12
Manta matada idae ga ila pan Iesus
* 1Ko 9.24-25Gid panua mugaeai ad toa oa dabad kapei tau be timadid ga tibalil ngan gita mambe panua tipasolan gita ngan edap lolo matua aea. Tota saoa danga ipakala gita, manta tatado ga iduaea toman ngan gid kadonga sasat toa iuangga idada gita. Manta urada pakpakia ta taladlado ngan salisalinga toa Deo idol ga ienono matadai. Manta matada idae ga ila pan Iesus. Ei eaba toa iman leda kadonga lolo matua aea ipu, ga iparangrang leda kadonga lolo matua aea pade. Iesus imata nanan tingelgel toa Deo idol ga ienono imatai, ta imadid matua ngan aea ieieinga ga ele matenga ngan abei tabala. Posanga maeamaea aea toa tikado ngan ei, ei imata ila ngan mao. Be imadid matua ga irangrang ngan ele matenga. Ga kus ta idio imado ngan Maron kapei Deo ibage oatai.
Deo ipatutui gita mambe ele gergeu
Be matami nanan Iesus. Mugaeai gid panua kadonga sasat ad timan aea isat ta tikado paeamao ngan ei, be ei imadid matua. Manta matami nanan ei toa bedaoa, ta irangrang ngan akado apalase mao ga lolomi itola mao pade.
Gimi apaparau matua ta aoangga aeasal kadonga sat, be ngan lemi paraunga toa ne, eta ngan gimi ising itoki ga imate mao. * Jop 5.17, Snd 3.11-12, PM 3.19Be kado gimi matami sapian posanga toa Deo ikado ngan pamatuanga lolomi. Ei iuato gimi ele gergeu ta ikeo ga bedane,
 
“Leg gergeu, irangrang ngan eao gera Maron ele patutuinga mambe danga sapaean mao.
Be oangga idaba go, irangrang ngan lolom itola ngan mao.
Ngansa Maron ipatutui sapadua toa ikimkim gid.
Be sapadua toa ibada gid ga timan ele gergeu, ei ipanas gid pade.”
 
* Lo 8.5Manta amadid matua ngan ami kadonga kulupulupu ta agera mambe Maron ipatutui gimi. Ta matami nanan: Deo ikado kadonga pagimi mambe gimi ele gergeu. Ngansa gergeu eta imamado be itama iuatai ngan patutuinga ei mao na? Mao tau. Deo ipatutui ele gergeu toa ngada ne. Be oangga Deo ipatutui gimi mao, eine mambe gimi ele gergeu tautaunga mao. Gimi budibala. Be matami nanan pade, gita toa ngada ne tamatamada tanoeai ad tipatutui gita, ta tatada ngan gid ngan led kadonga toa bedaoa. Tota oangga Tamada buburiai aea ipatutui gita, manta talolon ngan ei kapei tau ta tabada madonga kemi. 10 Be tamatamada tanoeai ad tinasi kadonga isaoa itutui ngan matad ta tipatutui gita ngan rai pidaede. Be Deo ipatutui gita ngan luanga gita, ngansa iuangga iparangrang gita ta tapasolan tautaunga mambe ele ul ienono ngan gita. 11 * Jms 3.17-18Tautaunga, irangrang ngan patutuinga eta ikado ga tanaman kemi mao. Iman ieieinga aea. Be muriai oangga tananale kemi ngan kadonga toa oa, eine ga ipapot kadonga tutui ga kadonga lolo tarui aea, mambe annga kemikemi iuotot dadangai.
Manta tagabit kemi, ngan kado ta tasapir ngan Deo ele kadonga lolo marum aea
12 * Ais 35.3Tota oangga gimi anaman mambe urami ngan madidnga matua ngan ami kadonga kulupulupu mao, mambe eaba ibage ga iae imanggolenga, manta apamatua gimi mulian. 13 * Snd 4.26“Be apatutui lemi edap lalalanga aea, ta anasnasi kadonga tutui.” Toa bedaoa ta gid panua toa tiuangga lolod itnan Deo, irangrang ngan tidio toa bedaoa mao, be gid ga tibada keminga, mambe eaba iae imate ibada keminga ta ilalala pade.
14 Manta urami pakpakia ta apei kadonga lolo tarui aea rabu ngan oaeoaemi. Ga pade, manta urami pakpakia ngan pasolannga mambe Deo ele ul ienono ngan gimi tautaunga. Ngansa eaba sai toa ipasolan mambe Deo ele ul ienono ngan ei mao, irangrang ngan igera Maron mao ga mao tau. 15 Be agabit kemi, ngan kado ta eaba eta ngan gimi isapir ngan Deo ele kadonga lolo marum aea. Irangrang ngan alongean eaba eta ga ipamuga kadonga paeamao rabu ngan gimi mao. Ngan kado ta ikado ga gimi busa aot paeamao Deo imatai. Kadonga toa oa eine lalaede mambe purup paeamao ipaeabu ngan dadanga. 16 * OM 25.29-34Be irangrang ngan eaba eta ngan gimi ikado kadonga arala mao, ga inasi kadonga tanoeai aea mao pade. Ngan kado ta iuot mambe Iso. Eaba toa oa pitoreanei, ta ngan olnga annga ado kelede aea, ilongean imul gergeu lautabe aea ga ila pan itar kakau. 17 * OM 27.30-40Be gimi aoatai, muriai ei iuangga ibada pamatuanga toa oa pan itama, be itama ilongo mao. Tautaunga Iso imata sul isulug, be irangrang ngan ibada pamatuanga toa oa mao, ngansa ele edap eta ngan palelenga ele kadonga mulian mao.
Gita taot ngan tuanga Ierusalem buburiai aea
18 * IM 19.16-20, Lo 4.11-12Be gita leda edap ngan tala boloma pan Deo, eine mambe edap toa tibutibuda tinasi mugaeai oa mao. Gid tila ngan lusi ede tanoeai aea ieda Sainai. Gid tila tigera dinga kapei irarabal, ga laulau iluga tibur ta dodom kapei tau, ga rai kapei iaoa ingongo. 19 * IM 20.18-21, Lo 5.22-27Gid tilongo taule ele tandanga ga Maron ilinge iposaposa, ta timataud kapei tau ta tiparpar pan Moses ta tikeo ga, “Gai arangrang ngan alongo posanga idil eta pade ne mao.” 20 * IM 19.12-13Gid timataud toa bedaoa ngansa Deo irenren kapei pagid ga bedane, “Oangga eababa mao masilau eta ilaputian lusi toa ne aea but, manta atatado pat ngan ei ga imate.” 21 * Lo 9.19Gid danga toa tigera, ipamataud gid kapei tau, ta Moses pade ikeo, “Gau namataud tau ta nasamimi.”
22 Be gimi anama aot ngan gid danga toa bedaoa mao. Gimi aot ngan lusi Saion, eine tuanga ton Deo toa imamado somisomi ne. Tuanga toa ne eine Ierusalem buburiai aea. Be toa nene, gid anggelo bunoringring busa tau tiluplup ga tinid igelgel. 23 Gimi anama aot ngan rourounga togid Deo ele gergeu lautabtabe, toa edad ienono ngan Deo ele laulau buburiai. Gimi anama aot pan Deo toa ipamadid panua toa ngada ne ngan posanga. Toa nene gid panua tututui timamado. Mugaeai timate, be Deo ipatutui gid ta led idil eta paeamao mao. 24 * OM 4.10, Ibr 8.6Gimi anama aot pan Iesus toa iman bebeda ngan posanga pau toa Deo irau ngan gita. Ta gimi aot ngan Iesus ising toa itil ngan pamatuanga posanga toa Deo irau oa. Iesus ising toa ne iposaposa pagita ngan posanga kemi tau toa iasal posanga toa Abel ising iposaposa ngan mugaeai. Ngansa Abel ising iposaposa ngan kadonga sat aea kolinga, be Iesus ising iposaposa ngan kadonga sasat aea samumnga.
Irangrang ngan tapaki tangada ngan Deo ele posanga mao
25 * Ibr 2.1-3, 10.26-29Be manta agabit kemi. Ngan kado ta apaki tangami ngan Deo toa iposaposa pagimi ne. Matami nanan. Mugaeai Deo ilinge iuot tanoeai ngan ado toaiua Moses imamado ta ipabib gid panua led. Ta oangga tipaki tangad ngan ele posanga, irangrang ngan tiaoa ga tisapir ngan ad panasnga mao. Tota oangga gimi apul murimi ngan ele babanga toa ipabib lemi buburiai ga inam, eine ga aeaoa madongan? 26 * Hag 2.6Mugaeai Deo ilinge inuga tano ga inogonogoi. Be labone ikado posanga tautaunga pagita ta ikeo ga, “Gau ga nanuga tano pakelede pade. Be gau ga nanuga tano kekelen mao. Eine ga nanuga mariamba pade.” 27 Be ngan posanga idil toaine “pakelede pade,” Deo ipasolan gita mambe ei ga itilak gid danga sisid toa irangrang ngan inogonogoi. Eine gid danga toa ngada ne ikado ga iuot mugaeai. Toa bedaoa ta gid danga sisid toa irangrang ngan inogonogoi mao, eine ga ienono matua ga ilalala ga ila.
28 Deo iuangga ibada madonga kemi pagita toa ei ibageai oa. Be madonga toa oa irangrang ngan inogonogoi mao. Tota manta taposa kemi ga ila pan Deo, ga tararing ga ila pan, ga tasoa ieda ngan edap isaoa toa ikado ei ga itin igelgel. Be manta tamataud Deo ga talolon ngan ei ta takado toa bedaoa. 29 * Lo 4.24, 9.3Ngansa ada Deo, ei mambe dinga oanaoana tau toa irangrang ngan inono danga toa ngada ne.

*12:1: 1Ko 9.24-25

*12:5: Jop 5.17, Snd 3.11-12, PM 3.19

*12:7: Lo 8.5

*12:11: Jms 3.17-18

*12:12: Ais 35.3

*12:13: Snd 4.26

*12:16: OM 25.29-34

*12:17: OM 27.30-40

*12:18: IM 19.16-20, Lo 4.11-12

*12:19: IM 20.18-21, Lo 5.22-27

*12:20: IM 19.12-13

*12:21: Lo 9.19

*12:24: OM 4.10, Ibr 8.6

*12:25: Ibr 2.1-3, 10.26-29

*12:26: Hag 2.6

*12:29: Lo 4.24, 9.3