9
Paulus ilolo isat tau ngan gid Israel
Gau lolog kelede toman ngan Kristus, ta posanga ga oaine naoangga nakado, eine tautaunga. Napakaka mao. Lologeai nanaman mambe Itautau Tutui ipamatua posanga toa ne, ta naoatai kemi mambe eine tautaunga. Somisomi lolog isat tau ga nanaman mambe lolog iketi kapei ga kapei tau. * IM 32.32Napapauis ngan sobosobog Israel ad toa gaingada alu kelede, ngansa nakim Deo ibada gid mulian. Ta oangga narangrang, eine nakim gid tibada gau mulig ta tilup toman ngan Kristus, be gau nabada gid mulid ta Deo ipanas gau ga nadio aluai ngan Kristus somisomi ga ilalala ga ila. * IM 4.22, Lo 7.6, 14.1-2, Ro 3.2, 8.15Gid panua Israel toa oa, mugaeai Deo iuato gid ele gergeu, ga ipasolan gid ngan ele taranga ga iura kapei, ga irau posanga toman ngan gid, ga ibada apu ila pagid, ga ipasolan gid ngan edap raring aea ga tenainga aea, ga ikado posanga tautaunga busa pagid. Deo isio tibutibud mugaeai ta Kristus* Gera palongonga ngan posanga idil Kristus ngan Mt 1.16. iuot sing kelede toman ngan gid. Kristus toa ei Deo. Ei gadae ngan danga toa ngada ne, ga gita tasoa ieda somisomi ga ilalala ga ila. Eine tautaunga.
Deo isio gid panua ngan ei ele kimnga
Gid Israel tipul murid ngan Deo, be kado gimi aeadi mambe Deo ele posanga tautaunga itap sapaean. Eine mao. Ngansa gid Israel toa ngada oa, eine gid Israel tautaunga mao. * OM 21.12Ga pade, Abraam itubtub toa ngada oa timan itubtub tautaunga mao. Be Deo ele laulau ikeo ga bedane, “Gid gergeu busa toa naposa tautaunga pago ngan, eine ga tiuot ngan Aisak.” * Gal 4.23Tota taoatai, gid gergeu toa tiuot iaoa kelede pan Abraam ngan sing kekelen, eine timan Deo ele gergeu mao. Be gid sapadua tiuot ngan Deo ele posanga tautaunga, Deo igera gid kekelegid mambe Abraam itubtub tautaunga. * OM 18.10,14Matami nanan, Abraam inat Ismael imamado motean ngan ado toaiua, be Deo ikado posanga tautaunga pan Abraam ngan gergeu ede pade ga bedane, “Gau ga naluagau mulian rai matadai ngan taiko toaine, ta Sara ga ikikisi ele gergeu aranga ede.”
10 Ga pade, Rebeka ele gergeu rua tienono iapai. Gisirua tamad kelede, toa tibuda Aisak. 11-12  * OM 25.23Tautaunga tnad ipopo gisirua maitne, be Deo ikeo pan Rebeka bedane, “Gergeu toa iuot mugaeai, ei ga iman paeaeanga ton gergeu iuot muriai.” Deo ikeo toa bedaoa, be gergeu toa rua oa tikado kadonga eta paeamao mao, ga kemi mao pade. Be Deo irau posanga motean ta isio eaba sai ikim. Toa bedaoa ta ipasolan mambe ei imata ila ngan eaba eta ele naurata mao, be inasi ele kimnga mulian. 13  * Mal 1.2-3Eine lalaede mambe posanga ienono ngan Deo ele laulau ga bedane, “Gau lolog ikim Iakop, be tinig ngan Iso mao.”
14 Tota takeo mado? Deo ele kadonga itutui mao na? Mao. Ele kadonga itutui. 15  * IM 33.19Ngansa ikeo pan Moses bedane,
 
“Oangga nakeo ga lolog isat ngan eaba ede, eine ga lolog isat ngan ei.
Be oangga nakeo ga nauduan eaba ede, eine ga nauduan ei.”
 
16  * Ep 2.8Tota oangga Deo isio eaba ede, kadonga toa ne iuot ngan eaba toa oa ele kimnga mao, ga ele naurata mao pade. Eine iuot ngan Deo ele kadonga lolo isat aea kekelen. 17  * IM 9.16Ga pade, ngan ele laulau, Deo ikeo pan maron kapei Isip aea ga bedane, “Ngan ipu ga oaine nadol go, ngansa naoangga napasolan urag kapei ngan gid kadonga toa nakakado ngan eao, ta nakim oalug ipakaranga tibur toa ngada ne tanoeai.” 18 Tota taoatai, oangga Deo ikeo ga ilolo isat ngan eaba ede, eine ga ilolo isat ngan ei. Be oangga ikeo ga ikado eaba ede pade ga ipul imur ngan ei, eine eaba toa oa ga ipul imur ngan ei.
19 Be kado eaba eta ngan gimi iuangga iririak pagau ta ikeo, “Oangga Deo ikado toa bedane, ikamado ga isol gita ngan leda idil papaeamao? Ngansa irangrang ngan eaba eta inasi ele kimnga mulian mao. Saoa edap Deo ikim eaba toa oa inasi, eine ga inasi.” 20  * Ais 29.16, 45.9Be eao eaba sai toa keo ga aoam isokangai pan Deo? Eaba ikapo ulo, irangrang ngan ele ulo toa oa iselele ei ta ikeo pan bedane mao, “Eao kamado ga kado gau ga naot toa bedane?” Eine mao. 21  * Jer 18.6Be eaba ikakado ulo, oangga ikim, eine irangrang ngan ibada tano idanga ede ta ikado ulo rua ngan. Ede iman naurata kemi aea, be ede pade iman ulo pesa.

Louise Bass © 1994 The British and Foreign Bible Society
Eaba ikakado ulo.
22 Be Deo pade irangrang ngan ikado saoa danga ikim, mao madongan? Kado ei iuangga ipasolan ele lolo bake ta irangrang ngan panua busa tiuatai mambe ei iura kapei. Ta gid panua mambe ulo toa Deo ikeo ga tiduaea, muriai iuangga ilolo bake ta igoro gid. Be labone ikeo ga isangasanga mole teta ngansa ilolo bake manmanae mao. 23 Kado Deo iuangga ipasolan ieda kapei ga ele taranga pagid panua toa ilolo isat ngan gid. Gid mambe ulo toa irau posanga motean ngan gid, ta ikeo ga timan naurata kemi aea. Ta gid ga timado kemi tau ngan ele taranga. 24 Kadonga toa ne ga iuot ngan gita panua toa Deo ibaba gita. Eine ga iuot ngan gid Iuda kekelegid mao, be ngan gid alu padengada pade. 25  * Hos 2.23Eine lalaede mambe laulau ton Osea ikeo ngan ga bedane,
 
“Gid alu padengada toa labone timan leg panua mao, eine ga naoato gid leg panua.
Be gid panua toa mugaeai tibada leg kadonga kimnga aea mao, eine ga nakim gid.”
 
26  * Hos 1.10Ga pade Deo ikeo,
 
“Ngan tibur toa mugaeai nakeo pagid bedane,
‘Gimi gau leg panua mao,’
eine ga naoato gid bedane, ‘Gimi gergeu togau, Deo toa namamado somisomi ne.’ ”
 
27  * Ais 10.22-23Be Aisaia ipotalae ngan posanga ta ikeo ngan gid Israel bedane,
 
“Tautaunga gid Israel dabad iuot kapei mambe riringa lab aea,
be Maron ga ibada mulian gid pidaede mon.
28 Ngansa Maron iuangga ipanas gid panua tanoeai,
ta eine ga ikado aea gerei ngan kadonga toa ne mao.”
 
29  * Ais 1.9Eine lalaede mambe Aisaia ikeo ngan mugaeai ga bedane,
 
“Oangga Deo Matua Soke Tau ilongean gita panua iaoa pidaede ne tamamado mao,
eine ga tamukuru lalaede mambe tuanga Sodom ga Gomora.”
Gid Israel tinasi edap lolo matua aea mao, ta tiuot panua tututui mao
30 Tota takeo mado ngan gid posanga toa ne? Taoatai mambe gid alu padengada toa tikado naurata eta ngan otnga tutui Deo imatai mao, Deo ikado ga tiuot panua tututui ngansa lolod matua ngan Iesus. 31 Be gid Israel tiuangga tiuot tutui Deo imatai, ta tiboko matua tau ngan apu aea nasinga, gid tiuot tutui Deo imatai mao. 32  * Ais 8.14Ikamado ga tiuot tutui Deo imatai mao? Eine ngansa tiuangga tiuot bedaoa ngan gid led naurata, be ngan led kadonga lolo matua aea mao. Iesus mambe pat ede ienono edapeai. Ta gid Israel tikot aed ngan ta titap, ngansa lolod matua ngan ei mao. 33  * Ais 28.16, 1Pe 2.6Eine lalaede mambe Deo ele laulau ikeo ngan ga bedane,
 
“Ega, gau nadol pat ede ngan bereo Saion,
ta eine ga ikado gid panua ga tikot aed ngan ta titap.
Be eaba sai toa ilolo matua ngan ei, eine ga maeamaea ei mao ga mao tau.”

*9:3: IM 32.32

*9:4: IM 4.22, Lo 7.6, 14.1-2, Ro 3.2, 8.15

*9:5: Gera palongonga ngan posanga idil Kristus ngan Mt 1.16.

*9:7: OM 21.12

*9:8: Gal 4.23

*9:9: OM 18.10,14

*9:11-12: OM 25.23

*9:13: Mal 1.2-3

*9:15: IM 33.19

*9:16: Ep 2.8

*9:17: IM 9.16

*9:20: Ais 29.16, 45.9

*9:21: Jer 18.6

*9:25: Hos 2.23

*9:26: Hos 1.10

*9:27: Ais 10.22-23

*9:29: Ais 1.9

*9:32: Ais 8.14

*9:33: Ais 28.16, 1Pe 2.6