3
Panua naurata ad ton Deo tiboko kelede
Oaeoaeg, ngan ado toaiua namamado pagimi, nagera mambe gimi alalala ngan Itautau Tutui iura mao, ta irangrang ngan nakado posanga ila pagimi toa bedaoa mao. Nakado posanga ila pagimi mambe gimi panua sapaean tanoeai ami. Gimi alup toman ngan Kristus mole tede na, be gimi mambe gid gergeu puruanga maitne. * Ibr 5.12-13, 1Pe 2.2Eine mambe gau napaun gimi ngan tud, be annga matua mao, ngansa gimi arangrang ngan mao, ga labone pade arangrang maitne. * 1Ko 1.10-11Ngansa gimi anasnasi kadonga tanoeai aea maitne. Kadonga lolo paeamao aea ga aoa kaukau ienono rabu ngan gimi, ta kadonga toa ne ipasolan mambe gimi panua sapaean tano ami ga anasnasi gid eababa led kadonga. * 1Ko 1.12Ngansa oangga eta ngan gimi ikeo ga, “Gau nanasi Paulus,” be ede pade ikeo, “Gau nanasi Apolos,” eine ipasolan mambe gimi panua sapaean maitne.
* PA 18.4,11,27-28Be matami nanan. Apolos ei sai? Be gau Paulus, gau sai? Gairua panua sapaean naurata amai toa alua gimi ga lolomi matua ngan Deo. Ga pade, Maron idol gai kelede kelede lemai naurata. Gau naearum abei ipuapua, ga Apolos ititi ngan eau. Be Deo ipatub ga idae. Toa bedaoa ta eaba earumnga aea ga eaba titinga aea, gisirua edad mao. Be Deo kekelen ieda, ngansa ei ipatub ga idae. * Mt 16.27, Ep 2.20-22Eaba earumnga aea ga eaba titinga aea, gisirua led naurata ipu kelede. Ta Deo ga imata inasi gisirua led naurata ta ilasu gid kelede kelede. Ngansa gaingada aboko pan Deo ngan naurata kelede. Be gimi mambe dadanga ton Deo toa gai abokoboko ngan.
Eaba naurata aea ton Deo, ei mambe eaba ikakado luma
Ga pade, gimi mambe luma ton Deo. 10 Ngan Deo ele kadonga lolo marum aea toa ibada pagau ne, gau naot mambe eaba oatainga aea ngan luma aea kadonga ta nalalo gid pat iman luma ipu aea kisinga. Ga kus ta eaba ede pade ikakado luma gadae ngan pat toa nalalo gid oa. Be eaba kelede kelede manta imata inasi kemi ele mosi mulian ngan luma aea kadonga. 11  * Ais 28.16, 1Pe 2.4-6Ngansa Deo idol Iesus Kristus mambe luma ipu aea kisinga, ta irangrang ngan eaba eta idol luma ipu eta pade mao. 12 Be oangga panua tikado luma gadae ngan luma ipu toa oa, eine edengada ga tikado ngan gol, ga padengada ngan silva, ga padengada ngan pat aea olnga kapei. Be padengada tikado ngan gid danga ienono mole mao mambe abei ga usi ga gupa. 13  * 1Ko 4.5Ta ngan ado toaiua Deo ipamadid gid panua ngan posanga, gid kelede kelede led naurata ga iuot masaeai, ngansa ado toa oa ga iuot mambe dinga. Ta dinga toa oa ga inono eaba kelede kelede ele naurata ta itoba. Ta panua toa ngada oa ga tigera gid kelede kelede led naurata iuot kemi, mao paeamao. 14 Oangga dinga inono ga kus, eaba sai ele naurata ienono kemi, ei ga ibada lasunga. 15 Be oangga dinga inono eaba sai ele naurata ga imomout ga kus, ele naurata toa oa ga iman danga buligaliga. Deo ga ibada eaba toa oa mulian, be eine mambe ibada mulian eaba dingaeai ga iuot.
Gimi mambe Deo ele luma
16  * 1Ko 6.19, 2Ko 6.16Gimi mambe luma tutui ton Deo, ta Deo Itautau Tutui ienono lolomiai, be aoatai mao? 17 Oangga sai ipaeabu ngan Deo ele luma, Deo ga ipaeabu ngan eaba toa oa, ngansa Deo ele luma aea ul ienono. Be luma toa oa, tota gimi.
Irangrang ngan tasoa panua edad mao
18 Kado gimi apakaka gimi mulian. Oangga sai ngan gimi ikeo ga ele oatainga kapei mambe gid panua labone ad tipakuru ngan, ei manta inasi Kristus ta iuot mambe eaba buobuonga aea ngan gid panua tanoeai matad. Ta ngan kadonga toa bedaoa, ei ga irangrang ngan ibada oatainga tautaunga. 19  * Jop 5.13Ngansa ngan Deo imata, oatainga tanoeai aea eine buobuonga. Ngansa Deo ele laulau aea posanga ga bedane, “Gid panua toa tiuangga led oatainga kapei, Deo ikado ga led kadonga aleburo aea ipaeabu ngan gid mulian.” 20  * Sng 94.11Ga ele laulau aea posanga ede pade bedane, “Gid panua toa tikeo ga led oatainga kapei, Maron iuatai ngan lolod na. Ei iuatai mambe led posanga irangrang ngan aea annga eta iuot mao.” 21 Tota manta atnan kadonga ngan soanga gid panua edad, ngansa danga toa ngada ne ienono ngan luanga gimi. 22 Gau Paulus, ga Apolos, ga Sipas* Sipas eine Iesus ele aluagau Petrus ieda ede pade., ga tano toa ne, ga matenga, ga mata bibita, ga danga sisid labone aea, ga danga sisid iuangga inam muriai, gid danga toa ngada ne ienono ngan luanga gimi. 23 Be gimi aman Kristus ele, be Kristus iman Deo ele.

*3:2: Ibr 5.12-13, 1Pe 2.2

*3:3: 1Ko 1.10-11

*3:4: 1Ko 1.12

*3:5: PA 18.4,11,27-28

*3:8: Mt 16.27, Ep 2.20-22

*3:11: Ais 28.16, 1Pe 2.4-6

*3:13: 1Ko 4.5

*3:16: 1Ko 6.19, 2Ko 6.16

*3:19: Jop 5.13

*3:20: Sng 94.11

*3:22: Sipas eine Iesus ele aluagau Petrus ieda ede pade.