat pade mao. Ngansa eaba sai toa imate toman ngan Kristus, eine iuot tutui ga kus, ta ele kadonga sat ienono pade mao.
Ta oangga tamate toman ngan Kristus, eine loloda matua ga taoatai kemi mambe gita ga tadae mulian toman ngan ei pade. Gita taoatai, Kristus idae mulian ngan ele matenga, tota irangrang ngan imate pade mao. Matenga iura eta ngan iasal ei pade mao. 10 Ngansa ei imate pakelede. Ta ngan kadonga toa ne, ei ipaeabu ngan kadonga sat ele naurata. Be labone imata bibita ta imamado ngan kadonga Deo ele naurata.
11 * 2Ko 5.15, Gal 2.19Tota gimi pade manta agera gimi mulian mambe amate ga kus, ta irangrang ngan akado naurata ngan kadonga sasat pade mao. Ga pade, manta agera gimi mulian mambe gimi alup toman ngan Iesus Kristus ta labone amamado ngan kadonga Deo ele naurata. 12 * OM 4.7Tota ngan lemi madonga tanoeai, irangrang ngan alongean kadonga sasat ga iman ami madidnga mao. Ngan kado ta kadonga sat idada gimi ta anasnasi kimnga papaeamao tinida aea. 13 * Ro 12.1Ga pade, irangrang ngan alongean tinimi idanga kelede kelede ga iman kadonga sasat aea mao. Be manta alongean gimi mulian ga ala pan Deo, ngansa ei ipei gimi mulian ngan matenga. Ta alongean tinimi idanga kelede kelede ga ila pan Deo ngan nasinga kadonga tutui. 14 * 1Io 3.6Akado bedane ngansa kadonga sat irangrang ngan iman ami madidnga pade mao. Ngansa gimi amamado gadio ngan apu mao, be gimi amamado gadio ngan Deo ele kadonga lolo marum aea.
Gita taman paeaeanga ngan kadonga tutui
15 Tota takado mado? Gita tamado gadio ngan apu mao, be ngan Deo ele kadonga lolo marum aea. Ta ngan ipu toaine irangrang ngan takado kadonga sat, mao madongan? Mao ga mao tau! 16 * Ins 8.34, 2Pe 2.19Oangga alongean gimi ga aot paeaeanga ton eaba ede, eine gimi ga anasi eaba toa oa ilinge. Be gimi aoatai mao? Tota oangga aboko gadio ngan kadonga sasat, eine gimi ga amate. Be oangga aboko gadio ngan Deo ga anasi ei ilinge, eine ga aot panua tututui. 17 Be taposa kemi ga ila pan Deo, ngansa mugaeai gimi aman paeaeanga ngan kadonga sat, be labone gimi anasi kemi Deo ele posanga toa tipaoatai gimi ngan. 18 Mugaeai kadonga sat iaud gimi, be Deo ipola gimi ta atnan kadonga sasat, ta labone aman paeaeanga ngan kadonga tutui.
19 Gau nakado leg posanga toa ne ga iuot masaeai ngansa laborami ibabada posanga manmanae mao. Mugaeai gimi alongean tinimi idanga kelede kelede ga iman paeaeanga ngan gid kadonga papaeamao toa ikado ga lolomi aea muk. Ta kadonga toa ne ikado ga gimi atnan Deo ele apu. Be labone gimi manta alongean tinimi idanga kelede kelede ga iman paeaeanga ngan kadonga tutui. Ta kadonga toa ne ipasolan mambe Deo ele ul ienono ngan gimi. 20 Ngan ado toaiua gimi aman paeaeanga ngan kadonga sasat, gimi amamado gadio ngan kadonga tutui mao ga mao. 21 Be saoa annga kemi iuot ngan gid kadonga toa labone maeamaea gimi ngan? Ngansa gid kadonga toa oa ikado ga gimi aduaea ngan matenga* Matenga toa Paulus ikeo ngan, eine madonga somisomi aea ngan dinga imperno.. 22 Mugaeai kadonga sat iaud gimi, be labone Deo ipola gimi ta atnan kadonga sasat, be aman Deo ele paeaeanga. Ta annga kemi iuot ngan kadonga toa ne eine ga bedane: Gimi apasolan mambe Deo ele ul ienono ngan gimi ta abada madonga kemi somisomi ga ilalala ga ila. 23 * Ro 5.12,15Ngansa kadonga sasat aea kolinga ila pagimi eine matenga. Be Deo ele tenainga ila pagimi eine madonga kemi somisomi ga ilalala ga ila. Tenainga toa ne inam pagita ngan leda lupnga toman ngan Iesus Kristus ada Maron.

*6:3: Gal 3.27

*6:4: Kol 2.12

*6:6: Gal 5.24

*6:11: 2Ko 5.15, Gal 2.19

*6:12: OM 4.7

*6:13: Ro 12.1

*6:14: 1Io 3.6

*6:16: Ins 8.34, 2Pe 2.19

*6:21: Matenga toa Paulus ikeo ngan, eine madonga somisomi aea ngan dinga imperno.

*6:23: Ro 5.12,15