Petrus
ele laulau parua aea
1
Gau Saimon Petrus, eaba ato aea ga paeaeanga ton Iesus Kristus.
Gau nabode laulau toa ne ila pagimi panua toa lolomi matua ngan ada Deo. Lemi kadonga lolo matua aea toa ne kemi tau lalaede mambe gai lemai pade. Gimi abada kadonga lolo matua aea toa ne ngan kadonga tutui ton ada Deo Iesus Kristus toa ibada gita mulian.
Gimi abada oatainga kemi ngan Deo ga ada Maron Iesus, ta kemi ngan oatainga toa ne ikado ta kadonga lolo marum aea ga lolo tarui aea ilalala ga idae kapei lolomiai.
Deo ibaba gita ga isio gita
Iesus Kristus iura kapei lalaede mambe Deo. Ta ngan iura kapei toa ne ga ngan leda oatainga ngan ei, ipan danga toa ngada ne gita takim ngan luanga leda madonga ga ngan nasinga saoa kadonga ei ikim. Ngan ele kadonga kemikemi ga ele taranga kapei, ei ibaba gita ta ibada danga kemikemi toa ngada ne toa iposa tautaunga pagita ngan mugaeai. Gid posanga tautaunga toa ne eine danga kapei tau, ngansa ei iuangga ilua gimi ngan gid posanga toa ne ta arangrang ngan aot lalaede mambe ei. Ngansa gimi ala aluai ngan gid kimnga papaeamao tinida aea toa ipapaeabu ngan gita.
Be ngan ipu toaine, gimi manta urami pakpakia ngan pamatuanga lemi kadonga lolo matua aea ta agaltatan kadonga kemikemi toman ngan. Be gadae ngan lemi kadonga kemikemi, manta agaltatan oatainga toman ngan. * Gal 5.22-23Be gadae ngan lemi oatainga, manta agaltatan kadonga ngan pakalanga gimi mulian ngan kadonga sasat. Be gadae ngan lemi kadonga ngan pakalanga gimi mulian, manta agaltatan kadonga ngan madidnga matua ngan ami kadonga kulupulupu. Be gadae ngan lemi kadonga ngan madidnga matua, manta agaltatan kadonga ngan nasinga Deo ele kimnga. Be gadae ngan nasinga Deo ele kimnga, manta agaltatan kadonga lolo marum aea pagid oaeoaemi ngan iaoa kelede ton Kristus. Be gadae ngan lemi kadonga lolo marum aea, manta agaltatan kadonga kimnga aea. Ngansa oangga gid kadonga toa ne ilalala ga idae kapei lolomiai, eine ga ilua gimi ngan oatainga kemi ngan ada Maron Iesus Kristus ta irangrang ngan tinimi imalai mao ga amamado sapaean alele mao pade. Be oangga sai inasnasi gid kadonga toa ne mao, ei mambe eaba imata sususu ta irangrang ngan igeragera kemi mao, ngansa imata sapian mambe Deo isamum ele kadonga sasat mugamuga ga ila na.
10 Tota oaeoaeg, manta urami pakpakia ngan pasolannga mambe Deo ibaba gimi tautaunga ga isio gimi. Ngansa oangga anasnasi gid kadonga toa ne, irangrang ngan atap eta mao. 11 Toa bedaoa ta ada Maron Iesus Kristus toa ibada gita mulian ne, ei ga itin igelgel kapei ta irepe atama ngan gimi ta adudunga ngan madonga kemi somisomi toa ei ibageai oa.
12 Tautaunga gimi aoatai kemi ngan gid danga toa ne ga kus, ta amadmadid matua ngan, be kemi ngan napapei matami ngan gid posanga tautaunga toa ne pade. 13 Be oangga nasoasoa patig toa ne maitne, gau naoangga eine kemi ngan napapei matami. 14  * Ins 21.18-19, 2Ko 5.1Naoatai, teta pade gau ga natnan patig toa ne ga idio, lalaede mambe ada Maron Iesus Kristus ipasolan gau ngan. 15 Tota gau ga urag pakpakia ngan saoanga edap ngan gimi. Ta oangga muriai ngan leg matenga, eine gimi ga matami nanan kemi gid posanga toa ne.
Iesus ele panua ato ad tigera taranga ton Deo ienono ngan ei
16  * Mt 17.1-5Ngansa ngan ado toaiua gai akeo pagimi ngan ada Maron Iesus Kristus iura kapei ga ngan ele namanga, gai anasnasi gid ninipunga sapaean toa iuotot panua laboradeai oa mao. Be gai agera iura kapei tau ngan matamai, ta aoamai inasnasi ngan. 17  * Mt 17.5, Mk 9.7, Lu 9.35Ngansa Deo Tamada idol ieda kapei ga ele taranga iuon ngan ei. Ta ngan ado toaiua babanga isulug Deo ele tarangai ga inam, ikeo ga bedane, “Eine gau Natug. Gau nakim ei tau. Lolog kemi ngan ei.” 18 Be ngan ado toaiua gai amamado toman ngan ei ngan lusi toa Deo ele ul ienono ngan, gai alongo ilinge toa ne isulug buburiai ga inam.
19 Be danga toa gai agera ne ipamatua gai ta aoatai kemi tau mambe posanga togid panua tibada Deo iaoa mugaeai eine tautaunga. Ta oangga gimi alongo kemi ga anasnasi posanga toa ne, eine ga aot kemi. Manta anasi kemi mambe taranga itara ngan tibur dodom ga irangrang ngan gaga itakai. Ta Iesus ga itara lolomiai mambe gigima gaisala aea idae. 20 Be danga kapei manta aoatai kemi ngan eine ga bedane: Gid panua toa ngada oa tibada Deo iaoa mugaeai ga tibode ngan ele laulau, eta iaoa inasi sapaean ngan ilolo mao. 21  * 2Ti 3.16, 1Pe 1.11-12Ngansa mugaeai ga inam, eaba eta inasi ele kimnga mulian ta ibada Deo iaoa mao. Be Itautau Tutui ilua gid kelede kelede ta ikado posanga ga iuotot aoadeai.

*1:6: Gal 5.22-23

*1:14: Ins 21.18-19, 2Ko 5.1

*1:16: Mt 17.1-5

*1:17: Mt 17.5, Mk 9.7, Lu 9.35

*1:21: 2Ti 3.16, 1Pe 1.11-12