19
Idio ta Pailat ikeo ga tibada Iesus ga ila ta timuimui ei. * Lu 23.11Ta gid panua paraunga ad tibada oaroaro aea gigi ta tipol ga iuot mambe nakala togid mamaron kapeipei ta tidol ga idae ilaborai. Be tidol pononga singsingia tede ga bil ga idae ngan ei mambe gid mamaron kapeipei led. Be tila pan ta tikeo, “Ado kemi, maron kapei togid Iuda!” Ta tipodapoda ei.
Idio ta Pailat iuot ga ila pagid pade ta ikeo, “Ega, gau ga nabada ei ta iuot ga inam pagimi ta aoatai mambe gau naot ngan ele idil eta paeamao mao.” Ta Iesus iuot ga ila, be nakala toa tikado ngan oaroaro aea gigi ienono ilaborai maitne. Be pononga toa singsingia tede ga bil oa ienono pade. Ta Pailat ikeo pagid, “Ega, eaba tota eko.”
Idio ta gid madidnga tenainga ad ga gid nakala tigera ei ta tingangar bedane, “Apatoto ei! Apatoto ei ngan abei tabala!”
Ta Pailat ikeo pagid, “Gimi abada ei ta apatoto ei ngan abei tabala, be gau naot ngan ele idil eta paeamao mao.”
Ta gid Iuda tikeo pan, “Gai lemai apu ede ikeo ga ei manta imate, ngansa ikeo ga ei Deo Inat.”
Be Pailat ilongo posanga toa ne ta imataud kapei. * Mt 27.12Ta idudunga mulian ngan luma gavman aea ta ibeta Iesus, “Eao sida am?” Be Iesus ikoli ele posanga eta mao. 10 Ta Pailat ikeo pan, “Madongan? Eao koli leg posanga mao? Gau edag kapei irangrang ngan nalongean go ga la, ga narangrang ngan patotonga go ngan abei tabala. Be eao oatai mao?”
11 * Ins 10.18, PA 2.23, Ro 13.1Ta Iesus ikeo, “Oangga Deo toa imamado gadae oa idol edam kapei ne mao, eine eao rangrang ngan kado danga eta ngan gau mao. Ngan ipu toaine eaba toa idol gau ga nadae bagemeai, ele idil paeamao ga iasal eao lem idil paeamao.”
12 * Lu 23.2, PA 17.7Io, Pailat ilongo bedaoa ta iloilo edap eta ngan longeannga Iesus ga ila, be gid Iuda tingangar ta tikeo, “Oangga eao longean eaba toa ne ga ila, eine eao man Kaisa iuae mao. Ngansa eaba sai ikeo ga ei maron kapei, ei iman Kaisa aea isat.”
13 Be Pailat ilongo bedaoa tota ibada Iesus ta iuot ga ila, be ei idio imado ngan mul patutuinga posanga aea ngan tibur toa tilalo pat babanga mambe edap. Be tiuato tibur toa oa ieda Gabata ngan posanga Ibru. 14 Be ado toaiua eine gid Iuda led Ado Koromotnga aea toa imuga ngan Ado Pasova aea. Eiua ado imata boloma ngan arobad, be Pailat ikeo pagid Iuda, “Ega, ami maron kapei tota eko.”
15 Be gid tingangar ta tikeo, “Pamate ei! Pamate ei! Patoto ei ngan abei tabala!”
Ta Pailat ibeta gid, “Gimi akeo ga napatoto ami maron kapei ngan abei tabala?”
Be gid madidnga tenainga ad tikeo, “Amai maron kapei eta pade mao. Kaisa kekelen.”
16 Io, tota Pailat idol Iesus ga idae bagedeai ngan patotonga ei ngan abei tabala.
Tipatoto Iesus ngan abei tabala
(Mateus 27.32-44, Markus 15.21-32, Lukas 23.26-43)
17 Tibada Iesus ga ila, be ibisi abei tabala toa ei ton, ta itnan tuanga ga ila ngan tibur ede tiuato Tibur Laborada Ituatua aea. Be ngan posanga Ibru tiuato Golgota. 18 Ngan tibur toa tipatoto ei ngan abei tabala oa, tipatoto panua rua pade toman ngan ei, ede iadag, ede pade iadag, be Iesus rabu.
19 Be Pailat ikeo ga tibode posanga ede ta tidol ga idae ngan aea abei tabala. Posanga ga bedane: Iesus Nasaret aea, maron kapei togid Iuda. 20 Ta gid Iuda busa tigera ga tiuato posanga toa oa, ngansa tibur toa tipatoto ei ngan oa, eine boloma tuangai ga Pailat ikeo ga tibode ngan posanga Ibru ga Rom ga Grik. 21 Be gid madidnga tenainga ad togid Iuda tila pan Pailat ta tikeo, “Eao bode ‘Maron kapei togid Iuda’ mao, be manta bode posanga ga bedane, ‘Eaba toa ne ikeo ga ei maron kapei togid Iuda.’ ”
22 Be Pailat ikeo, “Saoa posanga nabode, eine ienono.”
23 Io, gid panua paraunga ad tipatoto Iesus ngan abei tabala ga kus ta tibada ele danga sisid ta tipota ga iuot pange. Ta gid kelede kelede tibada anad. Be tibada itin aea pononga mamarae, ta tigera mambe tisaisai malo ilialia ngan kadonga pononga toa oa mao, be tiuaoai ga iuot malo kelede mon.
24 * Sng 22.18Ta gid panua paraunga ad tiposa pol ngan gid ta tikeo, “Tataka pononga toa ne mao. Kemi ngan takado salisalinga ngan sionga eaba sai ga ibada.”
Be kadonga toa oa iparangrang posanga ede ienono ngan Deo ele laulau. Posanga ga bedane,
 
“Gid tipota leg danga sisid ta iman led,
be titado danga salisalinga aea ngan sionga eaba sai ga ibada leg pononga.”
 
Be gid panua paraunga ad tikado tota bedaoa.
25 * Mt 27.55-56Be gid taine toa timadmadid boloma ngan Iesus aea abei tabala, eine Iesus itna, ga itna itar kakau, ga Maria toa Klopas iadaoa, ga Maria ede pade tuanga Makdala aea. 26 * Ins 13.23Io, Iesus igera itna ga aluagau toa ikim ei tau timadmadid boloma. Ta ikeo pan itna bedane, “Taine kapei, eaba toa na eao natum.” 27 Be ikeo pan aluagau toa oa bedane, “Ega, taine toa na eao tnam.” Tota ngan ado toaiua ga ila, aluagau toa oa ibada ei ga ila ta imariala ngan ei.
Iesus imate
(Mateus 27.45-56, Markus 15.33-41, Lukas 23.44-49)
28 * Sng 22.15Ga kus ta Iesus iuatai mambe ele naurata toa ngada oa kus. Ta ikeo, “Marumian gau.” Ei ikado posanga toa ne ta iparangrang posanga ede ienono ngan Deo ele laulau. 29 * Sng 69.21Be eaupat ede iuon ngan oain isul meleoleonga ienono boloma. Ta tibada asile tad aea ta tilolo ngan oain toa oa. Ga kus ta tiaud ga idae ngan abei isop* Abei isop eine abei ede toa gid Iuda mugaeai tigasi ga idudunga ngan sipsip ising ta tisama ngan led atama iaoa ngan eaneannga Pasova aea. iboga ta tidol ga idae Iesus iaoai. 30 Iesus itoba oain toa oa ga kus ta ikeo, “Tota kus ne.” Ta ilabora itaperonga ga isulug ta itautau itnan ei ga ila.
Eaba paraunga aea ede igal Iesus ikarkare
31 * Lo 21.22-23Be ado toaiua eine gid Iuda led Ado Koromotnga aea toa imuga ngan Ado Earainga aea. Be Ado Earainga aea toa oa eine ado kapei, ngansa eine Ado Pasova aea pade. Toa bedaoa ta gid Iuda tinid ngan panua patid ienono ngan abei tabala ngan ado toa oa mao. Tota tikeo pan Pailat ngan kornga panua aed ituatua ta irangrang ngan timate manmanae, ta tibada patid ga ila. 32 Tota gid panua paraunga ad tila ta tikor eaba toa imuga oa iae ituatua, ga eaba ede pade toa itututu toman ngan Iesus. 33 Io, tinam pan Iesus be tigera ei imate o. Ta tikor iae mao. 34 Be eaba paraunga aea ede igal ikarkare ngan ido. Ta mole mao, sing toman ngan eau ilele ga iuot. 35 * Ins 21.24Be eaba igera danga toa iuot ne, labone ipaola posanga ga ibode ngan saoa danga igera. Be ele posanga eine tautaunga. Ta ei pade iuatai mambe posanga toa ikado ne tautaunga. Toa bedaoa ta gimi pade arangrang ngan lolomi matua ngan. 36 * IM 12.46, Nam 9.12, Sng 34.20Ngansa gid danga toa oa iuot ta iparangrang posanga ede ienono ngan Deo ele laulau ga bedane, “Irangrang ngan ituatua eta krau mao.” 37 * Sek 12.10, PM 1.7Be Deo ele laulau aea posanga ede pade ikeo ga bedane, “Gid ga matad inono eaba toa tigal ei ngan ido.”
Tidol Iesus ipat ngan denga pau ede
(Mateus 27.57-61, Markus 15.42-47, Lukas 23.50-56)
38 Idio ta Iosep Arimatea aea ibeta Pailat ngan ilongean Iesus ipat ta ibada. Ngansa ei aluagau ede ton Iesus be imataud gid Iuda ta imudan ele kadonga lolo matua aea. Ta Pailat ilongo. Tota Iosep ila ibada Iesus ipat ga inam. 39 * Ins 3.1-2Be Nikodemus, eaba toa mugaeai ila igera Iesus bong, ei pade inam. Be ibada bude iuad kemi toa tibul ngan abei mer itekea ga alos itekea. Bude toa oa aea kulupu iuot mambe kilo sangaul tol. 40 Tota gisirua tibada Iesus ipat ta tisama ngan bude toa oa. Ga kus ta timol ngan malo kemikemi mambe gid Iuda led nasinga somisomi ngan panua matemate patid. 41 Be boloma ngan tibur toa tipatoto Iesus ngan, dadanga ede ienono. Be dadanga toa oa aea denga pau ede. Tidol eaba eta ipat ngan maitne. 42 Tota tidol Iesus ipat toa eoa, ngansa tibur boloma, ga pade, eine gid Iuda led Ado Koromotnga aea toa imuga ngan Ado Earainga aea.

*19:2: Lu 23.11

*19:9: Mt 27.12

*19:11: Ins 10.18, PA 2.23, Ro 13.1

*19:12: Lu 23.2, PA 17.7

*19:24: Sng 22.18

*19:25: Mt 27.55-56

*19:26: Ins 13.23

*19:28: Sng 22.15

*19:29: Sng 69.21

*19:29: Abei isop eine abei ede toa gid Iuda mugaeai tigasi ga idudunga ngan sipsip ising ta tisama ngan led atama iaoa ngan eaneannga Pasova aea.

*19:31: Lo 21.22-23

*19:35: Ins 21.24

*19:36: IM 12.46, Nam 9.12, Sng 34.20

*19:37: Sek 12.10, PM 1.7

*19:39: Ins 3.1-2