Ato kemi ton Iesus Kristus
Markus
ibode
1
Ioanes Paliliunga aea ipaola posanga
(Mateus 3.1-12, Lukas 3.1-18, Ioanes 1.19-28)
Ato kemi ton Iesus Kristus, Deo Inat, iuot mugaeai ga bedane: * Mal 3.1Aisaia ibada Deo iaoa ta ibode ga bedane,
 
“Ega, gau ga nasula leg eaba ato aea
ta ila imuga ngan eao.
Ta ei ga isaoa edap
ngan lem namanga.”
* Ais 40.3“Eaba ede ipotalae ngan tibur modamodanga bedane,
‘Asaoa Maron ele edap ga apatutui kemi!’ ”
 
* PA 13.24, 19.4Tota Ioanes Paliliunga aea ila ngan tibur modamodanga, ta ipaola posanga pagid ipom ngan gid manta tipul lolod ga tibada paliliunga, ta Deo isamum led kadonga sasat. Gid panua busa ngan tibur Iudea ga tuanga Ierusalem tila pan Ioanes ta tiuaoa ngan led kadonga sasat, ta Ioanes ipaliliu gid ngan eau Iordan. * 2Kin 1.8, Mt 11.8Be Ioanes ipit malo tikado ngan kamel ilaun ta ikaukau irabu ngan aea pus tikado ngan bulmakao itin kukul. Ianean gurisi ga iunun bon isul tibur aea. * PA 13.25Ei ipaola posanga bedane, “Eaba ede ga inam muriai ngan gau, ei iura kapei ngan gau. Ei iasal gau tau, ta irangrang ngan namouru ngan luanga ei ngan ele su aea polanga mao. Gau napaliliu gimi ngan eau, be ei ga ipaliliu gimi ngan Itautau Tutui.”
Ioanes ipaliliu Iesus
(Mateus 3.13-17, Lukas 3.21-22)
Idio ta ngan ado toaiua, Iesus itnan tuanga Nasaret ngan tibur Galili ta ila ngan eau Iordan, ta Ioanes ipaliliu ei.


Ioanes ipaliliu Iesus.
10 Ei itnan eau ga idae, be mole mao igera bubur ipokakai ta Itautau Tutui isulug ga inam pan mambe man barur. 11  * Sng 2.7, Ais 42.1, Mt 12.18, Mk 9.7Be babanga ede isulug buburiai ga inam ta ikeo, “Eao gau Natug. Gau nakim go tau. Tinig igelgel ngan eao.”
Satan itoba Iesus
(Mateus 4.1-11, Lukas 4.1-13)
12 Be mole mao, Itautau Tutui isula Iesus ta ila ngan tibur modamodanga. 13  * Sng 91.11-13Ei idio ngan tibur toa oa aea ado sangaul pange, be Satan itobatoba ei. Ei imamado toman ngan gid masilau saksak, be gid anggelo tinam tilua ei.
Iesus ele naurata iuot matamata Galili
(Mateus 4.12-17, Lukas 4.14-15)
14  * Mk 6.17Be muriai ngan tidol Ioanes ngan luma panasnga aea, Iesus ila ngan gid tuanga Galili ta ipaola Deo ele ato kemi. 15  * Mt 3.2Ta ikeo, “Ado toa Deo isio ne tota inama. Madonga Deo ibageai ta iuot. Tota gimi manta apul lolomi ta lolomi matua ngan ele ato kemi!”
Iesus ibaba panua pange ta tinasi ei
(Mateus 4.18-22, Lukas 5.1-11)
16 Idio ta Iesus ipapaele labiai ngan liu kapei Galili, ta igera Saimon ga itar kakau Andreas titatado puo liuiai, ngansa gisirua tibabada ia iman led pat aea. 17 Ta Iesus ikeo pagisirua, “Gimirua anam anasi gau, ta gau ga napaoatai gimi ngan badanga panua ga tinam pagau, mambe labone ababada ia.” 18 Mole mao, gisirua titnan led puo ga idio, ta tila tinasi ei.
19 Idio ta ilalala pade ta igera Jems toa Sebedi ele gergeu ga itar kakau Ioanes. Gisirua pade timamado oagaeai ta tiaman led puo. 20 Mole mao, ibaba gisirua. Tota titnan tamad Sebedi ga idio oagaeai gisingada ele panua naurata ad, ta gisirua tila tinasi ei.
Iesus isere iriau paeamao ngan eaba ede
(Lukas 4.31-37)
21 Idio ta Iesus asingada ele aluagau tila Kapernaum. Be mole mao idudunga ngan luma raring aea ngan Ado Earainga aea ta ipapaoatai gid. 22  * Mt 7.28-29Tilongo ele paoatainga ta timatala kapei, ngansa ei ipapaoatai gid mambe gid madidnga apu ad mao, be ikakado paoatainga mambe eaba ieda kapei. 23 Be mole mao, eaba ede ingangar luma raring aea iloleai. Iriau paeamao ienono pan 24  * Mk 5.7ta ikeo, “Iesus, Nasaret am, eao ga kado mado ngan gai? Eao nam ngan paeabunga gai na? Gau naoatai ngan eao. Eao Eaba Tutui ton Deo.”
25 Be Iesus idaba iriau paeamao ta ikeo, “Kapin aoam ta tnan ei.” 26  * Mk 9.26Tota iriau paeamao toa oa inuga ei paeamao tau ta ingangar, ga kus ta itnan ei ga ila.
27 Be panua toa ngada oa tikakrik ta tibeta pol ngan gid bedane, “Danga ne saoa toa? Eine paoatainga pau ede inam pan eaba ieda kapei! Ei iposa pagid iriau papaeamao ta tilongo ilinge.” 28  * Mt 4.24Tota iualu ilado manmanae ga ila ngan tuanga toa ngada oa Galili.
Iesus ikado kemi Petrus ilaoa taine
(Mateus 8.14-15, Lukas 4.38-39)
29 Iesus asingada ele aluagau titnan luma raring aea ga tiuot ta tila tutui pan Saimon ga Andreas led lumaeai. Jems ga Ioanes tila pade. 30 Be Saimon ilaoa taine itin iuanaoana ta ienono imuliai. Be tutui ngan Iesus inama iuot, tipalongo ei. 31 Ei ila boloma pan ta ikisi ibage ta ilua ei ga idae. Be oanaoananga itnan ei, ta ila ipan ad annga.
Iesus ikado kemi panua busa
(Mateus 8.16-17, Lukas 4.40-41)
32 Ado idil ngan lailai toaiua, be gid panua tital panua busa ad dibala ta tila pan Iesus. Ga tital padengada toa iriau papaeamao ienono ngan gid ta tila pan. 33 Gid ipom toa ngada oa tuangai tinam timadmadid atama iaoai. 34  * Mk 3.10-12Ta ei ikemi panua busa ad dibala imata ede ga ede, ga iseresere iriau papaeamao pagid panua padengada. Be ei ilongean gid iriau papaeamao ta tiposaposa mao, ngansa gid tiuatai ngan ei sai.
Iesus ila ngan tuanga busa Galili
(Lukas 4.42-44)
35  * Mt 14.23, Mk 6.46Gaga iuangga itakai, be Iesus idae ta iuot ga ila ngan tibur modamodanga. Ei idio iraring toa eoa. 36 Be Saimon masin tiloilo ei. 37 Tiuot ngan ei ga kus ta tikeo, “Panua busa tiloilo eao.”
38 Be ikeo pagid, “Kemi ngan tala ngan gid tuanga padengada boloma, ta irangrang ngan napaola posanga ga ila pagid. Ngansa gau nanama ngan ipu tota nene.” 39  * Mt 4.23, 9.35Idio ta ila ngan gid tuanga busa Galili ga idudunga ngan gid luma raring aea, ta ipaola Deo ele posanga ga ila pagid ga iseresere iriau papaeamao.
Iesus ikado kemi eaba aea dibala kankan
(Mateus 8.1-4, Lukas 5.12-16)
40 Idio ta eaba ede aea dibala kankan ila pan Iesus. Ei ikor iae pan ta ibeta matua ei bedane, “Oangga eao kim, eao rangrang ngan kado tinig ga iuot kemi Deo imatai* Gid Iuda led apu ikeo ga oangga eaba ede aea dibala kankan, ei irangrang ngan imamado tuangai mao, ga iraring toman ngan panua padengada mao pade. Ngan kado ta dibala iuore ngan panua padengada. Toa bedaoa ta tikeo ga eaba toa oa itin paeamao Deo imatai. Gera posanga ngan Wkp 13.43-46..”
41 Iesus iuduan ei ta idol ibage ga idae ngan ei ta ikeo, “Gau nakim. Eao tinim iuot kemi.” 42 Be mole mao, dibala kankan itnan ei ta iuot kemi pade.
43 Iesus isula ei manmanae ga ila be iposa matua pan bedane, 44  * Wkp 14.1-32“Gabit kemi. Keo pan eaba eta pade mao. Be la tutui pan eaba tenainga aea ta pasolan tinim pan. Ga kus ta tal lem tenainga ngan tinim iuot kemi, mambe Moses ele apu ikeo ngan. Kadonga toa ne ga ipasolan gid mambe tinim iuot kemi tautaunga.” 45 Be mao. Eaba toa oa ila ta iuaoa pagid panua busa ngan danga toa oa ta ipaoasasa aea posanga. Toa bedaoa ta Iesus irangrang ngan ilalala tuangai panua matadeai mao. Be ei idio ngan tibur modamodanga, ta panua busa ngan tuanga toa ngada oa tilagalaga pan.

*1:2: Mal 3.1

*1:3: Ais 40.3

*1:4: PA 13.24, 19.4

*1:6: 2Kin 1.8, Mt 11.8

*1:7: PA 13.25

*1:11: Sng 2.7, Ais 42.1, Mt 12.18, Mk 9.7

*1:13: Sng 91.11-13

*1:14: Mk 6.17

*1:15: Mt 3.2

*1:22: Mt 7.28-29

*1:24: Mk 5.7

*1:26: Mk 9.26

*1:28: Mt 4.24

*1:34: Mk 3.10-12

*1:35: Mt 14.23, Mk 6.46

*1:39: Mt 4.23, 9.35

*1:40: Gid Iuda led apu ikeo ga oangga eaba ede aea dibala kankan, ei irangrang ngan imamado tuangai mao, ga iraring toman ngan panua padengada mao pade. Ngan kado ta dibala iuore ngan panua padengada. Toa bedaoa ta tikeo ga eaba toa oa itin paeamao Deo imatai. Gera posanga ngan Wkp 13.43-46.

*1:44: Wkp 14.1-32