Petrus
ele laulau matamata aea
1
Gau Petrus, eaba ato aea ton Iesus Kristus.
Nabode laulau toa ne ga ila pagimi panua toa Deo isio gimi. Gimi aman panua patpatnga ami ta amamado alele ngan tibur Pontus ga Galesia ga Kapadosia ga Esia ga Bitinia. * Ro 8.29, 2Te 2.13Mugaeai tau Deo Tamada iuatai motean ngan gimi ta isio gimi. Ikado bedane ngan Itautau Tutui iura ta idol ele ul ngan gimi. Ei isio gimi ngansa ikim gimi alongolongo ilinge ga aot pau tekteknga ngan Iesus Kristus ising toa itil ga idae ngan gimi.
Kemi ngan Deo ele kadonga lolo marum aea ga lolo tarui aea ilalala ga idae kapei lolomiai.
Madonga kemi tau isanga gita buburiai
Tasoa Deo ieda! Ei ada Maron Iesus Kristus Itama. Ngan ele kadonga lolo isat aea, ikado ga taot panua papau. Ngan leda madonga pau toa ne, taoatai kemi mambe ei ga ibada madonga kemi tau pagita ta tasangasanga. Kadonga toa ne inam pagita ngan Iesus Kristus ele daenga mulian ngan matenga. * Kol 1.12Ta Deo idol anami ngan gid danga kemikemi toa ikoromot buburiai ngan gimi. Gid danga kemikemi toa ne eine pau tekteknga Deo imatai, be irangrang ngan imotmot mao ga imata ipuluanga mao pade. * Ins 10.28, 17.11Gimi lolomi matua ngan Kristus, ta Deo imariala ngan gimi ngan iura kapei. Ei ikado bedane ngansa iuangga ibada gimi mulian. Be ele kadonga ngan badanga gimi mulian ga iuot masaeai ngan ado muriai ga muriai tau. * Jms 1.2, 1Pe 5.10Matami nanan gid danga toa ne ta tinimi igelgel kapei. Tautaunga labone tobanga imata ede ga ede ikakado ga lolomi itang kautede, be tinimi igelgel maitne. * Snd 17.3, Sek 13.9, Mal 3.3, Jms 1.3Deo ilongean gid tobanga toa ne iuotot ngan gimi ngansa iuangga ipasolan mambe lemi kadonga lolo matua aea eine tautaunga. Lemi kadonga lolo matua aea toa ne, eine danga kemi ga kemi tau ta iasal gol. Tautaunga gid panua tinono gol ngan dinga oanaoana tau ngan geranga mambe gol tautaunga, be muriai gol ga iduaea. Be lemi kadonga lolo matua aea, oangga iasal tobanga toa ngada ne ga kus, eine ga ikado ga Deo isoa edami ga ipakuru ngan gimi. Ta gimi ga amado kemi tau ngan ele taranga ngan ado toaiua Iesus Kristus iuot masaeai ga iluai mulian. * Ins 20.29, 2Ko 5.7Tautaunga gimi agera ei ngan matami mao, be akim ei tau. Tautaunga labone gimi agera ei mao, be lolomi matua ngan ei ta tinimi igelgel kapei tau, ngansa gimi asangasanga madonga kemi tau ngan ele taranga. Leda tingelgel toa ne kapei tau ta irangrang ngan aoada inasi kemi ipu mao. Ta gimi ga abada annga kemi toa iuot ngan lemi kadonga lolo matua aea. Annga kemi toa ne, eine Deo ibada gimi mulian.
10  * Mt 13.16-17Be posanga ngan Deo ele naurata ngan badanga gita mulian ienono mugaeai ga inam. Gid panua toa tibada Deo iaoa mugaeai, tiposa motean ngan Deo ele kadonga lolo marum aea ngan gimi. Be lolod ikim tau ngan badanga oatainga ngan Deo ele naurata toa ne, ta tigal nanan ngan aea posanga ipu. 11  * Sng 22, Ais 53, Lu 24.26-27Tautaunga Itautau Tutui ton Kristus ibokoboko lolodeai ta tiposaposa motean ngan Kristus* Gera palongonga ngan posanga idil Kristus ngan Mt 1.16. aea ieieinga, ga ele matenga, ga ngan edaeda kapei toa Kristus ibada muriai. Be tisalusalu ngansa tiuatai kemi mao ngan kadonga toa oa ga iuot madongan, ga tiuatai ngan iuot ngeda mao pade. 12 Be Deo ipasolan gid mambe posanga toa tikakado, eine ngan luanga gid ngan ado toaiua timamado mao, be ilualua gimi panua toa labone ami. Ta labone Itautau Tutui isulug buburiai ga inam ta ipamatua gid panua ngan ato kemi aea paolanga, ta gimi alongolongo. Be gid anggelo pade lolod ikim ngan badanga oatainga ngan gid danga toa ne.
Manta tapasolan mambe Deo ele ul ienono ngan gita
13 Tota gimi manta matami iualai ngan badanga oatainga ta apakala gimi mulian ngan kadonga papaeamao. Be matami nanan, oangga Iesus Kristus iuot masaeai ta iluai mulian ga inam, gimi ga abada Deo ele kadonga lolo marum aea kapei tau. Ta gimi manta adol posanga toa ne ga imuga ngan laborami ta asangasanga. 14  * Ro 12.2, Ep 2.3, 4.17-18Gimi manta aot mambe gergeu kemikemi tilongolongo posanga. Mugaeai lemi oatainga eta mao ta anasnasi gid kimnga papaeamao. Be labone irangrang ngan anasnasi gid kadonga toa oa pade mao. 15 Be aot lalaede mambe Deo toa ibaba gimi. Ei tutui tau, ta gimi pade manta alalala tutui. Ta ngan lemi kadonga toa ngada ne, apasolan mambe ele ul ienono ngan gimi. 16  * Wkp 11.44-45, 19.2, 20.7, Mt 5.48Ngansa Deo ele laulau aea posanga bedane, “Gimi manta alalala tutui ta apasolan mambe leg ul ienono ngan gimi. Ngansa gau eaba tutui tau.”
Deo ibada gita mulian ngan Kristus ising
17  * Ro 2.11, PM 2.23Gimi aoatoato Deo eine Tamami. Ei imata inasnasi eaba kelede kelede ele naurata, ta irau aea posanga. Be ikado kadonga bagbage kelede mao ga mao tau. Tota gimi manta alolon ngan Deo ado ga ado ngan lemi madonga tanoeai. Matami nanan, lemi tuanga tautaunga nene mao. Be gimi amamado mambe panua patpatnga ami. 18 Ngansa gimi aoatai, mugaeai gimi amamado ngan tibutibumi led nasinga toa irangrang ngan ilua gimi mao. Be Deo ibada gimi mulian ngan madonga paeamao toa oa. Ei ikado bedane ngan olnga kapei tau. Be olnga toa oa eine mambe gid danga toa irangrang ngan iduaea mambe gol ga silva mao. 19  * PA 20.28, Ibr 9.12-14Ei iuol gimi mulian ngan Kristus ising toa aea olnga kapei tau. Kristus ei mambe sipsip toa itin aea tibun eta mao ga aea gil mao pade. 20  * Ep 1.4, 2Ti 1.9-10Mugaeai tau, Deo ikado tano toa ne ga iuot maitne, be ei isio Kristus ngan badanga gimi mulian. Ta patautene, boloma ngan ado muriai ga muriai tau, Kristus iuot masaeai ngan luanga gimi. 21  * Ins 14.6, Ro 5.1-2Ei ilua gimi ta lolomi matua ngan Deo. Deo toa ne ipei ei mulian ngan ele matenga ta idol ieda gadae tau. Toa bedaoa ta lolomi matua ngan Deo ta asangasanga ei ngan luanga gimi.
Manta takimkim oaeoaeda
22  * Ins 13.34, Ro 12.10Gimi apul lemi kadonga ta anasi posanga tautaunga. Ta ngan kadonga toa ne, gimi asigiri lolomi ta aea muk eta mao. Ta labone anasnasi kadonga kimnga aea tautaunga. Tota irangrang ngan lolomi aea danga eta mao, be manta amarum ngan nasinga kadonga kimnga aea pol ngan gimi. 23 Gimi aot panua papau, mambe annga papau iuotot dadangai. Be annga ipuapua toa gimi aot ngan ne, eine irangrang ngan ibuda mao. Ienono somisomi. Deo ele posanga madonga kemi aea kekelen ikado ga gimi aot panua papau. Ele posanga toa ne ienono somisomi ga ilalala ga ila. 24  * Ais 40.6-8Ngansa Deo ele posanga ikeo ga bedane,
 
“Panua toa ngada ne mambe gilgilnga.
Be edad kapeipei ienono mole mao, mambe gilgilnga ipur.
Gilgilnga imalai ta ipur itap ga isulug.
25 Be Maron ele posanga ienono somisomi ga ilalala ga ila.”
 
Be posanga toa ne eine ato kemi toa tipaola ga ila pagimi.

*1:2: Ro 8.29, 2Te 2.13

*1:4: Kol 1.12

*1:5: Ins 10.28, 17.11

*1:6: Jms 1.2, 1Pe 5.10

*1:7: Snd 17.3, Sek 13.9, Mal 3.3, Jms 1.3

*1:8: Ins 20.29, 2Ko 5.7

*1:10: Mt 13.16-17

*1:11: Sng 22, Ais 53, Lu 24.26-27

*1:11: Gera palongonga ngan posanga idil Kristus ngan Mt 1.16.

*1:14: Ro 12.2, Ep 2.3, 4.17-18

*1:16: Wkp 11.44-45, 19.2, 20.7, Mt 5.48

*1:17: Ro 2.11, PM 2.23

*1:19: PA 20.28, Ibr 9.12-14

*1:20: Ep 1.4, 2Ti 1.9-10

*1:21: Ins 14.6, Ro 5.1-2

*1:22: Ins 13.34, Ro 12.10

*1:24: Ais 40.6-8