21
Deo ikado danga toa ngada ne ga iuot pau
* Ais 65.17, 2Pe 3.13Ga kus ta nagera mariamba pau ga tano pau ienono. Ngansa mariamba ga tano toa matamata aea isapa ga ila o. Be tad ienono pade mao. * Ais 52.1, 61.10, Ibr 11.16, 12.22, PM 3.12Idio ta nagera tuanga toa Deo ele ul ienono ngan, toa Ierusalem pau, isulug buburiai pan Deo ga inam. Tuanga toa oa tipasogo motean mambe taine ede tipasogo ngan oainga iadaoa. * Wkp 26.11-12, Ese 37.27, Sek 2.10, 2Ko 6.16Be nalongo babanga kapei ede iuot ngan mul maron aea ga inam ta ipotalae bedane, “Ega, Deo imulmuli ga imamado toman ngan gid eababa! Ei ga imulmuli toman ngan gid, be gid ga timan ele panua. Ei ga imamado toman ngan gid ga iman ad Deo. * Ais 35.10, 65.19, PM 7.17Ei ga ipusi matad sul toa ngada oa ga ila. Be mate ga iuot pade mao, ga mokmoknga mao, ga tandanga mao, ga ieieinga mao pade. Ngansa gid danga toa matamata aea oa isapa ga ila o!”
* 2Ko 5.17Be Eaba toa imamado ngan mul maron aea ikeo ga bedane, “Ega, nakado danga toa ngada ne ga iuot pau!” Ga kus ta ikeo, “Bode posanga toaine, ngansa eine tautaunga, ga gid panua tirangrang ngan lolod matua ngan.”
* Ais 55.1, Jer 2.13, Ins 7.37, PM 1.8, 17, 22.17Ta ikeo pagau ga bedane, “Tota kus ne. Gau kekelegau namuga ngan danga toa ngada ne ga nasomur pade. Naman danga toa ngada ne ipu ga napasala danga toa ngada ne pade. Oangga sai marumian ei, gau ga nalongean ei ta iun ngan eaumata toa eau madonga kemi aea ienono ngan. Be ei ga iuol mao. Eine leg tenainga ila pan. * 2Sml 7.14, 1Sto 17.13, Sng 89.26-27Oangga sai iasal paraunga, eine danga toa ngada ne ga iman ei ele. Be gau ga naman ei aea Deo, ta ei ga iman leg gergeu. * Mt 25.41, PM 20.15, 22.15Be gid panua toa timataud ga kos ga kos, ga gid panua toa lolod matua mao, ga gid panua tinasnasi kadonga papaeamao tau, ga gid panua tipapamate panua padengada, ga gid panua arala ad, ga gid panua borou ad, ga gid panua tikakado raring ngan gid deo pakakanga ad namer, ga gid panua posanga pakakanga ad, gid ga tila ngan led tibur, eine liu kapei dinga aea toa pat kaeau kakatol ianean ngan. Eine matenga parua aea.”
Tuanga Ierusalem iuot pau
Idio ta anggelo ede inam pagau. Ei ede ngan gid anggelo lima ga rua toa tikikisi tabla gereirei lima ga rua iuon ngan gid pamukurunga lima ga rua. Gid pamukurunga toa oa ipasala Deo ele kadonga lolo bake aea ga kus. Anggelo toa oa iposa toman ngan gau ta ikeo, “Eao nama ta gau ga napasolan go ngan Sipsip Inat iadaoa toa iuangga iuai ei.” 10 * Ese 40.2Ga kus ta isoa tautaudig ta gairua adae ga ala ngan lusi kapei ede gadae tau. Ta ipasolan gau ngan tuanga Ierusalem toa Deo ele ul ienono ngan. Tuanga toa oa isulug pan Deo toa buburiai ga inam. 11 * Ais 60.1-2,19Deo ele taranga itara tuanga toa oa, be tuanga mil ga mil tau mambe pat ede aea olnga kapei tau ga mambe pat iaspa. Be taranga toa oa merengai tau mambe adial bodbode. 12 * Ese 48.30-35Tuanga toa oa aea ala eine kapei ga gadae tau. Aea atama sangaul igegea rua ienono, be gid anggelo sangaul igegea rua timariala ngan gid. Be gadae ngan gid atama, tibode gid lum sangaul igegea rua togid Israel edad. 13 Ngan ala ikarkare toa ado ele parangai, atama tol ienono. Be ngan ikarkare iadag, toa ado ele dilngai, atama tol pade ienono. Be ngan ikarkare pan not, atama tol pade ienono. Be ngan ikarkare pan saut, atama tol pade ienono. 14 Ngan tuanga toa oa aea ala, toa ipuiai oa, aea kisinga sangaul igegea rua ienono. Be gadae ngan gid kisinga toa kelede kelede oa tibode Sipsip Inat ele panua ato ad sangaul igegea rua edad.
15 * Ese 40.3, PM 11.1Anggelo toa iposaposa toman ngan gau ikikisi toto gol ede iman leoanga aea, ngan ileoa tuanga, ga tuanga aea ala, ga gid atama pade. 16 Tuanga ikarkare toa pange oa aea leoanga iuot lalaede. Aea mamarae ga aea babanga ad leoanga iuot lalaede. Anggelo toa oa ileoa tuanga ngan ele toto ga iuot mambe kilomita bunoringring rua, buno rua (2,200)* Ngan posanga Grik, posanga idil toaine kilomita bunoringring rua, buno rua eine ga bedane: 12,000 stadia. Eine leoanga mugaeai aea togid Grik. Be idaba toa ne idodo gid panua ato ad sangaul ga igegea rua ga gid lum sangaul ga igegea rua togid Israel.. Be aea gadae pade inasi leoanga lalaede mambe aea mamarae ga aea babanga. 17 Ei ileoa ala aea matoltol ga iuot mambe sangaul tol leoa lima leoa ede. Anggelo toa oa inasi gid eababa led leoanga ta iuot toa bedaoa. 18 * Ais 54.11-12Ala toa oa tikado ngan pat iaspa. Be tuanga dodol tikado ngan gol kekelen. Ngan gol toa oa, tibul danga eta pade ngan mao. Imata merengai mambe adial bodbode. 19 Be tipasogo ala toa oa aea kisinga ngan gid pat imata ede ga ede aea olnga kapei tau. Aea kisinga toa imuga oa, tikado ngan pat iaspa birbirianga. Be aea kisinga ede pade, tikado ngan pat bil ede taoato sapaia. Be aea kisinga tol aea tikado ngan pat aget kusuksuk tede ga bodbode. Be aea kisinga pange aea tikado ngan pat ede pade birbirianga taoato emeral. 20 Be aea kisinga lima aea tikado ngan pat ede mariluangge taoato sardoniks. Be aea kisinga lima ga ede aea tikado ngan pat konilian singsingia. Be aea kisinga lima ga rua aea tikado ngan pat krisolait eangonga. Be aea kisinga lima ga tol aea tikado ngan pat birbirianga ede pade taoato beril. Be aea kisinga lima ga pange aea tikado ngan pat eangonga ede pade taoato topas. Be aea kisinga sangaul aea tikado ngan pat birbirianga ede pade taoato krisopres. Be aea kisinga sangaul igegea ede aea tikado ngan pat bil ede pade taoato aiasin. Be aea kisinga sangaul igegea rua aea tikado ngan pat ametis singsingia tede ga bil. 21 Ala aea atama sangaul igegea rua tikado ngan pat naol sangaul igegea rua. Be gid atama kelede kelede eine tikado ngan pat naol dodol kelede kelede. Be tuanga aea melemele tikado ngan gol kekelen. Imata merengai mambe adial bodbode.
22 Be toa tuangai oa, nagera Deo ele luma eta mao. Ngansa Maron Deo Matua Soke Tau ga Sipsip Inat, gisirua kekelegid timan luma raring aea. 23 * Ais 60.19-20, PM 22.5Tuanga toa oa aea ipu eta ngan ado ga taiko titara ngan mao, ngansa Deo kekelen ele taranga itara tuanga toa oa. Be Sipsip Inat iman tuanga toa oa aea lam. 24 * Ais 60.3,5Ta gid alu toa ngada ne ga tilalala alele ngan tuanga aea taranga toa oa. Be gid mamaron kapeipei tanoeai ad ga tibabada led danga sisid kemikemi ga inam idudunga ngan. 25 * Ais 60.11Ado ga ado tisaisai tuanga toa oa aea atama mao. Ngansa bong iuotot toa eoa mao. 26 Gid alu toa ngada ne ga tibabada led pat ga danga sisid kemikemi ga inam idudunga. 27 * Ais 52.1, Ese 44.9, 1Ko 6.9-10Be danga eta aea muk, ga eaba eta inasnasi kadonga papaeamao ga pakakanga, eine ga irangrang ngan idudunga ngan tuanga toa oa mao ga mao tau. Be gid panua kekelegid toa edad ienono ngan laulau madonga kemi aea ton Sipsip Inat, gid kekelegid tirangrang ngan tidudunga.

*21:1: Ais 65.17, 2Pe 3.13

*21:2: Ais 52.1, 61.10, Ibr 11.16, 12.22, PM 3.12

*21:3: Wkp 26.11-12, Ese 37.27, Sek 2.10, 2Ko 6.16

*21:4: Ais 35.10, 65.19, PM 7.17

*21:5: 2Ko 5.17

*21:6: Ais 55.1, Jer 2.13, Ins 7.37, PM 1.8, 17, 22.17

*21:7: 2Sml 7.14, 1Sto 17.13, Sng 89.26-27

*21:8: Mt 25.41, PM 20.15, 22.15

*21:10: Ese 40.2

*21:11: Ais 60.1-2,19

*21:12: Ese 48.30-35

*21:15: Ese 40.3, PM 11.1

*21:16: Ngan posanga Grik, posanga idil toaine kilomita bunoringring rua, buno rua eine ga bedane: 12,000 stadia. Eine leoanga mugaeai aea togid Grik. Be idaba toa ne idodo gid panua ato ad sangaul ga igegea rua ga gid lum sangaul ga igegea rua togid Israel.

*21:18: Ais 54.11-12

*21:23: Ais 60.19-20, PM 22.5

*21:24: Ais 60.3,5

*21:25: Ais 60.11

*21:27: Ais 52.1, Ese 44.9, 1Ko 6.9-10